Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

W co inwestować w czasie inflacji? Poradnik inwestycyjny dla każdego

W co inwestować w czasie inflacji? Poradnik inwestycyjny dla każdego

Spis treści

1.Nieruchomości jako zabezpieczenie przed inflacją >

2.Surowce – złoto i srebro >

3.Akcje spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych >

4.Obligacje chroniące przed inflacją >

5.Fundusze inwestycyjne >

6.W co inwestować w czasie inflacji – podsumowanie >

Informacja reklamowa. Inflacja stanowi wyzwanie dla każdego inwestora, który poszukuje sposobów na ochronę swojego kapitału przed utratą wartości. Istnieje jednak szereg opcji inwestycyjnych, które mogą pomóc w zabezpieczeniu środków finansowych w obliczu jej wzrostu. W tym poradniku przedstawiamy, w co inwestować podczas inflacji aby możliwie zminimalizować ryzyko i potencjalnie zwiększyć wartość swojego portfela.

Nieruchomości jako zabezpieczenie przed inflacją

Inwestycje w nieruchomości są często uważane za jedną z najbardziej powszechnych (szczególnie w Polsce) metod zabezpieczenia przed inflacją. Wartość nieruchomości i czynsze zazwyczaj rosną wraz z inflacją, co może zapewnić inwestorom stały przepływ gotówki oraz ochronę kapitału. Podstawowe korzyści z takiej opcji to przede wszystkim:

  • stały wzrost wartości;
  • ochrona przed utratą siły nabywczej pieniądza.

Surowce – złoto i srebro

Złoto i srebro są często uznawane za “bezpieczne przystanie” w czasach niepewności gospodarczej i wysokiej inflacji. Ich wartość często rośnie, gdy wartość waluty spada. To czyni je relatywnie atrakcyjnymi dla inwestorów poszukujących ochrony przed utratą wartości pieniądza. Surowce z perspektywy inwestycyjnej to często:

  • ochrona przed deprecjacją waluty;
  • potencjał wzrostu wartości w czasach kryzysowych.

Akcje spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych

Inwestowanie w akcje spółek produkujących dobra pierwszej potrzeby może być wartym rozważenia posunięciem w czasach wysokiej inflacji. Firmy te często mają zdolność przenoszenia wzrostu kosztów na konsumentów, co pozwala im utrzymać marże zysku i oferować:

  • stabilność w niestabilnych czasach;
  • potencjał dywidend dla inwestorów.

Obligacje chroniące przed inflacją

Obligacje zabezpieczone przed inflacją – na przykład obligacje skarbowe indeksowane inflacją (TIPS w USA) – oferują bezpośrednią ochronę przed inflacją. Ich wartość nominalna rośnie wraz z nią, co zapewnia inwestorom pewien zwrot ponad aktualny poziom inflacji. W skrócie obligacje antyinflacyjne mogą zaoferować:

  • bezpośrednią ochronę przed inflacją;
  • zapewnienie realnego zwrotu z inwestycji.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne mogą stanowić skuteczne narzędzie dla inwestorów chcących dywersyfikować swoje portfele w obliczu inflacji. Fundusze – które koncentrują się na aktywach odporncyh na inflację, takich jak nieruchomości, surowce, czy akcje spółek z sektorów mniej wrażliwych na wahania gospodarcze – mogą oferować relatywnie atrakcyjne stopy zwrotu bądź ograniczać ryzyko. Fundusze inwestycyjne to przede wszystkim:

W co inwestować w czasie inflacji – podsumowanie

Inflacja może być wyzwaniem, ale też okazją dla zorientowanych inwestorów. Kluczem do ochrony kapitału jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i poszukiwanie aktywów, które tradycyjnie dobrze radzą sobie w okresach wzrostu cen. Nieruchomości, surowce takie jak złoto i srebro, akcje spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych, obligacje zabezpieczone przed inflacją, oraz fundusze inwestycyjne, to tylko niektóre z opcji, które mogą pomóc zabezpieczyć Twoje inwestycje przed deprecjacją waluty.

Przeczytaj również: Jak chronić pieniądze przed inflacją?

Pamiętaj, że każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona szczegółową analizą i dostosowana do indywidualnej sytuacji finansowej.

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

Sposób na emeryturę

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

W co inwestować w czasie inflacji? Poradnik …

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min