Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Inwestowanie w fundusze błędy – 5 najczęściej popełnianych błędów

Inwestowanie w fundusze błędy – 5 najczęściej popełnianych błędów

Spis treści

1. BŁĄD PIERWSZY: Jednakowa strategia dla całego portfela swoich oszczędności >

2. BŁĄD DRUGI: Oszczędzanie bez określonego celu i horyzontu >

3. BŁĄD TRZECI: Uleganie medialnej narracji >

4. BŁĄD CZWARTY: Przykładanie bieżącej sytuacji na dłuższy termin >

4. BŁĄD PIĄTY: Zapominanie o dywersyfikacji >


Informacja reklamowa. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne swoich własnych, ciężko zarobionych pieniędzy, niemal zawsze jest narażone na towarzystwo emocji. Przecież nikt nie chce stracić oszczędności. Nerwowo reagujemy na wszelkie doniesienia medialne, mogące mieć wpływ na nasze inwestycje; często sprawdzamy jaki wynik wypracowują nasze środki. Ostrożne podejście jest dobre, ale jak we wszystkim – trzeba znać umiar. Zobaczcie najczęstsze błędy, popełniane przez początkujących inwestorów.

INWESTOWANIE W FUNDUSZE BŁĘDY – BŁĄD PIERWSZY: Jednakowa strategia dla całego portfela swoich oszczędności

Często odkładamy pieniądze na jakiś konkretny cel – osiągalny w krótszej lub dłuższej perspektywie: kupno samochodu, kupno domu czy emerytura. Jako że nowy samochód kupimy może w przyszłym roku, dom za lat 15 a emerytura to jeszcze tylko mały punkt na horyzoncie naszego życia. Dzięki uwzględnieniu tych różnic możemy obrać różne strategie, aby optymalizować zysk i ryzyko.

WNIOSEK: dla każdego celu opracuj taką strategię (potencjalny zysk, ryzyko, dywersyfikacja), aby wynik był jak najbardziej satysfakcjonujący.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >

INWESTOWANIE W FUNDUSZE BŁĘDY – BŁĄD DRUGI: Oszczędzanie bez określonego celu i horyzontu

Żeby odpowiednio wybrać strategię, powinniśmy wiedzieć, dlaczego i po co obracamy naszymi pieniędzmi. Znając cel naszych działań, możemy dobrać odpowiedni horyzont oraz świadomie zdecydować o zakończeniu inwestycji, gdy cel zostanie osiągnięty. Możemy też obrać optymalną strategię. Przy inwestycjach na dłuższy okres możemy początkowo podjąć większe ryzyko, aby móc liczyć na potencjalnie wyższy zysk. Dla krótkoterminowych inwestycji lepiej wybrać fundusze w mniejszym stopniu podlegające wahaniom rynkowym, przy których możemy liczyć na potencjalnie niższy zysk.

WNIOSEK: jeżeli założysz sobie po co i jak długo będziesz inwestował, będzie ci łatwiej zarządzać swoim portfelem, a wyniki będą bardziej satysfakcjonujące.

Sprawdź też nasz poradnik: W co inwestować małe kwoty?

INWESTOWANIE W FUNDUSZE BŁĘDY – BŁĄD TRZECI:
Uleganie medialnej narracji

Fundusze inwestycyjne obłożone są między innymi opłatą za dystrybucję – pobieraną najczęściej w momencie zakupu jednostek uczestnictwa. Chwilowy spadek wartości naszej inwestycji nie jest powodem, aby umorzyć nasze jednostki i narażać się na tę opłatę podczas zakupu nowych.

Nie należy też zbytnio przejmować się komunikatami medialnymi. Specyfika działania mediów wymusza selekcjonowanie informacji i podawanie tych najbardziej nośnych. Ponadto w świecie inwestycji funkcjonuje powiedzenie, że jeżeli telewizja o czymś mówi, to wycena instrumentów finansowych najprawdopodobniej już uwzględnia skutki tych wydarzeń.

WNIOSEK: Tak zwana „chłodna głowa” to rzecz niezwykle ważna, gdy chcemy odpowiedzialnie inwestować pieniądze.

INWESTOWANIE W FUNDUSZE BŁĘDY – BŁĄD CZWARTY: Przykładanie bieżącej sytuacji na dłuższy termin

To typowo ludzka skłonność: zakładanie, że jeżeli teraz jest dobrze, to nie trzeba się zabezpieczać na przyszłość, bo też będzie dobrze. Rynek finansowy podlega ciągłym wahaniom. Wyniki osiągane przez TFI już w momencie publikacji mają charakter historyczny i nie mogą służyć za podpowiedź, że dany fundusz w przyszłości też będzie radził sobie podobnie.

Wybierając jednostki uczestnictwa, powinniśmy brać pod uwagę parametry odpowiednie dla rodzaju funduszu, w jaki chcemy zainwestować: wskaźniki wzrostu gospodarczego, bezrobocia, nastroje gospodarcze wyrażone wskaźnikami PMI (akcyjne) czy w przypadku funduszy dłużnych i pieniężnych: zmiany stopy procentowej oraz perspektywy zmiany wskaźników inflacji.

WNIOSEK: rynek finansów podlega ciągłym wahaniom, a każda inwestycja wiążę się z ryzykiem poniesienia straty. Chłodna głowa może minimalizować to ryzyko.

 

INWESTOWANIE W FUNDUSZE BŁĘDY – BŁĄD PIĄTY: Zapominanie o dywersyfikacji

To grzech z gatunku ciężkich – na całe szczęście coraz rzadziej popełniany. Trzymanie swoich środków w jednym funduszu jest niebezpiecznie. Nagłe problemy na rynku, na którym inwestowane są nasze pieniądze, mogą doprowadzić do poważnego ubytku w naszym portfelu. Dlatego lepiej zdywersyfikować środki na różne subfundusze, różne rynki czy różne klasy ryzyka.

WNIOSKI: podział dużej inwestycji na wiele mniejszych może uratować twoje pieniądze.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, sprawdź subfundusze z oferty Caspar Parasolowy FIO. Możliwość rozpoczęcia już od 1 tys. złotych – fundusze inwestycyjne.

Jeśli posiadasz co najmniej 25 milionów złotych i szukasz najbardziej bezpiecznego i spersonalizowanego, a przy tym niosącego szereg korzyści (ulgi podatkowe, transparentność, anonimowość i inne) narzędzia – sprawdź znajdujący się w ofercie Caspar TFI SA – fundusz inwestycyjny zamknięty.


Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Inwestowanie w fundusze błędy – 5 najczę…

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 5 min