Jesteś tutaj

Wyniki zarządzania

Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2017r.

Strategia inwestycyjna 3 m-ce 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat
Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy 5.05% 13.27% 19.03% 17.75% 26.05% 62.68%
Stopa odniesienia (Benchmark)* 4.42% 10.71% 14.39% 11.42% 20.47% 31.98%
Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy 2.32% 6.11% 9.56% 8.45% 15.20% 33.08%
Stopa odniesienia (Benchmark)* 2.53% 5.45% 7.10% 5.43% 9.40% 16.79%
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 7.76% 12.95% 19.81% 39.33%    
Stopa odniesienia (Benchmark)* 5.66% 7.48% 7.62% 9.52%    
Strategia Akcji Skoncentrowanych 6.08% 9.66% 18.56%
Stopa odniesienia (Benchmark)* 6.24% 8.69% 12.87%
Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy 0.08% 1.62% 4.41%      
Stopa odniesienia (Benchmark)* 1.57% 2.86% 3.52%      

 

Historyczne wyniki zarządzania do pobrania

 

* Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii:

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy
25%WIG (Polska) + 25%ATXTR(Austria) + 25%XU100T(Turcja) + 12,5%BUX(Węgry) + 12,5%PX(Czechy). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia  Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy
50%  Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz 50% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:
a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy;
b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Skoncentrowanych
50% MSCI Germany Index (USD) net (NDDUGR) + 20% MSCI Poland Index (USD) net (NDEUSPO)+ 20% MSCI Turkey Index (USD) net (NDEUTUR) + 6% MSCI Austria Index (USD) net (NDDUAT) + 2% MSCI Czech Republic Index (USD) net (NDEUSCZ) + 2% MSCI Hungary Index (USD) net (NDEUSHG). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia  Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy
25%  Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:
a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy;
b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

 

 

Zastrzeżenie:
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca.
Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią.
Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej
strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.