Jesteś tutaj

Opis usługi

Na czym polega usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych

Usługa zarządzania portfelem (asset management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Powierzone przez Klienta środki są inwestowane w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty finansowe. Procesem podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych zarządza Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą Dyrektor Inwestycyjny, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego i Prezes Zarządu. 

W umowie strony ustalają zasady zarządzania, wskazując m.in. strategię inwestycyjną poprzez określenie poziomu akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego. Podpisując umowę Klient udziela pełnomocnictwa spółce, na mocy którego mogą być wykonywane ustalone czynności związane z powierzonymi środkami. Powierzenie zarządzania środkami wyspecjalizowanej firmie jest korzystne zwłaszcza dla inwestorów, którzy nie mają czasu, by na bieżąco śledzić zmiany na rynku finansowym i doświadczenia, aby podejmować decyzje inwestycyjne.  


Jak inwestujemy

Dokonujemy starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru

 • Pracownicy Działu Inwestycyjnego przeprowadzają rozmowy z przedstawicielami spółek oceniając ich atrakcyjność inwestycyjną, analizując otoczenie prawne oraz model biznesowy spółek.
 • Podpisane zostały umowy z domami maklerskimi z Polski, Turcji i Austrii, za pośrednictwem których przeprowadzane są transakcje na papierach wartościowych. 
 • Spółka codziennie otrzymuje research inwestycyjny z kilkudziesięciu domów maklerskich z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz domów maklerskich o zasięgu globalnym.

Nasza filozofia inwestowania


Do kogo skierowana jest oferta

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom. Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów:

 • liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne.  
 • mniej skłonnych do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona oraz stabilnego wzrostu. 

Strategie inwestycyjne


Jakie są korzyści z posiadania portfela instrumentów finansowych

 • Indywidualny rachunek w Banku Powierniku, na którym zdeponowane są papiery wartościowe i środki pieniężne Klienta.
 • Elastyczna formuła inwestowania pozwala na dopasowanie portfela do oczekiwań Klienta.
 • Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez doradców inwestycyjnych.
 • Indywidualna obsługa przez dedykowanych doradców posiadającecych certyfikat European Financial Guide (EFG) przyznawany przez Europejską Federację Doradców Finansowych,
 • Niższe koszty niż w przypadku samodzielnego inwestowania.
 • Dowolny czas trwania usługi.
 • Możliwość wypłaty części dostępnych środków oraz dopłat w trakcie trwania usługi.
 • Możliwość bieżącego monitoringu wartości portfela - telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.