Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Portfel modelowy składający się z subfunduszy Caspar TFI

Portfel modelowy Caspar TFI

Przedstawiamy model składający się z subfunduszy Caspar TFI

Autorem portfela jest Tomasz Salus, Prezes Zarządu w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA

Pokaż model

Od dłuższego czasu nie wprowadzałem zmian modelu. Chęć zmian pojawiała się w przeszłości wywoływana różnymi impulsami obficie serwowanymi przez media ale lektura komentarzy doradców inwestycyjnych Caspar Asset Management powodowała, że powstrzymywałem się od ruchów. W końcu od tego są profesjonaliści. Obecna przebudowa wynika głównie z tego, że likwidacji ulega jeden ze wykorzystywanych w portfelu subfunduszy – Caspar Ochrony Kapitału.

W jego miejsce pojawi się Caspar Stabilny. To uniwersalny subfundusz, który inwestuje w polskie obligacje skarbowe, amerykańskie obligacje skarbowe lub odpowiedniki w postaci ETFów oraz akcje spółek z całego świata. Różnorodność daje wiele możliwości. Nowością w Caspar Parasolowy FIO jest wykorzystanie obligacji dolarowych. W opinii zarządzających mogą one być dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek niespodziewanych wstrząsów na rynku akcji. Zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny w procesie doboru lokat, jako wsparcie, wykorzystuje filozofię Risk Parity. W największym skrócie polega ona na tym, żeby ograniczać inwestycje w te klasy aktywów, które są w danym momencie bardziej zmienne. Oczywiście podstawą decyzji dalej jest ciężka praca polegająca na analizie spółek, danych makroekonomicznych oraz przewidywaniu trendów w globalnej gospodarce.

Przy okazji zdecydowałem się też na realizację zysków z Caspara Globalnego i Caspara Akcji Europejskich. To są świetne fundusze odnotowujące najlepsze wyniki w swoich kategoriach jednak sam Caspar Stabilny (w przeciwieństwie do Caspara Ochrony Kapitału) może inwestować w akcje, a chciałbym zachować mieszany charakter portfela z zaangażowaniem w akcje około połowy zainwestowanych środków.

 

Podział środków w modelu:


Procentowy udział poszczególnych subfunduszy w portfelu w dniu 09.09.2019.

 

Pokaż model


Klikając w poniższe linki, możesz sprawdić strony subfunduszy wchodzących w skład naszego portfela – historyczne wyniki, dane, karty i stopy zwrotu.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”) i ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego czy podatkowego.

Wszelkie opinie wyrażone w komentarzu stanowią osobiste poglądy ich autora, które choć są poparte wnikliwą analizą rynku, profesjonalizmem i doświadczeniem wypowiadającej je osoby, nie mogą być traktowane jako oficjalna rekomendacja dotycząca instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów. Żaden z subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Subfundusze Caspar Akcji Europejskich i Caspar Globalny wchodzące w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Subfundusze Caspar Stabilny i Caspar Globalny mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Simple Share Buttons