Jesteś tutaj

Subfundusz Caspar Globalny

Wartość jednostki Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu
Typ jednostki uczestnictwa: S

Wycena jednostki

Stan na dzień:

przeliczanie...

Stopa zwrotu:

1 dzień przeliczanie...
1 miesiąc przeliczanie...
3 miesiące przeliczanie...
6 miesięcy przeliczanie...
1 rok przeliczanie...
2 lata przeliczanie...
5 lat przeliczanie...
YTD przeliczanie...
od początku przeliczanie...

Struktura portfela i aktywa

{"Akcje":"79.25%\r","Jednostki":"5.45%\r","Got\u00f3wka i ekwiwalenty":"15.30%\r"}

Wartość aktywów netto na 29.06.2018:
9 309 123.17 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: fundusz funduszy
Data rozpoczęcia działalności: 15.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR
Ryzyko: 1  2  3  4  5  6  7 
Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata
Zarządzający: Piotr Rojda
Benchmark: 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12-sto miesięczny 

Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • oczekujesz ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywanego do wzrostu wzorca (benchmarku),
  • oczekujesz alokacji na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz jest subfunduszem funduszy aktywnej alokacji.
  • Subfundusz lokuje od 0% do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF).
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Akcyjne od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Dłużne od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.
  • Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.