Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Ochrony Kapitału A

Typ jednostki uczestnictwa: A
Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 12-12-2018
109,45 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień 0,05%
1 miesiąc 0,11%
3 miesiące 0,32%
6 miesięcy 0,02%
1 rok 1,27%
2 lata 4,21%
5 lat 11,17%
YTD 1,08%
od początku 9,13%Struktura portfela i aktywa

Wartość aktywów netto na 28.09.2018:
9 656 651.86 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: dłużny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 6 m-cy
Zarządzający: Błażej Bogdziewicz, Wojciech Kseń
Benchmark: WIBID 3M​

Informacja dodatkowa:

Powyższy wykres prezentowany jest od 1 marca 2015 r. z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej oraz benchmarku, co pozwala na wiarygodne odniesienie się do wyników osiąganych przez Subfundusz. Obowiązująca dla Subfunduszu polityka inwestycyjna została opisana poniżej.

Dane za okres sprzed 1 marca 2015 r. należy odczytywać w nawiązaniu do poprzednio obowiązującej polityki inwestycyjnej oraz benchmarku, przy czym w okresie od 10 sierpnia 2013 r. do 28 lutego 2015 r. Subfundusz funkcjonował pod nazwą Subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy, a jego benchmarkiem był: BofA Merrill Lynch Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia & Turkey Government Index wyrażony w złotych, a w okresie od 2 listopada 2012 r. do 9 sierpnia 2013 r. Subfundusz nosił nazwę Subfundusz Caspar Dłużnego Ryzyka, benchmark stanowił miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.


Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 6-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz niskie ryzyko inwestycyjne, które oznacza możliwość umiarkowanych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
  • oczekujesz zysków porównywalnych lub wyższych od oprocentowania lokat bankowych w bankach o wysokiej wiarygodności.

Polityka inwestycyjna:

  • Subfundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w Tytuły Uczestnictwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Instrumenty Dłużne innych emitentów.

Simple Share Buttons