Fundusz inwestycyjny Caspar Akcji Światowych Liderów

Informacja reklamowa. Globalni liderzy swoich branż w jednym funduszu

Wybieramy światowych liderów, spółki które:

 • wyróżniają się tempem wzrostu w danym sektorze, nie całym rynku;
 • są liderami w swoich obszarach bez względu na ich umiejscowienie geograficzne;
 • działają na całym świecie.

Jak inwestujemy?

 • Ograniczamy ryzyko zabezpieczając kursy walutowe (hedge),
 • starannie selekcjonujemy spółki bez przeważania konkretnych sektorów,
 • inwestujemy w akcje minimum 80%.

Co warto wiedzieć?

Caspar Akcji Światowych Liderów to inwestycja w nowoczesne sektory gospodarki – akcje spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World (minimum 70%). Fundusz inwestuje w firmy, które mają wysoki udział w rynku, mogą pochwalić się powracającymi klientami, rozpoznawalnością, skalą, są beneficjentami zmieniającego się otoczenia i liderami w swoich branżach.

Alokacja sektorowa:

Struktura geograficzna:

Źródło: struktura sektorowa indeksu MSCI World, Bloomberg.

Caspar Akcji Światowych Liderów w pigułce:

Fundusz stawia na akcje liderów w swoich branżach i firmy działające na rynku globalnym, które mogą osiągać wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale.

To aktywnie zarządzany fundusz oparty na selektywnym doborze spółek w oparciu o staranną analizę fundamentalną.

Jest rekomendowany osobom, które oczekują wysokich zysków przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego - charakterystycznego dla rynku akcji.

Dlaczego liderów cechuje mniejsza zmienność?

 • Stabilność wyników finansowych dzięki silnej pozycji rynkowej.
 • Dywersyfikacja pod względem produktowym i bazy klientów.
 • Regularne wypłaty dywidendy oraz skupy akcji własnych.
 • Stabilna pozycja finansowa.

Dlaczego dużym spółkom jest łatwiej? Efekt skali

Zjawisko, w którym jednostkowe koszty produkcji spadają w miarę wzrostu wielkości produkcji. Oznacza to, że im więcej produktów lub usług firma wytwarza, tym mniejsze są koszty przypadające na jednostkę.

Dlaczego liderzy mają przewagę? Efekt sieci

Efekt sieci –  znany także jako „network effect” – to zjawisko, w którym wartość produktu lub usługi wzrasta wraz ze wzrostem liczby jego użytkowników. W kontekście spółek, w które warto inwestować, efekt sieci może znacząco zwiększyć potencjał zysków i stabilność firmy.

Liderzy, jakość, selekcja - Caspar Akcji Światowych Liderów

Inwestujemy w spółki, które mają udokumentowane wcześniejszymi sukcesami doświadczenie w danej branży, realizują wcześniejsze obietnice, rozumieją zmieniający się świat oraz dostosowują do niego sposób działania. 

Mają dobrą komunikację z rynkiem, wysoki ROE (zwrot z kapitału własnego) świadczący o skutecznym przekształcaniu kapitału w zyski oraz niższy dług, co zapewnia większą elastyczność, łatwość w dokonywaniu przejęć na rynku i brak dodatkowej presji w przypadku pogorszenia otoczenia makroekonomicznego.

Mateusz Janicki

Zarządzający funduszem Caspar Akcji Światowych Liderów

Przeczytaj fragment wywiadu z zarządzającym funduszem - Mateuszem Janickim

Na ile inspiracją do powstania subfunduszu Caspar Akcji Światowych Liderów był ubiegłoroczny sukces giełdowy wielkich firm amerykańskich - między innymi Tesli, Microsoftu, Alphabetu?

Mateusz Janicki: Właściwie żaden. Staramy się po prostu stawiać na dobre spółki z dobrym produktem lub produktami i silną pozycją rynkową, dobrze zarządzane.

Proszę pamiętać, że spółki z dominującą pozycją w swojej branży mają także tę zaletę, że dobrze sobie radzą zarówno w dobrym, jak i w złym otoczeniu gospodarczym. Po prostu ich konkurencja jest słabsza, także finansowo, więc nawet w wypadku pogorszenia makroekonomicznego one są w stanie zwiększać swoje udziały w rynku, co z reguły w długim terminie przekłada się na wyniki. To pierwsza kwestia powodująca, że inwestorzy bardzo cenią sobie takie spółki.

