Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A


Historia operacji na akcjach

Data – zdarzenie

 • 13.09.2022 – debiut na Głównym Rynku GPW akcji Caspar Asset Management S.A. serii A, B, C, D, E, F, G i H;
 • 8.09.2022 – wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela Caspar Asset Management S.A. serii A, B, C, D, E, F, G i H;
 • 20.07.2022 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 7.07.2022 – dzień dywidendy;
 • 04.11.2021 – rejestracja w KDPW splitu akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H;
 • (od tego dnia na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie notowanych jest 9.861.865 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0.20 zł każda)
 • 8.10.2021 – rejestracja w KRS podziału (splitu) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H polegająca na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:5;
 • 12.07.2021 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 1.07.2021 – dzień dywidendy;
 • 07.12.2020 – dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy;
 • 30.11.2020 – dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy;
 • 2.07.2020 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 23.06.2020 – dzień dywidendy;
 • 10.07.2019 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 2.07.2019 – dzień dywidendy;
 • 6.07.2018 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 26.06.2018 – dzień dywidendy;
 • 29.11.2017 – wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect pozostałych akcji Spółki serii A, B, C, oraz akcji serii D, F i G;
 • 7.07.2017 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 22.06.2017 – dzień dywidendy;
 • 29.06.2016 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 14.06.2016 – dzień dywidendy;
 • 24.06.2015 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 10.06.2015 – dzień dywidendy;
 • 14.07.2014 – dzień wypłaty dywidendy;
 • 30.06.2014 – dzień dywidendy;
 • 12.02.2014 – rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria G);
 • 12.11.2012 – wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect 52.747 akcji Spółki serii A, 52.747 akcji Spółki serii B, 52.747 akcji Spółki serii C oraz akcji Spółki serii H;
 • 20.02.2012 – rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria H);
 • 08.12.2011 – debiut na rynku NewConnect akcji Caspar Asset Management S.A. serii E;
 • 26.07.2011 – wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect akcji Spółki serii E;
 • 7.09.2011 – rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria F);
 • 20.12.2010 – rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe na okaziciela seria E);
 • 2.08.2010 – rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria D);
 • 12.04.2010 – rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria C);
 • 28.10.2009 – rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria B);
 • 27.08.2009 – wpisanie Spółki do KRS; rejestracja akcji zwykłych imiennych Caspar Asset Management S.A. seria A.

Dywidenda

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu ustalonym przez walne zgromadzenie (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może być wyznaczony przez walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy). Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Dywidenda wypłacana jest za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Polityka dywidendy Spółki jest dostępna w Dokumentach korporacyjnych:

Rok obrotowy Wysokość dywidendy łącznie Wysokość dywidendy na jedną akcję Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2021 6 706 068,20 zł 0,68 zł 07.07.2022 20.07.2022
2020 (pozostała część dywidendy) 17 337 158,67 zł 8,79 zł 01.07.2021 12.07.2021
2020 (zaliczka na poczet dywidendy) 2 090 715,38 zł 1,06 zł 30.11.2020 07.12.2020
2019 3 431 929,02 zł 1,74 zł 23.06.2020 02.07.2020
2018 1 341 213,64 zł 0,68 zł 02.07.2019 10.07.2019
2017 2 070 991,65 zł 1,05 zł 26.06.2018 06.07.2018
2016 1 321 489,91 zł 0,67 zł 22.06.2017 07.07.2017
2015 631 159,36 zł 0,32 zł 14.06.2016 29.06.2016
2014 1 203 147,53 zł 0,61 zł 10.06.2015 24.06.2015
2013 828 396,66 zł 0,42 zł 30.06.2014 14.07.2014


Akcje Spółki na Głównym Rynku GPW – akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 824/2022 z dnia 8 września 2022 r. postanowił dopuścić z dniem 13 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:

 • 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii A,
 • 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii B,
 • 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji serii C,
 • 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii E,
 • 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji serii F,
 • 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii G,
 • 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii H.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 825/2022 z dnia 8 września 2022 r. postanowił wprowadzić z dniem 13 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:

 • 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii A,
 • 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii B,
 • 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji serii C,
 • 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii E,
 • 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji serii F,
 • 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii G,
 • 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii H oraz oznaczyć ww. akcje kodem „PLCSPAM00017″.

Split akcji Spółki

Na mocy uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 21 czerwca 2021 roku został dokonany split akcji Spółki, polegający na zmianie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł na 0,20 zł wraz ze zwiększeniem liczby akcji Spółki z 1.972.373 do 9.861.865 akcji. Podział nastąpił poprzez wymianę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki w stosunku 1:5, tj. w ten sposób, że każdą istniejącą akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł zamieniono na 5 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wyznaczył dzień podziału na 4 listopada 2021 roku. W związku z powyższym, od dnia 4 listopada 2021 roku na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie notowane są 9.861.865 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczonych kodem PLCSPAM00017. Związana z tym zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana w KRS w dniu 11 października 2021 roku. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie.


Akcje Caspar Asset Management S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki – część serii A,B,C i akcje serii D, F, G.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1394/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii A;
 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii B;
 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii C;
 • 135 000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 9 808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji serii F,
 • 130 796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1417/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. postanowił wyznaczyć dzień 8 grudnia 2017 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii A;
 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii B;
 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii C;
 • 135 000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 9 808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji serii F,
 • 130 796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G.

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki – część serii A,B,C i akcje serii H

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1119/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii A;
 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii B;
 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii C;
 • 73 698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) serii H.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1134/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. postanowił wyznaczyć dzień 20 listopada 2012 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii A;
 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii B;
 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii C;
 • 73 698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) serii H.

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki – seria E

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 964/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 123 065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1454/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. postanowił wyznaczyć dzień 8 grudnia 2011 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 123 065 (stu dwudziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.Simple Share Buttons