Jesteś tutaj

Wyniki zarządzania

Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2017r.

Strategia inwestycyjna 3 m-ce 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku roku
Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej
Europy
3.10% 7.88% 22.19% 20.89% 31.05% 66.36% 9.68%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 6.90% 17.03% 29.56% 25.33% 34.89% 52.81% 18.53%
Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy 2.13% 4.78% 11.18% 10.90% 15.87% 34.08% 5.52%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 3.56% 9.17% 15.13% 12.80% 16.62% 25.04% 9.93%
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 4.19% 20.23% 35.80% 45.65% 92.04%   21.07%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.20% 7.95% 16.03% 5.00% 24.63%   4.63%
Strategia Akcji Skoncentrowanych 4.46% 17.71% 29.08% 35.38%     18.36%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.14% 10.06% 19.62% 11.77%     11.65%
Strategia Stabilnego
Wzrostu Środkowej
i Wschodniej Europy
1.56% 3.52% 5.20%       3.57%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.88% 5.35% 8.37%       5.77%

 

Historyczne wyniki zarządzania do pobrania

 

1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii:

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy
25% WIG (Polska) + 25% ATXTR (Austria) + 25% XU100T (Turcja) + 12,5% BUX (Węgry)+ 12,5% PX (Czechy). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia  Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy
50% Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz 50% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:
a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy;
b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM)
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Skoncentrowanych
50% MSCI Germany Index (USD) net (NDDUGR) + 20% MSCI Poland Index (USD) net (NDEUSPO)+ 20% MSCI Turkey Index (USD) net (NDEUTUR) + 6% MSCI Austria Index (USD) net (NDDUAT) + 2% MSCI Czech Republic Index (USD) net (NDEUSCZ) + 2% MSCI Hungary Index (USD) net (NDEUSHG).
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia  Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy
25% Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:
a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy;
b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.
Walutą Benchmarku jest złoty polski.

 

 

Zastrzeżenie:
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca.
Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.