Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału A

Wartość jednostki Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu
Typ jednostki uczestnictwa: A

Wycena jednostki

Stan na dzień:

przeliczanie...

Stopa zwrotu:

1 dzień przeliczanie...
1 miesiąc przeliczanie...
3 miesiące przeliczanie...
6 miesięcy przeliczanie...
1 rok przeliczanie...
2 lata przeliczanie...
5 lat przeliczanie...
YTD przeliczanie...
od początku przeliczanie...

Struktura portfela i aktywa

{"Obligacje skarbowe":"76.85%\r","Got\u00f3wka i ekwiwalenty":"20.27%\r","Inne":"2.88%"}

Wartość aktywów netto na 29.06.2018:
14 605 707.69 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: dłużny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR
Ryzyko: 1  2  3  4  5  6  7 
Rekomendowany czas inwestycji: min. 6 m-cy
Zarządzający: Błażej Bogdziewicz, Wojciech Kseń
Benchmark: WIBID 3M​

Informacja dodatkowa:

Powyższy wykres prezentowany jest od 1 marca 2015 r. z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej oraz benchmarku, co pozwala na wiarygodne odniesienie się do wyników osiąganych przez Subfundusz. Obowiązująca dla Subfunduszu polityka inwestycyjna została opisana poniżej.

Dane za okres sprzed 1 marca 2015 r. należy odczytywać w nawiązaniu do poprzednio obowiązującej polityki inwestycyjnej oraz benchmarku, przy czym w okresie od 10 sierpnia 2013 r. do 28 lutego 2015 r. Subfundusz funkcjonował pod nazwą Subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy, a jego benchmarkiem był: BofA Merrill Lynch Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia & Turkey Government Index wyrażony w złotych, a w okresie od 2 listopada 2012 r. do 9 sierpnia 2013 r. Subfundusz nosił nazwę Subfundusz Caspar Dłużnego Ryzyka, benchmark stanowił miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 6-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz niskie ryzyko inwestycyjne, które oznacza możliwość umiarkowanych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
  • oczekujesz zysków porównywalnych lub wyższych od oprocentowania lokat bankowych w bankach o wysokiej wiarygodności.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w Tytuły Uczestnictwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Instrumenty Dłużne innych emitentów.

Błażej Bogdziewicz

Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203), posiada również – przyznawany przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) więcej

Wojciech Kseń

Pracę na rynkach finansowych rozpoczął w 2000 roku, po uzyskaniu Dyplomu Wyższej Szkoły Handlowej HEC Paris (specjalizacja finanse). Pierwszą instytucją był bank JPMorgan w Paryżu, gdzie pracował w dziale... więcej