OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna akcji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 16 grudnia 2021 roku podjęło uchwałę w której postanowiło:

 • o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (”GPW”) 9 861 865 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H („Akcje”);
 • o przeniesieniu Akcji Spółki wprowadzonych dotychczas do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect – na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

Akcje Caspar Asset Management S.A. były notowane na rynku New Connect od 8 grudnia 2011 r. W dniu 21 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt emisyjny sporządzony przez Spółkę w związku z ubieganiem się o dopuszczanie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W dniu 22 lipca 2022 r. Spółka opublikowała Prospekt emisyjny. Uchwałą Nr 824/2022 z dnia 8 września 2022 r. Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 13 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Caspar Asset Management S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł każda:

 • 2 500 005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii A,
 • 2 500 005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii B,
 • 2 500 020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji serii C,
 • 675 000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 615 325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii E,
 • 49 040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji serii F,
 • 653 980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii G,
 • 368 490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii H.

Uchwałą Nr 825/2022 z dnia 8 września 2022 r. Zarząd GPW postanowił:

  1. wprowadzić z dniem 13 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Caspar Asset Management S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł każda:


  • 2 500 005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii A,
  • 2 500 005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii B,
  • 2 500 020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji serii C,
  • 675 000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D,
  • 615 325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii E,
  • 49 040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji serii F,
  • 653 980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii G,
  • 368 490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii H


  – oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCSPAM00017”.


  2. notować akcje spółki Caspar Asset Management S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CASPAR” i oznaczeniem „CSR”.