Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Wyniki zarządzania


Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2020r. : Strategia inwestycyjna  1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
początku
istnienia
strategii 2
Od
początku
roku
Strategia Akcji Spółek
Strefy Euro
7.79% 17.00% 24.19% 34.92% 79.59% 47.12% 126.39% 204.79% 34.92%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 5.08% 14.92% 16.72% 7.26% 33.28% 19.95% 32.87% 39.86% 7.26%
Strategia Akcji
Skoncentrowanych
8.64% 22.72% 34.47% 68.08% 134.30% 145.42% 260.68% 284.27% 68.08%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 4.85% 10.80% 16.13% 14.70% 47.92% 22.48% 52.82% 38.47% 14.70%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej
Stopy Zwrotu
Wysokiego Ryzyka
4.89% 4.57% 1.39% -10.01% -0.18% 9.03% 29.59% -10.01%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 3.40% 2.95% 5.39% 12.70% 16.08% 24.46% 30.26% 12.70%
Strategia Akcyjna USA 9.66% 25.81% 32.34% 55.58% 118.10% 164.91% 165.25% 55.58%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 4.69% 9.87% 16.85% 19.48% 57.95% 61.98% 68.50% 19.48%
Specjalistyczna Strategia
Akcji Globalnych
8.94% 25.67% 38.38% 58.10%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 4.85% 10.80% 13.05% 16.13%
Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych
5.89% 14.26% 20.70% 40.51% 72.86% 62.77% 40.51%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.98% 6.50% 9.61% 9.59% 28.92% 22.24% 9.59%
Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych
3.18% 7.45% 9.84% 20.84% 37.08% 32.92% 20.84%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.53% 3.28% 4.82% 5.31% 15.36% 13.01% 5.31%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 4.94% 9.79% 13.54% 23.59% 40.53% 23.59%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 4.66% 10.06% 14.58% 12.10% 25.56% 12.10%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Globalna ETF + Obligacje
1.86% 3.50% 4.85% 8.81% 14.64% 8.81%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.61% 3.37% 4.80% 4.75% 9.46% 4.75%
Specjalistyczna Strategia
Zrównoważona
Globalna ETF + Obligacje
3.57% 7.07% 8.91% 17.26%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 3.16% 6.72% 9.65% 18.84%
Specjalistyczna Strategia Spółek
Biotechnologicznych
i Ochrony Zdrowia
10.55% 40.05% 65.81% 87.74% 148.21% 87.74%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 3.69% 3.87% 5.69% 12.34% 32.83% 12.34%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Risk Parity
4.74% 8.59% 12.71% 29.55% 33.15% 29.55%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.39% 2.65% 2.85% 6.57% 8.76% 6.57%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna
Selektywna
8.83% 22.83% 34.05% 60.06% 60.06% 60.06%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 4.85% 10.80% 16.13% 14.70% 14.70% 14.70%
Specjalistyczna Strategia Polskich
Obligacji Skarbowych
0.14% 0.40% 0.79% 0.79%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.01% 0.03% 0.05% 0.05%

Historyczne wyniki zarządzania do pobrania1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.

Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.

Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.

Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.

Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.

Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.

Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ WNIOSEK.
SZYBKO ODDZWONIMY.


Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

LUB ZADZWOŃ
61 855 16 14

Simple Share Buttons