Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A.

Docierają do nas informacje od osób, które nie korzystały do tej pory z usług Caspar Asset Management S.A. (dalej też „Spółka”), o pojawieniu się osób podszywających się pod pracowników naszej Spółki (oraz korzystających z podrobionych dokumentów) w celu – między innymi – dokonywania przelewów na zewnętrzne konta bankowe.

Pracownicy Caspar Asset Management S.A. nie proszą o dane dostępowe (login, hasło) do rachunku bankowego bądź jakichkolwiek platform inwestycyjnych oraz nie korzystają z umów innych, niż w języku polskim.

Przypominamy, że:

 • Spółka działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 94, ze zmianami) oraz posiada także 3 inne działalności maklerskie: oferowanie instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne.
 • współpracujemy jedynie z renomowanymi podmiotami rynku kapitałowego;
 • nasze umowy są dostępne wyłącznie w języku polskim;
 • nie posiadamy zagranicznych oddziałów;
 • Spółka nie posiada platformy inwestycyjnej/transakcyjnej;
 • pracownicy Spółki ani agenci firmy inwestycyjnej nie są upoważnieni do zawarcia w imieniu Spółki Umowy o zarządzanie aktywami ani Umowy na doradztwo inwestycyjne;
 • listę naszych autoryzowanych doradców wraz listą Punktów Obsługi Klienta można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej: https://www.caspar.com.pl/kim-jestesmy/caspar-am/doradcy-klienta

Pracownicy Grupy Caspar wysyłają maile jedynie z adresów w domenie @casparam.pl, @caspar.com.pl, @caspartfi.pl bądź @casparafi.pl i wyłącznie takie domeny są poprawne.

Jeśli padłaś / padłeś ofiarą podobnej próby oszustwa lub podejrzewasz, że takie zdarzenie mogło mieć miejsce, bardzo prosimy o:

a) niezwłoczne zgłoszenie na policję;

b) przesłanie informacji na adres: am@caspar.com.pl;

c) kontakt z naszą infolinią pod numerem: +48 61 855 16 14.

Wszelkie zgłoszenia będą dla nas bardzo pomocne i pozwolą na szybsze rozwiązanie sprawy.

O sprawie napisano też na oficjalnej stronie Narodowego Banku Czech:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-zneuziti-identity-spolecnosti-Caspar-Asset-Management-S.A./
WARNING – fraudsters are impersonating employees and the company Caspar Asset Management S.A.

We have been alerted by individuals who have not utilized the services of Caspar Asset Management S.A. (hereinafter also referred to as the “Company”) about the emergence of persons impersonating our Company’s employees (and using forged documents) for purposes including, but not limited to, executing transfers to external bank accounts.

Employees of Caspar Asset Management S.A. do not request access credentials (login, password) for bank accounts or any investment platforms, and do not utilize agreements other than in Polish language.

We remind that:

 • The Company operates based on the decision of the Financial Supervision Authority dated May 26, 2010, conducting brokerage activities in the scope of portfolio management, which includes one or more financial instruments, in accordance with Art. 69 sec. 2 point 4 of the Act of July 29, 2005 on Trading in Financial Instruments (consolidated text: Journal of Laws 2014, item 94, as amended) and also has 3 other brokerage activities: offering financial instruments, receiving and transmitting orders for the purchase or sale of financial instruments, investment advising.
 • we cooperate only with reputable entities of the capital market;
 • our agreements are available only in Polish language;
 • we do not have foreign branches;
 • The Company does not possess an investment/transaction platform;
 • neither the Company’s employees nor the investment firm’s agents are authorized to enter into an Asset Management Agreement or an Investment Advisory Agreement on behalf of the Company;
 • the list of our authorized advisors along with the list of Customer Service Points can be checked on the official website: https://www.caspar.com.pl/kim-jestesmy/caspar-am/doradcy-klienta

Employees of the Caspar Group send emails only from addresses in the domain @casparam.pl, @caspar.com.pl, @caspartfi.pl or @casparafi.pl and only such domains are correct.

If you have fallen victim to such an attempted fraud or suspect that such an event may have occurred, we highly request:

a) a) to notify the police immediately;

b) sending information to the address: am@caspar.com.pl;

c) contacting our helpline at: +48 61 855 16 14.

All reports will be highly valuable to us and will enable a quicker resolution of the issue.

The topic was also raised by the Czech National Bank:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-zneuziti-identity-spolecnosti-Caspar-Asset-Management-S.A./
VAROVÁNÍ – podvodníci se vydávají za zaměstnance a společnost Caspar Asset Management S.A.

Byli jsme upozorněni osobami, které nevyužily služeb společnosti Caspar Asset Management S.A. (dále také “společnost”), na výskyt osob, které se vydávají za zaměstnance naší společnosti (a používají padělané dokumenty) za účelem mimo jiné provádění převodů na externí bankovní účty.

Zaměstnanci společnosti Caspar Asset Management S.A. nevyžadují přístupové údaje (login, heslo) k bankovním účtům nebo jakýmkoli investičním platformám a nevyužívají smlouvy v jiném než polském jazyce.

Pokud jste se stali obětí takového pokusu o podvod nebo máte podezření, že k takové události mohlo dojít, důrazně vás žádáme:

a) neprodleně informovat policii;

b) kontaktovat naši linku důvěry na adrese: +48 61 855 16 14;

c) zaslání informací na adresu: am@caspar.com.pl.

Všechna hlášení pro nás budou velmi cenná a umožní rychlejší vyřešení problému.

Na téma upozornila také Česká Nnárodní Banka:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-zneuziti-identity-spolecnosti-Caspar-Asset-Management-S.A./

TAGI: rynki finansowe,

OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się po…

autor: Caspar AM czas czytania: 4 min