Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: czerwiec 2024

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: czerwiec 2024

Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej


Przegląd rynku:

Technologia ma się dobrze

W czerwcu wśród najlepiej radzących sobie branż na amerykańskiej giełdzie był sektor technologiczny (+9,3%) i sektor komunikacji (+4,8%). Duża koncentracja spółek o największej kapitalizacji i niekończące się wzrosty spółek określanych jako wspaniała siódemka (Mag7) systematycznie pchają indeksy S&P i Nasdaq ku wyższym poziomom.Rysunek 1, źródło: www.nasdaq.com (https://www.nasdaq.com/articles/first-half-2024-review-and-outlook).


Uwagę inwestorów skupiała spółka Nvidia, która w końcówce maja opublikowała raport kwartalny. Jednak chyba ciekawszą informacją była ta o podziale akcji w stosunku 1:10, co statystycznie wpływało na większe zainteresowanie inwestorów. Czerwcowy wzrost kursu spółki pozwolił jej dołączyć do grona spółek wycenianych na ponad 3 biliony dolarów.Rysunek 2, Źródło: www.cnbc.com.


Rynkowa słabość

Patrząc na główne amerykańskie indeksy można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z silnym rynkiem byka. Lecz sytuacja nie jest do końca taka, jaką ją kreślą najważniejsze amerykańskie indeksy. Dlatego też warto spojrzeć na indeks S&P Equal Weight (z równymi wagami każdej ze spółek w indeksie). Ten w czerwcu stracił 0,5%. Drugi kwartał zakończył mocniejszym spadkiem – bo 2,6% – po wzroście o 7,9% w 1 kw. 2024 r. Podsumowując pierwszą połowę roku, możemy mówić o wzroście o 5,1%.Rysunek 3, Źródło: nasdaq.com.


Znacznie słabiej zachowywały się indeksy skupiające mniejsze spółki. Russell 2000 wzrósł o skromne 1,7% w pierwszej połowie roku, a Russell MicroCap spadł o 0,9%. Outperformance gigantów technologicznych jest obecnie największe od czasów bańki dot-com, co obrazuje poniższy wykres.Rysunek 4, Źródło: x.com/Barchart (https://x.com/Barchart/status/1808655727944220847?t=BsGyOFutZHYcn3cbiykPuw&s=03).


Rezerwa Federalna

Czerwcowe posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) podtrzymało stanowisko, że widzi szansę na jedną obniżkę stóp procentowych w tym roku. Wystąpienie miało wydźwięk jastrzębi, utrzymując koszty finansowania na poziomach najwyższych od 23 lat.Rysunek 5, Źródło: https://www.ft.com/content/a13f8795-8684-4c6d-ad0b-9142706cf33e.


Rynek przyjął informację niezbyt optymistycznie, co spowodowało wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Lecz w drugiej połowie czerwca wydaje się, że rynek miał swoją interpretację tego co Rezerwa Federalna przekazała po posiedzeniu. Rentowności 10 letnich obligacji spadły do najniższych poziomów z ostatnich 3 miesięcy.I rynek zaczął wyceniać 2-3 obniżki stóp procentowych do końca bieżącego roku, co można rozumieć, że nie do końca wierzy w retorykę FED. Sytuacja w strefie euro ma się jednak odmiennie. Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca europejscy bankierzy zdecydowali się na jastrzębią obniżkę o 25 pb.Rysunek 6, Źródło: https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/html/interest-rates-changes.en.html.


Jest to pierwsza obniżka w cyklu luzowania polityki pieniężnej, a kolejna spodziewana jest we wrześniu. Co wpisuje się w oczekiwania banków centralnych na całym świecie, gdzie 80% z nich prognozuje obniżki stóp procentowych.Rysunek 7, Źródło: x.com/Barchart.


Fundusze inwestycyjne Caspar TFI

Caspar Akcji Europejskich

1 lipca 2024 r. została zmieniona nazwa subfunduszu Caspar Akcji Europejskich na Caspar Akcji Światowych Liderów oraz polityka inwestycyjna subfunduszu.

