Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych — czym są i jak je nabyć?

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Spis treści

1. Czym są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych? >

2. Czy jednostki uczestnictwa są papierami wartościowymi? >

3. Jak kupować fundusze? >

Informacja reklamowa. Jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego to podstawowa jednostka, która określa wartość udziału w aktywach netto funduszu inwestycyjnego. W zamian za wpłatę środków finansowych, inwestor otrzymuje właśnie takie jednostki, umożliwiające mu inwestowanie w różne aktywa. Jeśli myślisz o rozpoczęciu inwestycji w fundusze inwestycyjne warto, abyś zapoznał się bliżej z tym pojęciem.

Czym są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych?

Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego to instrumenty finansowe, które są sprzedawane przez fundusze inwestycyjne. Dają one inwestorom możliwość uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym bez konieczności zakupu poszczególnych akcji, obligacji, nieruchomości czy surowców. Jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego to nic innego jak ilość kapitału, którą inwestor “wkłada” do funduszu, w zamian otrzymując część zysków lub strat.

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych są wydawane przez fundusze otwarte, czyli sprzedawane na rynku wtórnym. Oznacza to, że inwestorzy mogą kupować i sprzedawać jednostki w dowolnym momencie, bez konieczności ponoszenia prowizji. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu jest wyliczana na podstawie wartości aktywów netto funduszu, która jest dzielona przez liczbę jednostek przysługujących uczestnikom.

W ten sposób uzyskujemy wartość rynkową jednostki uczestnictwa funduszu. Jest ona określana co najmniej raz w tygodniu, ale zwykle aktualizuje się ją na bieżąco, zwłaszcza w dni handlowe. W związku z tym, że wartość jednostki uczestnictwa jest ustalana na podstawie wartości składników portfela inwestycyjnego, może ona ulegać zmianom każdego dnia.

Obliczanie jednostek


Czy jednostki uczestnictwa są papierami wartościowymi?

Jednostki uczestnictwa nie są uważane za papiery wartościowe. Choć reprezentują udział w aktywach funduszu inwestycyjnego, to ich charakter prawny jest inny niż papierów wartościowych, takich jak akcje czy obligacje. Jednostki uczestnictwa mogą jednak podlegać dziedziczeniu i być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań, ale nie można ich sprzedać, a jedynie umorzyć, – czyli wycofać środki zaangażowane w dany fundusz. Cena jednostek jest równa wartości jednostek uczestnictwa, z ewentualną dodatkową opłatą manipulacyjną.

Często jednostki uczestnictwa mylone są z certyfikatami inwestycyjnymi, które są już papierami wartościowymi. Reprezentują prawo do udziału w zyskach oraz przepływach pieniężnych z określonych aktywów lub projektów. Są bardziej skomplikowane i wymagają dłuższego okresu inwestycji, a także zazwyczaj prowizji za ich zakup.

Sprawdź też nasz poradnik: Akcje, a obligacje – podstawowe różnice >

Jak kupować fundusze?

Podsumowując, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są popularną formą inwestycji, która umożliwia inwestorom partycypowanie w zyskach z inwestycji funduszu. Aby nabyć jednostki uczestnictwa, należy skontaktować się z wybraną instytucją finansową, która oferuje dany fundusz. Następnie należy podać liczbę jednostek uczestnictwa, jaką chce się nabyć i złożyć zlecenie kupna. Jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, warto zapoznać się z charakterystyką funduszu, jego polityką inwestycyjną i ryzykiem związanym z inwestycją.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnyc…

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min