Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Caspar Akcji Europejskich

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Piotr Rojda, CFA – zarządzający subfunduszem Caspar Globalny – otrzymał „Złoty Portfel”. Przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów “Parkiet” nagrodę dla najlepszego zarządzającego w kategorii fundusze mieszane.

Caspar Globalny

Typ jednostki uczestnictwa: S
Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 21-06-2021
202,18 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień 0,43%
1 miesiąc 12,10%
3 miesiące 3,72%
6 miesięcy 5,20%
1 rok 37,89%
2 lata 73,08%
5 lat 115,61%
YTD 5,12%
od początku 101,94%Struktura portfela i aktywa (31.03.2021)

Wartość aktywów netto na 31.05.2021:
56 833 551.76 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: akcyjny
Data rozpoczęcia działalności: 15.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 5 lat
Zarządzający: Piotr Rojda, CFA
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 82 1240 1037 1111 0010 6560 7645
Rachunek bankowy do wpłat (EUR): 87 1240 1037 1978 0010 6560 7661

Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • oczekujesz wysokich zysków,
  • oczekujesz alokacji na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Polityka inwestycyjna:

  • Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym.
  • Subfundusz lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF).
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Akcyjne, które będą stanowić co najmniej 66% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Dłużne od 0% do 34% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.
  • Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Simple Share Buttons