Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

W co inwestować krótkoterminowo?

W co inwestować krótkoterminowo?

Spis treści

1. Czym są inwestycje krótkoterminowe?>

2. W co inwestować krótkoterminowo? >

3. Zalety i wady inwestycji krótkoterminowych >

Informacja reklamowa. Decyzja o inwestowaniu swoich środków wymaga przemyślanej strategii. Ważnym elementem jest określenie horyzontu czasowego inwestycji. Jeżeli w obszarze naszego zainteresowania są inwestycje krótkoterminowe, warto pomyśleć – w co inwestować krótkoterminowo. Poniżej przedstawiamy kilka opcji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji.

Czym są inwestycje krótkoterminowe?

Inwestycje krótkoterminowe to takie, które mają horyzont czasowy zazwyczaj do jednego roku. Celem inwestycji krótkoterminowych jest szybki zwrot z inwestycji, a nie długoterminowe gromadzenie kapitału. Przykładem może być odłożenie części środków na kilkumiesięczną lokatę, celem ochrony spadku ich wartości przez inflację .

Wykres

Źródło: https://www.holisticinvestment.in/


Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >

W co inwestować krótkoterminowo?

Celem inwestycji krótkoterminowych – zarówno dla firm, jak i inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych – jest ochrona kapitału przy jednoczesnym generowaniu zwrotu podobnego do funduszu indeksowego bonów skarbowych lub innego podobnego benchmarku.

Spółki o silnej pozycji gotówkowej będą miały w swoim bilansie rachunek inwestycji krótkoterminowych. W rezultacie firma może pozwolić sobie na zainwestowanie nadwyżki gotówki w akcje, obligacje lub ekwiwalenty gotówki, aby uzyskać wyższe odsetki niż te, które zostałyby uzyskane z normalnego konta oszczędnościowego. W co można inwestować w takim terminie?

 • Lokaty bankowe: lokaty bankowe są jednym z najbezpieczniejszych form inwestycji krótkoterminowych. Oferują gwarantowany, choć zazwyczaj nie wysoki, zwrot z inwestycji.
 • Obligacje krótkoterminowe: obligacje skarbowe czy korporacyjne z krótkim okresem do wykupu są kolejnym sposobem na krótkoterminową inwestycję.
 • Fundusze pieniężne i rynku długu: fundusze te inwestują głównie w bezpieczniejsze instrumenty finansowe, takie jak skarbowe papiery wartościowe czy depozyty bankowe.

Ważne: przykładem funduszu dłużnego jest Caspar Obligacji.

 • Rynek Forex: rynek walutowy, ze względu na swoją płynność i dużą zmienność, może być atrakcyjnym miejscem dla krótkoterminowych inwestycji. Pamiętaj jednak, że Forex wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.
 • Kontrakty CFD: kontrakty na różnicę kursową (CFD) to instrumenty finansowe, które umożliwiają spekulację na temat przyszłych zmian cen aktywów.
 • Akcje: wartość akcji może znacznie się zmieniać nawet w krótkim okresie czasu, co daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków, ale także niesie ze sobą ryzyko strat.

 • Należy pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z danym instrumentem finansowym i zastanowić, czy pasuje on do profilu ryzyka i oczekiwań. Zawsze też warto skonsultować swoje plany z doradcą finansowym.

  Sprawdź też nasz poradnik: W co inwestować małe kwoty?

  Zalety i wady inwestycji krótkoterminowych

  Inwestycje krótkoterminowe mogą przynieść szybki zwrot, ale nierzadko wiążą się też z większym ryzykiem. Właściwy wybór zależy od profilu inwestycyjnego, tolerancji na ryzyko oraz celów finansowych. Bez względu na wybrany instrument, warto pamiętać o zasadach bezpiecznego inwestowania.

  Zalety:

  • Inwestycje w instrumenty krótkoterminowe wiążą się z niższym ryzykiem, co czyni je stabilnymi opcjami.
  • Inwestycje krótkoterminowe pomagają zdywersyfikować rodzaje dochodów w przypadku zmienności rynku.

  Wady:

  • Inwestycje krótkoterminowe mają zazwyczaj niższe stopy zwrotu .
  • Mogą być bardziej ryzykowne, jeżeli kierujemy się w stronę rynku akcji i nie mamy odpowiedniego horyzontu inwestycyjnego.

  Caspar Akcji Europejskich

  .

  Caspar Globalny

  .

  Caspar Stabilny

  Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

  Nota prawna

  Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

  Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

  Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

  Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

  Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

  Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

  Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

  Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

  Simple Share Buttons

  W co inwestować krótkoterminowo?

  autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min