Jesteś tutaj

Wyniki zarządzania

Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2017r.

Strategia inwestycyjna 3 m-ce 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku roku
Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej
Europy
4.96% 7.72% 19.33% 32.62% 33.72% 67.95% 12.03%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 5.72% 15.46% 29.72% 39.51% 37.66% 49.19% 20.62%
Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy 3.20% 5.23% 10.53% 17.20% 17.46% 34.83% 7.21%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.66% 7.65% 15.04% 18.75% 17.72% 23.51% 10.70%
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 13.07% 18.91% 46.06% 66.24% 110.93%   31.96%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 6.33% 7.84% 22.11% 22.93% 32.35%   10.17%
Strategia Akcji Skoncentrowanych 11.73% 18.62% 38.07% 58.01%     28.65%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 5.39% 10.54% 24.00% 32.10%     15.35%
Strategia Stabilnego
Wzrostu Środkowej
i Wschodniej Europy
2.28% 3.85% 5.65%       5.01%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.13% 3.84% 8.17%       5.94%

 

Historyczne wyniki zarządzania do pobrania

 

1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii:

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy
25% WIG (Polska) + 25% ATXTR (Austria) + 25% XU100T (Turcja) + 12,5% BUX (Węgry)+ 12,5% PX (Czechy). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia  Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy
50% Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz 50% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:
a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy;
b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Skoncentrowanych
50% MSCI Germany Index (USD) net (NDDUGR) + 20% MSCI Poland Index (USD) net (NDEUSPO)+ 20% MSCI Turkey Index (USD) net (NDEUTUR) + 6% MSCI Austria Index (USD) net (NDDUAT) + 2% MSCI Czech Republic Index (USD) net (NDEUSCZ) + 2% MSCI Hungary Index (USD) net (NDEUSHG).
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia  Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy
25% Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:
a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy;
b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

 

 

Zastrzeżenie:
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca.
Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.