Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2024 r. Caspar Akcji Europejskich będzie kontynuował działalność pod nazwą Caspar Akcji Światowych Liderów. Jego strategia inwestycyjna skoncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego z akcji spółek znajdującej się w indeksie MSCI World.


Caspar Akcji Światowych Liderów A

Fundusz akcyjny

Typ jednostki uczestnictwa: A S
Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 11-07-2024
226,83 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień -0,56%
1 miesiąc -1,58%
3 miesiące 0,99%
6 miesięcy 11,20%
1 rok 13,14%
2 lata 6,15%
5 lat 12,11%
YTD 8,10%
od początku 126,17%Struktura portfela i aktywa (28.03.2024)

Wartość aktywów netto na 30.04.2024:
4 903 361.02 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: akcyjny, otwarty
Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 5 lat
Zarządzający: Mateusz Janicki
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 51 1240 1037 1111 0010 4667 1281

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • oczekujesz wysokich zysków.

Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Akcji Światowych Liderów:

  • Lokaty w Instrumenty Akcyjne będą stanowić co najmniej 80% wartości Aktywów Subfunduszu; Lokaty w Instrumenty Akcyjne spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World będą stanowiły co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • Lokaty w Instrumenty Dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest co najmniej jedno Państwo Członkowskie lub Rzeczpospolita Polska oraz Instrumenty Pieniężne stanowić będą do 20% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • Lokaty w Instrumenty Rynku Pieniężnego będą stanowić do 20% wartości Aktywów Subfunduszu; Subfundusz nie będzie lokował Aktywów w Tytuły Uczestnictwa, w tym tytuły uczestnictwa typu ETF;
  • Ograniczenie ryzyka w Subfunduszu dzięki zabezpieczeniu kursów walutowych.

Benchmark obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 r. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. benchmarkiem Subfunduszu był 100% MSCI Europe Net Total Return Index (MXWO). W okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. benchmarkiem Subfunduszu był 25% WIG (Polska) + 25% MSCI Austria Index net USD + 25% MSCI Turkey Index net USD + 12,5% MSCI Hungary Index net USD + 12,5% MSCI Czech Republic Index net USD. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 lipca 2016 r. benchmarkiem Subfunduszu był 25% WIG (Polska) + 25% ATXTR (Austria) + 25% XU100T (Turcja) + 12,5% BUX (Węgry) + 12,5% PX (Czechy).