Jesteś tutaj

Strategie inwestycyjne

Strategia: Portfel inwestycji: Ryzyko: Horyzont
inwestycyjny:
Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy Od 50 do 100% aktywów mogą stanowić akcje.
Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.
 podwyższone

min. 5 lat

Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy Od 30 do 70% aktywów mogą stanowić akcje.
Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.
 średnie

min. 3 lata

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy Od 0% do 35% aktywów mogą stanowić akcje.
Co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.

 średnie

min. 3 lata

Strategia Akcji Skoncentrowanych Maksymalnie 35 różnych instrumentów finansowych.
Co najmniej 40% aktywów będą stanowić akcje.
Co najmniej 50% aktywów będą stanowić akcje spółek notowanych na następujących rynkach: Frankfurt Stock Exchange, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Istanbul Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Prague Stock Exchange, Vienna Stock Exchange bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje spółek notowanych na tych rynkach bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
 wysokie

min. 5 lat

Strategia Akcji Spółek Stefy Euro Od 50 do 100% aktywów będą stanowić akcje.
Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne.
Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
Co najmniej 50% aktywów będą stanowić akcje dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych państw będących członkami Unii Europejskiej.
podwyższone min. 5 lat

 

Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych opisanych powyżej nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta, w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna odpowiednia do specjalnych potrzeb tego Klienta.