Subfundusz Caspar Akcji Tureckich A

Wartość jednostki Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu
Typ jednostki uczestnictwa: A S

Wycena jednostki

Stan na dzień:

przeliczanie...

Stopa zwrotu:

1 dzień przeliczanie...
1 miesiąc przeliczanie...
3 miesiące przeliczanie...
6 miesięcy przeliczanie...
1 rok przeliczanie...
2 lata przeliczanie...
5 lat przeliczanie...
YTD przeliczanie...
od początku przeliczanie...

Struktura portfela i aktywa

{"Akcje":"87.55%\r","Got\u00f3wka i ekwiwalenty":"5.98%\r","Obligacje skarbowe":"6.47%"}

Wartość aktywów netto na 29.12.2017:
6 234 816.28 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: akcyjny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR
Ryzyko: 1  2  3  4  5  6  7 
Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata
Zarządzający: Błażej Bogdziewicz
Benchmark: MSCI Turkey Index net USD

Subfundusz jest w likwidacji od 14 marca 2018 roku. dowiedz się więcej >

Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • oczekujesz wysokich zysków,
  • akceptujesz koncentrację inwestycji na rynkach zorganizowanych w Turcji.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwartym i regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym. 
  • Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w Turcji.
  • Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w Turcji oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Turcję lub przez Turecki Bank Centralny.

Informacja dodatkowa: benchmark obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 lipca 2016 r. benchmarkiem Subfunduszu był: Indeks XU100T (Turcja).