Jesteś tutaj

Pomoc

Fundusze inwestycyjne

Proces otwierania Rejestru

Jak przebiega proces otwarcia Rejestru za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Caspar TFI?

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o otwarcie Rejestru za pośrednictwem formularza online w serwisie transakcyjnym Caspar TFI. Zrobisz to w 5 prostych krokach. Po wysłaniu wniosku online, masz 30 dni na wpłatę środków. Cały  proces przebiega zdalnie, bez tradycyjnej korespondencji listownej. Ważne jest abyś wpłaty dokonał z rachunku podanego podczas procesu rejestracji. Pozwala to nam na zweryfikowanie Twojej tożsamości.  Po zaksięgowaniu wpłaty i przydzieleniu Jednostek Uczestnictwa otrzymasz Numer Uczestnika (mail) oraz kod PIN (SMS), pozwalający na logowanie się do Rejestru.

Jakie dane będą potrzebne przy procesie rejestracji?

Aby proces rejestracji przebiegł sprawnie, prosimy przygotować: numer dowodu tożsamości, numer PESEL, numer konta bankowego.

Jakie Subfundusze mam do wyboru?

W ramach Funduszu Caspar Parasolowy FIO masz do wyboru 4 subfundusze:
•    Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
•    Subfundusz Caspar Akcji Polskich
•    Subfundusz Caspar Akcji Tureckich
•    Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału

Jaką kwotę mogę wpłacić do Funduszu?

Minimalna kwota pierwszej wpłaty to 1000 PLN lub 250 €. Minimalna wysokość kolejnych wpłat to 100 PLN lub 25 €.

Z jakiego rachunku bankowego mogę wykonać przelew?

Przelewu na zakup Jednostek Uczestnictwa wybranego Subfunduszu powinieneś dokonać z rachunku bankowego, którego numer podajesz w procesie rejestracji. Ten sam rachunek zostanie wykorzystany do późniejszego przekazywania środków z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem rachunku. W przypadku współwłaściciela, przy dokonywaniu pierwszej wpłaty upewnij się, że w przelewie będą zawarte Twoje dane. Rachunek bankowy pierwszego nabycia musi być prowadzony w Polsce, a dane osobowe do niego przypisane muszą się pokrywać z danymi użytkownika podanymi przez Ciebie w procesie rejestracji.

Na jaki rachunek należy wykonać przelew?

Dane do przelewu otrzymasz w trakcie procesu rejestracji. Pojawią się one na ostatnim ekranie formularza. Dodatkowo będziesz mógł wygenerować plik PDF z pełnymi danymi oraz dodatkowo otrzymasz je na adres mailowy. Dodatkowo numery rachunków znajdują się na kartach poszczególnych  Subfunduszy.

Ile wynosi opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Rejestru otwartego przez Internet?

Opłata za nabycia oraz umorzenia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Caspar TFI wynosi 0 PLN.

Co to jest Numer Uczestnika?

Numer Uczestnika to 8-cyfrowy numer indywidualnie przypisany do danego Uczestnika, pozwalający na zalogowanie się od Rejestru oraz służący do weryfikacji Uczestnika podczas składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji. Numer Uczestnika otrzymasz mailem po zakończeniu procesu rejestracji.

Co to jest kod PIN?

Numer PIN to 6-cyfrowy numer indywidualnie przypisany do danego Uczestnika, potrzebny do pierwszego logowania do Rejestru, oraz służący do weryfikacji Uczestnika podczas składania zleceń za pośrednictwem telefonu. Kod PIN otrzymasz za pośrednictwem wiadomości SMS po zakończeniu procesu rejestracji.

Kiedy będę wiedział, że proces rejestracji dobiegł końca?

Proces rejestracji dobiegnie końca, gdy Twoja wpłata zostanie zaksięgowana, a Jednostki Uczestnictwa wybranego Subfunduszu przydzielone. Otrzymasz wówczas wiadomość email z Numerem Uczestnika oraz wiadomość SMS z kodem PIN.

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

 Przez Beneficjenta Rzeczywistego rozumie się:
•    osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
•    osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
•    osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Rezydent

Rezydentem jest osoba, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, oraz która zgodnie z ustawą o podatku dochodowym podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce.

