Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Akcje a obligacje, podstawowe różnice

Zdjęcie przedstawia akcje vs obligacje.

Spis treści

1. Co to są akcje?>

2. Co to są obligacje? >

3. Różnice między akcjami, a obligacjami >

5. Podsumowanie >

Informacja reklamowa. Na rynkach kapitałowych inwestorzy mają wiele możliwości lokowania swoich środków. Dwie powszechnie znane i popularne opcje to inwestowanie w akcje i obligacje (bezpośrednio bądź poprzez, na przykład, fundusze inwestycyjne). W tym artykule szczegółowo omówimy różnice między tymi instrumentami, ich funkcjonowanie oraz korzyści, jakie mogą przynieść inwestorom oraz ryzyka, na jakie mogą ich narazić.

Co to są akcje?

Akcje są jednym z podstawowych instrumentów finansowych. Stanowią one udziały w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Każda akcja daje posiadaczowi pewien ułamek własności w spółce oraz prawo do udziału w jej zyskach i decyzjach.

Akcje spółki publicznej są notowane na giełdzie papierów wartościowych, gdzie inwestorzy mogą kupować i sprzedawać te instrumenty. Giełda umożliwia transparentne i publiczne obroty akcjami.

Wartość akcji jest zmienna i zależy od wielu czynników, takich jak wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju, ogólna kondycja rynku czy sytuacja makroekonomiczna. Inwestorzy kupują akcje w nadziei na wzrost ich wartości oraz otrzymywanie dywidendy.


Sprawdź również nasz poradnik: Jak kupić akcje? Konieczne jest inwestowanie na giełdzie? >


Co to są obligacje?

Obligacje są instrumentami dłużnymi, emitowanymi przez podmioty takie jak państwa, samorządy terytorialne, instytucje finansowe czy przedsiębiorstwa. Inwestor, który nabywa obligację, staje się wierzycielem emitenta i otrzymuje obietnicę spłaty zainwestowanej kwoty wraz z odsetkami w określonym terminie.

Emitent wystawia ofertę publiczną obligacji, która jest adresowana do inwestorów. Po przeprowadzeniu procesu subskrypcji obligacje są notowane na giełdzie, jeśli takie są ich warunki. Istnieje wiele rodzajów obligacji:


Przeczytaj również: Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe? >


Różnice między akcjami, a obligacjami

  1. Charakter instrumentu – Akcje reprezentują udział w spółce i dają prawo do współdecydowania oraz udziału w zyskach. Zyski te jednak mogą być różne (mogą też zamienić się w stratę) i zależą jednak od różnych czynników, między innymi polityki firmy czy sytuacji gospodarczej. Obligacje natomiast są instrumentami dłużnymi, gdzie inwestorzy stają się wierzycielami i otrzymują z góry ustalone odsetki.
  2. Stopień ryzyka – Inwestowanie w akcje jest związane z większym ryzykiem niż obligacje. W przypadku akcji inwestorzy ponoszą ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Obligacje są zazwyczaj bardziej stabilne, ponieważ emitent (na przykład Skarb Państwa) zobowiązuje się do spłaty kapitału i odsetek.
  3. Potencjalne zyski – Inwestowanie w akcje może przynieść relatywnie wyższe zyski niż obligacje. Akcjonariusze mają możliwość uczestniczenia w zyskach spółki w postaci dywidendy oraz zysku ze wzrostu wartości akcji. Obligacje z kolei oferują stałe odsetki, które są znane z góry.

Przeczytaj również: Fundusze obligacji – jak działają i czym się charakteryzują?


Korzyści wynikające z inwestowania w akcje i obligacje

Inwestowanie w akcje i obligacje może przynieść różnorodne korzyści dla inwestorów. W zależności od ich preferencji, celów inwestycyjnych i tolerancji na ryzyko, wybór między tymi instrumentami może być kluczowy dla skutecznej budowy portfela inwestycyjnego. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowy opis korzyści z inwestowania w akcje i obligacje.

Korzyści z inwestowania w akcje

Potencjał na wyższe stopy zwrotu niż w przypadku obligacji. Możliwość uczestniczenia w zyskach spółki poprzez wypłacaną przez nią dywidendę. Szansa na zysk ze wzrostu wartości akcji w dłuższej perspektywie czasowej.

Korzyści z inwestowania w obligacje

Większa stabilność i mniejsze ryzyko niż w przypadku akcji. Stałe odsetki i znane z góry warunki spłaty kapitału. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez różnorodne typy obligacji.

Podsumowanie

Akcje i obligacje są dwoma różnymi instrumentami finansowymi, które oferują inwestorom różne możliwości. Inwestowanie w akcje jest związane z większym ryzykiem, ale również potencjalnie wyższymi zyskami. Obligacje natomiast są bardziej stabilne i zapewniają stały dochód. Ważne jest zrozumienie różnic między tymi instrumentami oraz dostosowanie strategii inwestycyjnej do swoich celów i preferencji. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji zawsze warto skonsultować się z ekspertem z dziedziny rynków kapitałowych.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Akcje a obligacje, podstawowe różnice

autor: Caspar TFI czas czytania: <1 min