Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Na czym polega hedging?

Na czym polega hedging?

Spis treści

1. Czym jest hedging? >

2. Jak działa hedging? >

3. Przykłady zastosowania hedgingu >

4. Wnioski na temat hedgingu >

Informacja reklamowa. Hedging to pojęcie, które często pojawia się w kontekście zarządzania ryzykiem finansowym. Ale czym dokładnie jest hedging? Ten poradnik wyjaśnia, na czym polega hedging i jak jest stosowany w praktyce finansowej. Pozwoli to w bardziej przemyślany i samoświadomy sposób podejść do przyszłych inwestycji na rynkach finansowych.

Czym jest hedging?

Hedging to strategia zarządzania ryzykiem, której celem jest ochrona inwestycji przed niekorzystnymi ruchami na rynku. To strategia, która polega na takim doborze portfela inwestycyjnego , który zniweluje ryzyko straty ze względu na wahania cen danych instrumentów finansowych. W przypadku niekorzystnego ruchu cen wrażliwych aktywów, odwrotnie skorelowane instrumenty finansowe powinny poruszać się w przeciwnym kierunku, działając jako zabezpieczenie przed wszelkimi stratami.

Sprawdź również nasz poradnik: Jak zacząć inwestować?

Jak działa hedging?

Hedging działa przez otwarcie pozycji, która jest przeciwna do głównej inwestycji. Na przykład, jeśli posiadamy akcje firmy X i obawiamy się, że ich wartość może spaść – możemy zabezpieczyć się przed tym ryzykiem, kupując instrument pochodny (tak zwany put option), który zyskuje na wartości, gdy ceny akcji firmy X spadają.


Czym jest hedging?

Źródło: Investopedia / Madelyn Goodnight.


Odbywa się to poprzez jednoczesną realizację tzw. transakcji hedgingowej – czyli transakcji rzeczywistej – która polega na przeniesieniu praw własności na nabywcę oraz transakcji nierzeczywistej, która jest jedynie transakcją terminową, mającą zabezpieczyć kupującego przed wahaniami cen.

Przykłady zastosowania hedgingu

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, jak hedging może być zastosowany w praktyce:

  • Hedging na rynku walutowym: przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność międzynarodową, często korzystają z hedgingu, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Na przykład, jeżeli firma z Polski sprzedaje swoje produkty do USA i otrzymuje płatności w dolarach, może zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku wartości dolara w stosunku do złotego, zawierając kontrakt na wymianę walut w przyszłości (tzw. forward).
  • Hedging na rynku surowców: przedsiębiorstwa, które wykorzystują surowce do produkcji swoich produktów, mogą zabezpieczyć się przed wzrostem cen surowców, kupując kontrakty terminowe na te surowce. Dzięki temu, niezależnie od rzeczywistej ceny surowca w przyszłości, firma zapłaci cenę ustaloną w kontrakcie.
  • Hedging na rynku akcji: inwestorzy na rynku akcji mogą zabezpieczyć się przed spadkiem wartości swojego portfela akcji, kupując put options, które zyskują na wartości, gdy ceny akcji spadają. Put options, to opcja sprzedaży – kontrakt, w którym wystawca opcji gwarantuje nabywcy opcji prawo do sprzedaży instrumentu bazowego wystawcy opcji, po z góry ustalonej cenie.

Sprawdź również nasz poradnik: Inwestowanie w surowce >

Wnioski na temat hedgingu

Hedging może być skuteczną strategia zarządzania ryzykiem, ale wymaga zrozumienia i doświadczenia. Jest to szczególnie ważne, gdy korzysta się z instrumentów pochodnych, które mogą zwiększyć zyski – ale także mogą prowadzić do dużych strat. Prawidłowo przeprowadzone strategie hedgingowe zmniejszają niepewność i ograniczają straty bez znaczącego obniżania potencjalnej stopy zwrotu.

Warto pamiętać, że hedging nie eliminuje ryzyka całkowicie, ale pomaga je kontrolować. Zazwyczaj oznacza to jednocześnie ograniczenie zysku z inwestycji, jednak w końcowym rozrachunku bardzo często wdrożenie odpowiedniej strategii hedgingowej przynosi długofalowe korzyści. Z tego powodu hedging jest powszechnie wykorzystywany przez największe firmy i fundusze inwestycyjne. Dlatego zawsze warto skonsultować swoje plany z doradcą finansowym lub maklerem.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Na czym polega hedging?

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min