PEP

Osoba Zajmująca Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP) - rozumie się przez to osoby fizyczne:
•    szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés daffairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
•    małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
•    które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklamacje

Wpłaciłem środki na wybrany Subfundusz i nie otrzymałem Numeru Uczestnika lub kodu PIN

W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią pod numerem 801 881 444. Infolinia jest dostępna poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 - 17:00.

Wpłaciłem środki na wybrany Subfundusz i nie otrzymałem potwierdzenia transakcji

W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią pod numerem 801 881 444. Infolinia jest dostępna poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 - 17:00.

Nie pamiętam/zgubiłem Numer Uczestnika

W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią pod numerem 801 881 444. Infolinia jest dostępna poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 - 17:00.

Nie pamiętam/zgubiłem hasło logowania do Rejestru

W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią pod numerem 801 881 444. Infolinia jest dostępna poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 - 17:00.

Nie pamiętam/zgubiłem kod PIN

W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią pod numerem 22 541 78 88. Po rejestracji zgłoszenia, wygenerowany zostanie nowy kod PIN, który zostanie wysłany listownie na Twój adres korespondencyjny.

Jak mogę złożyć reklamację i w jakim terminie zostanie ona rozpatrzona?

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres:
Atlantic Fund Services sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
Towarzystwo rozpatrzy skargę lub reklamację w terminie 21 dni od daty ich wpływu do Towarzystwa lub Agenta Transferowego.  Szczegóły dotyczące Procedury rozpatrywania skarg i reklamacji

Zmiany na koncie

Jakie operacje mogę wykonać za pośrednictwem telefonu?
Za pośrednictwem telefonu można sprawdzić stan Rejestru oraz złożyć następujące dyspozycje:
•    Otwarcie  pierwszego Subrejestru
•    Otwarcie kolejnego Subrejestru
•    Umowa o kanały zdalne
•    Zmiana danych Uczestnika
•    Zamiana Jednostek Uczestnictwa 
•    Zmiana kategorii Jednostek Uczestnictwa
•    Odkupienie Jednostek Uczestnictwa
•    Dodanie osoby uposażonej
•    Odwołanie osoby uposażonej
•    Blokada Subrejestru
•    Odwołanie blokady Subrejestru
•    Zmiana PIN
•    Blokada PIN
•    Zamknięcie Subrejestru
•    Przeprowadzenie testu odpowiedniości

Bezpieczeństwo

Gwarancja bezpieczeństwa danych

Połączenie ze stronami dystrybucyjnymi Atlantic Fund Services Sp. z o.o. , które to obsługują system transakcyjny CasparTFI oraz aplikację zapewniającą dostęp do Rejestru,  są kodowane technologią Secure Socket Layer (SSL) opartą o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z kluczem prywatnym do 128 bitów. Taki system bezpieczeństwa pozwala na osiągnięcie najwyższego obecnie poziomu bezpieczeństwa, dostępnego przy wykorzystaniu większości popularnych przeglądarek.

Technologia ta pozwala na dostęp do rejestrów funduszy inwestycyjnych bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania zabezpieczającego. Wystarczy użytkowanie "bezpiecznej" przeglądarki internetowej, takiej jak MS Internet Explorer (wersja 5.5 lub późniejsza) lub Mozilla Firefox (wersja 3.0 lub późniejsza). Wymagane jest używanie przeglądarki, która umożliwia szyfrowanie z kluczem 128-bit.

Bezpieczne logowanie

Przy pierwszym logowaniu, aplikacja poprosi każdego użytkownika o zdefiniowanie ośmioznakowego hasła, które będzie służyło do autentykacji przy kolejnych logowaniach. Jeżeli hasło będzie inne niż wcześniej zdefiniowane, wejście do systemu nie powiedzie się. Celem tego rozwiązania jest zabezpieczenie danych osobowych użytkownika przed próbą nieuprawnionego dostępu.

Korzystając z Serwisu transakcyjnego lub logując się do Rejestru:

•    Pamiętaj, że prawidłowy adres to https://atlanticfundservices.eu/int2caspar/tfi/caspar/Login.app?menuOpt=logIn 
•    Upewnij się, że strona  jest zabezpieczona aktualnym certyfikatem GlobalSign (ikona w prawym dolnym rogu)
•    Kończąc pracę wyloguj się z Rejestru.