Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Inwestuj w Caspar Ochrony Kapitału – a zwrócimy Ci różnicę!

Inwestuj z subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału | CASPAR

Promocja polega na zwrocie na Twój rejestr, po upływie roku kalendarzowego od pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału, ewentualnej ujemnej różnicy pomiędzy Twoim rocznym wynikiem inwestycyjnym osiągniętym na subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału – a roczną stopą zwrotu w wysokości 1,5%.

Kup fundusz!


Dowiedz się więcej o promocji!

Promocja Caspar Ochrony Kapitału - jak to działa?

Jak to działa?

 1. Kup Jednostki Uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału za przynajmniej 100 tysięcy złotych, pomiędzy 1. marca, a 31. maja 2019 roku.
 2. Gdy upłynie rok kalendarzowy, a stopa zwrotu z tej inwestycji będzie niższa niż 1.5% – zwrócimy Ci tę ujemną różnicę.
 3. Zwrot środków nastąpi w postaci dodatkowego nabycia jednostek uczestnictwa przez Caspar TFI na Twój rejestr. Tym samym wyrównamy Twoją stopę zwrotu do 1.5%!
 4. Kwota zwrotu nie może być wyższa niż 35% opłaty za zarządzanie.
 5. Roczny wynik liczony jest od dnia wyceny, po której nastąpiło nabycie – do dnia spełnienia warunków promocji.
 6. Zwrot nastąpi po wycenie z 24. dnia miesiąca po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji.


Jakie są warunki?

 • Nabycie za co najmniej 100 tysięcy złotych i utrzymanie środków przez czas trwania promocji.
 • W promocji bierze udział wyłącznie pierwsza wpłata.
 • Uczestnicy Funduszu, którzy na dzień rozpoczęcia Promocji posiadali jednostki uczestnictwa Caspar Ochrony Kapitału o wartości co najmniej 100 000 zł są automatycznie objęci Promocją.
 • Promocja trwa od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. włącznie.
 • Organizator zastrzega prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu Promocji – regulamin.
 • Promocją objęte są wpłaty otwierające subrejestr Caspar Ochrony Kapitału, a także wpłaty bezpośrednie na istniejący aktywny subrejestr Caspar Ochrony Kapitału. Promocją są również objęte wpłaty na subrejestr Caspar Ochrony Kapitału dokonane w wyniku realizacji zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa z innego subfunduszu Caspar Parasolowy.

Caspar Ochrony Kapitału - warunki promocji


Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału jest odpowiedni dla Ciebie, jeśli:

Masz co najmniej 6-miesięczny horyzont inwestycyjny, akceptujesz niskie ryzyko inwestycyjne, które oznacza możliwość umiarkowanych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu, oczekujesz zysków porównywalnych lub wyższych od oprocentowania lokat bankowych w bankach o wysokiej wiarygodności.

 • Subfundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w Tytuły Uczestnictwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Instrumenty Dłużne innych emitentów.
 • Sprawdź sam i zajrzyj do Karty Funduszu dostępnej tutaj.


Skorzystaj z promocji – dowiedz się więcej o subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału i zakup Jednostki Uczestnictwa!


Kup fundusz!Obejrzyj film, w którym Wojciech Kseń opowiada o tym, jak inwestować w obligacje


Simple Share Buttons