OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Akcjonariat - Relacje Inwestorskie

Akcjonariat
(stan na 09.01.2024 r.)


Akcjonariat według liczby akcji oraz liczby głosówAkcjonariusze (powyżej 5%) Liczba akcji Liczba głosów
na WZA
Udział w ogólnej liczbie akcji/udział
w ogólnej liczbie głosów na WZA
Piotr Przedwojski 2 818 389 2 818 389 28,58%
Leszek Kasperski 2 799 571 2 799 571 28,39%
Błażej Bogdziewicz 2 710 633 2 710 633 27,49%
Pozostali 1 533 272 1 533 272 15,54%


Walne zgromadzenie – PRZEJDŹ >Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł i dzieli się na:


  • 2 500 005 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł każda, od numeru 1 do 2 500 005,
  • 2 500 005 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł każda, od numeru 1 do 2 500.005,
  • 2 500 020 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł każda, od numeru 1 do 2 500 020,
  • 675 000 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł każda, od numeru 1 do 675 000,
  • 615 325 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł każda, od numeru 1 do 615 325,
  • 49 040 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł
    każda, od numeru 1 do 49 040,
  • 653 980 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł każda, od numeru 1 do 653 980,
  • 368 490 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł każda, od numeru 1 do 368 490.

Na podstawie uchwały nr 6 NWZA Spółki z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 w drodze emisji nie więcej niż 147 927 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 29.585,40 zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.


Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości w gotówce. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.