Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Inwestuj w fundusze Caspar TFI – online bez opłat dystrybucyjnych. Więcej >


Caspar Globalny

Typ jednostki uczestnictwa: S
Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 26-01-2022
175,17 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień 0,14%
1 miesiąc -20,65%
3 miesiące -21,42%
6 miesięcy -16,52%
1 rok -13,18%
2 lata 28,14%
5 lat 64,93%
YTD -19,86%
od początku 74,96%Struktura portfela i aktywa (30.12.2021)

Wartość aktywów netto na 30.12.2021:
87 037 914.85 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: akcyjny
Data rozpoczęcia działalności: 15.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 5 lat
Zarządzający: Piotr Rojda, CFA
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 82 1240 1037 1111 0010 6560 7645
Rachunek bankowy do wpłat (EUR): 87 1240 1037 1978 0010 6560 7661

Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • oczekujesz wysokich zysków,
  • oczekujesz alokacji na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Polityka inwestycyjna:

  • Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym.
  • Subfundusz lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF).
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Akcyjne, które będą stanowić co najmniej 66% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Dłużne od 0% do 34% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.
  • Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Informacja dodatkowa: do dnia 31 grudnia 2020 r. benchmarkiem Subfunduszu był 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12M.

Simple Share Buttons