Jesteś tutaj

Informacje o spółce Caspar TFI S.A.

Naszą misją jest oferowanie inwestorom, profesjonalnie i efektywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, operujących na terenie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), w takich krajach jak: Polska, Austria, Turcja, Węgry, Czechy, Rumunia i przynoszących ponadprzeciętne rentowności.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zawiązana dnia 18 kwietnia 2011 roku.  W dniu 17 lipca 2012 roku otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
W dniu 2 listopada 2012 roku Towarzystwo otrzymało informację o dokonaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, wpisu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do RFi pod numerem 796.

Założycielem spółki jest Caspar Asset Management S.A. 

Akcjonariuszem Towarzystwa, posiadającym 98 % akcji, tj. 1 225 000 akcji dających 1 225 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szkolnej 5/13 .