Jesteś tutaj

Strategie inwestycyjne

Strategia: Portfel inwestycji: Ryzyko: Horyzont
inwestycyjny:
Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy Od 50 do 100% aktywów mogą stanowić akcje.
Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.
 podwyższone

min. 5 lat

Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy Od 30 do 70% aktywów mogą stanowić akcje.
Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.
 średnie

min. 3 lata

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy Od 0% do 35% aktywów mogą stanowić akcje.
Co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.

 średnie

min. 3 lata

Strategia Akcji Skoncentrowanych

Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.

Aktywa wchodzące w skład MAS mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAS mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.

Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład MAS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.

 wysokie

min. 5 lat

Strategia Akcji Spółek Stefy Euro

Od 50 do 100% aktywów będą stanowić akcje.

Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.

Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne.

Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.

Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MASSE będą stanowić Akcje emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach należących do Strefy Euro.

Co najwyżej 40% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów należących do Strefy Euro.

podwyższone min. 5 lat

 

Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych opisanych powyżej nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta, w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna odpowiednia do specjalnych potrzeb tego Klienta.