A druga to wysokie przepływy pieniężne, którymi takie spółki dzielą się z akcjonariuszami w formie dywidendy czy skupu własnych akcji. Mówimy o spółkach wycenianych w granicach 100 mld dolarów, choć to kryterium nie będzie najważniejsze w doborze naszych inwestycji.

Przez internet

Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.

Na spotkaniu

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami, wypełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie szybko i omówimy Twoje potrzeby oraz fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zawiązana dnia 18 kwietnia 2011 roku. W dniu 17 lipca 2012 roku otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

W dniu 2 listopada 2012 roku Towarzystwo otrzymało informację o dokonaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, wpisu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do RFi pod numerem 796. Założycielem spółki jest Caspar Asset Management SA, Akcjonariuszem Towarzystwa, posiadającym 98,75% akcji, tj. 1 975 000 akcji dających 1 975 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32.

W 2017 r. Caspar TFI SA przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, organizacji grupującej firmy zarządzania aktywami.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę nabyć fundusz inwestycyjny Caspar Akcji Światowych Liderów?

 • W zależności od osobistych preferencji, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych można nabyć na jeden z 2 sposobów.  Możesz otworzyć konto na Platformie Transakcyjnej i zyskać dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania. Możesz też wypełnić formularz, a oddzwonimy do Ciebie i omówimy Twoje potrzeby oraz fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania lub umówimy spotkanie z Dyrektorem Sprzedaży z F-Trust, który przyjedzie we wskazane miejsce. 

Jak mogę wypłacić środki pieniężne z funduszu?

 • To bardzo proste, wystarczy zalogować się na Platformie Caspar TFI lub umówić się z naszym doradcą telefonicznie. Pieniądze z funduszu znajdą się na Twoim koncie w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od umorzenia. Wypłacenie środków jest całkowicie bezpłatne.

Jeśli wyjmę pieniądze z funduszu wcześniej, to czy stracę wszystko co zarobiłem?

 • Nie, pieniędzy w funduszu inwestycyjnym nie deponuje się na z góry określony czas i to podstawowa różnica pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a lokatami bankowymi. Wypłata środków z funduszu może nastąpić w dowolnym momencie bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, zaś ewentualny zysk wypracowany przez fundusz pozostanie.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

 • Fundusz nie posiada zdolności upadłościowej, w związku z czym nie może zbankrutować. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy inwestycyjnych wynika z ich konstrukcji prawnej.  Warto też pamiętać, że zgromadzone środki pieniężne uczestników funduszu są przechowywane przez bank, ale również nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Zbankrutować mogą podmioty, których papiery znajdują się w portfelu funduszu, co negatywnie wpłynie na wycenę wartości jednostki uczestnictwa. Jednak pamiętajmy, że w funduszach ważnym ograniczeniem tego ryzyka jest duża dywersyfikacja podmiotów, których papiery znajdują się w portfelu. Inwestor samodzielnie kupujący np. akcje czy obligacje raczej nie będzie mógł sobie na takie zróżnicowanie pozwolić.

Mogę inwestować małe kwoty?

 • Platforma Transakcyjna daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu wynosi 1000 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 100 złotych.

Jakie zyski mogę osiągnąć?

 • Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w ofercie Caspar Parasolowy FIO masz dostęp do funduszy, które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy znajdziesz zarówno rozwiązania zrównoważone jak i agresywne. Dodatkowe informacje o funduszach Caspar uzyskasz w KID oraz Prospekcie Informacyjnym, a także zwracając się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb i celów.

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie określonych aktywów bazowych będących własnością funduszu.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

NIP 108-00-11-057

REGON 142949487

KRS 0000387202

BIURO

Grupa Caspar

ul. Półwiejska 32,

61-888 Poznań

TELEFON/FAX

+48 61 855 16 14

O FIRMIE

Naszą misją jest oferowanie inwestorom, profesjonalnie i efektywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, operujących na wybranych rynkach Europy Zachodniej, USA i Polski. Koncentrujemy się na obszarach, w których jesteśmy ekspertami i tam lokujemy nasze wysiłki.