Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Informacja reklamowa. Inwestuj w fundusze Caspar TFI – online bez opłat dystrybucyjnych. Więcej >


Caspar Obligacji A

Fundusz dłużny

Typ jednostki uczestnictwa: A
Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 20-05-2024
117,47 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień -0,04%
1 miesiąc 0,36%
3 miesiące 1,04%
6 miesięcy 3,42%
1 rok 7,03%
2 lata -
5 lat -
YTD 2,46%
od początku 17,47%Struktura portfela i aktywa na 28.03.2024 r.

Wartość aktywów netto na 30.04.2024:
86 388 393.07 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: dłużny
Data rozpoczęcia działalności: 15.07.2022
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 2 lata
Zarządzający: Wojciech Kseń
Benchmark: TBSP.Index
Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 84 1240 1037 1111 0011 1527 8302

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Subfundusz Caspar Obligacji jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny;
  • akceptujesz umiarkowane ryzyko inwestycyjne;
  • oczekujesz w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych.

Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Obligacji:

  • Lokaty w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowić co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • Lokaty w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowić maksymalnie do 30% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • Lokaty w Instrumenty Rynku Pieniężnego będą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • Lokaty w Depozyty będą stanowić maksymalnie do 30% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • Subfundusz nie będzie inwestował w Instrumenty Akcyjne ani Tytuły Uczestnictwa;
  • Fundusz nie będzie zawierał na rzecz Subfunduszu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.