Jesteś tutaj

Portfel modelowy składający się z subfunduszy Caspar TFI

Przedstawiamy model składający się z subfunduszy Caspar TFI

Autorem portfela jest Tomasz Salus, Prezes Zarządu w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA

 

Pokaż model

W sytuacji kiedy na rynkach finansowych dominuje duża zmienność i niskie stopy procentowe warto posiadać w portfelu różne klasy aktywów. Portfel zrównoważony połączy cechy funduszy akcyjnych i obligacyjnych, gdyż umożliwia inwestowanie w różnych proporcjach w akcje spółek giełdowych oraz dłużne papiery wartościowe. Proporcje inwestycji w poszczególne subfundusze mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Wspomniana elastyczność dotyczy ilości akcji w portfelu oraz krajów, w których lokujemy środki. Wartość takiego portfela w dużym stopniu jest uzależniona od sytuacji na giełdzie, przy czym jego zmienność jest umiarkowana, ponieważ łagodzi ją udział bezpiecznego funduszu obligacyjnego.

Portfel zrównoważony funduszy przeznaczony jest dla inwestorów tolerujących większe ryzyko niż w przypadku funduszy bezpiecznych i oczekujących w zamian większych zysków w dłuższym okresie.

 

Podział środków w modelu:


Procentowy udział poszczególnych subfunduszy w portfelu w dniu 15.05.2018.

 

Dlaczego tak?

Caspar Ochrony Kapitału jest klasyfikowany jako fundusz dłużny polskich papierów skarbowych. Co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu to Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane, gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub instrumenty innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej emitowane.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich (do 9 marca 2017 r. Subfundusz nazywał się Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy) w powyższym zestawieniu będzie odpowiedzialny za poszukiwanie możliwości zarabiania w naszym regionie oraz w zachodniej Europie - głównie w Niemczech. Szerokie spektrum potencjalnych inwestycji daje wiele możliwości zarządzającemu.

Caspar Globalny jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

 

Pokaż model