Kluczowe założenia:

  • zabezpieczenie różnic kursowych;
  • zaangażowanie w akcje minimum 80%;
  • lokaty w akcje spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World – minimum 70%;
  • dopuszczalne niewielkie odchylenia struktury sektorowej funduszu od benchmarku;
  • poziom ryzyka: 4/7;
  • benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z zarządzającym – Mateuszem Janickim: przejdź do wywiadu >

Caspar Globalny

Wynik funduszu w czerwcu obniżył się o 2,04% przy wzroście benchmarku MSCI World Net TR USD Index o 4,45%. Inwestycje w sektorze biotechnologicznym i ochrony zdrowia nie są obecnie w kręgu zainteresowania inwestorów. Po wzroście w pierwszym kwartale, drugi kwartał sektor znowu był pod presją. Ogólnie rzecz biorąc, spółki o mniejszej kapitalizacji są wrażliwe na stopy procentowe – co było przeszkodą w ostatnim czasie podczas jastrzębiej ponownej wyceny krzywej rentowności.

Jeśli chodzi o sektor energii, to ceny ropy systematycznie zyskiwały przez czerwiec – po mocnym spadku z końcówki maja – kończąc miesiąc blisko 10% wzrostem. Jednak kursy spółek z tego sektora nie zareagowały jeszcze na te wzrosty. Największy fundusz ETF (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) z tego sektora zanotował spadek o blisko 4% na przestrzeni poprzedniego miesiąca.Rysunek 8, Źródło: https://www.justetf.com.


Dodatkowo na wynik funduszu wpływ miało umocnienie się złotówki. W czerwcu kurs USD/PLN wzrósł o ok 3 punkty procentowe.

Caspar Stabilny

Fundusz za poprzedni miesiąc zyskał 0,89%, a benchmark wzrósł o 1,71%. Od początku roku wynik funduszu wynosi +3,15%. Alokacja w instrumenty oparte o amerykańskie obligacje skarbowe, które zanotowały mocniejszy spadek w końcówce czerwca wraz z mocniejszym wzrostem amerykańskich rentowności.Część ulokowana w sektorze energetycznym była pod presją spadków cen ropy i – choć te w czerwcu odrabiały majowe straty – kursy spółek z tego sektora jeszcze nie zareagowały na wyższe ceny surowca. Rynkową słabością także charakteryzują się mniejsze spółki biotechnologiczne. Można stwierdzić, że bessa na tym rynku trwa już kolejny rok i jest silnie skorelowana z poziomem stóp procentowych, które wpływają na koszt pozyskania kapitału do prac badawczych.

Jednak branża pozytywnie patrzy w przyszłość. Wyceny wydają się rozsądne, tempo innowacji utrzymuje się na stałym poziomie i rośnie zainteresowanie przejęciami. Wciąż są to spółki posiadające wyjątkową technologię, doskonały potencjał przyszłych zysków i zdolność do poprawy życia pacjentów.

Caspar Obligacji

W poprzednim miesiącu fundusz obligacji zyskał +0,33%. Benchmark zanotował wzrost o 0,71%. Fundusz wygenerował wynik półroczny na poziomie +2,94%, a benchmark zyskał jedynie 0,99%. Kolejny miesiąc z rzędu Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Analitycy śledzący działania RPP nie spodziewają się obniżki w tym roku, choć większość banków centralnych na świecie takie cięcia w swoich działaniach przewiduje.Rysunek 10, Źródło: x.com/Pekao.


Czy takie działanie RPP można uznać za kontrowersyjne? W przypadku, gdy PKB rośnie wolniej od oczekiwań, słabym eksporcie i inwestycjach być może tak.


Rysunek 11, Źródło: https://nbp.pl/wp-content/uploads/2024/06/Komunikat-RPP-czerwiec-2024.pdf.


Podobne wpisy:Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowy.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Publikowane wyniki poszczególnych subfunduszy dotyczą okresu od 1 do 30 dnia kwietnia 2024 r.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat.

Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.

Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

TAGI: ctfi,

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: czerwiec 2…

autor: Caspar TFI czas czytania: 6 min