Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>


Strategie inwestycyjneStrategia:Portfel inwestycji:Ryzyko:Horyzont
inwestycyjny:
Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej EuropyOd 50 do 100% aktywów mogą stanowić akcje. Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa. podwyższone

min. 5 lat

Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej EuropyOd 30 do 70% aktywów mogą stanowić akcje. Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.średnie

min. 3 lata

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej EuropyOd 0% do 35% aktywów mogą stanowić akcje. Co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa. średnie

min. 3 lata

Strategia Akcji SkoncentrowanychCo najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład MAS mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAS mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład MAS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów. wysokie

min. 5 lat

Strategia Akcji Spółek Stefy EuroOd 50 do 100% aktywów będą stanowić akcje. Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne. Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe. Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MASSE będą stanowić Akcje emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach należących do Strefy Euro. Co najwyżej 40% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów należących do Strefy Euro.podwyższone

min. 5 lat

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych W skład SMZAS może wchodzić co najwyżej 45 różnych Instrumentów Finansowych. Od 30 do 70% aktywów wchodzących w skład SMZAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMZAS, przy czym mogą to być w szczególności Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki.średnie

min. 3 lata

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych W skład SMSWAS może wchodzić co najwyżej 45 różnych Instrumentów Finansowych. Od 0% do 40% SMSWAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMSWAS, przy czym mogą to być w szczególności Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki.średnie

min. 3 lata

Strategia Akcyjna USA Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 20 % aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Prawa Pochodne. Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAUSA będą stanowić Akcje dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych (USA).podwyższone

min. 5 lat

Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych opisanych powyżej nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta, w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna odpowiednia do specjalnych potrzeb tego Klienta.

MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ WNIOSEK.
SZYBKO ODDZWONIMY.


Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

LUB ZADZWOŃ
61 855 16 14

Simple Share Buttons