Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Co to jest inflacja?

Co to jest inflacja? Odpowiadamy na częste pytanie początkujących i zaawansowanych inwestorów

Spis treści

1. Dlaczego warto wiedzieć, czym jest inflacja? >

2. Skąd bierze się wzrost inflacji? >

3. Co inflacja ma do inwestycji? >

4. Jak inwestować, gdy inflacja rośnie? >


Informacja reklamowa. Inflacja jest to proces podnoszenia średniego poziomu cen towarów oraz usług. Taki cykl musi mieć stały, utrzymujący się w dłuższym okresie czasu charakter. Choć warto zwrócić uwagę, że przez wzgląd na różne, niespodziewane sytuacje – na przykład konflikt zbrojny – wzrost inflacji może być niemal natychmiastowy. Wraz z wzrostem inflacji następuje utrata wartości nabywczej pieniądza.

Dlaczego warto wiedzieć, czym jest inflacja?

Najczęściej jest skorelowana bezpośrednio z niepewnością. W szczególności, gdy inflacja przeradza się w hiperinflację. Dochodzi wtedy do załamania gospodarki i utraty zaufania społecznego do pieniądza oraz instytucji bankowych. Stąd również, jedną z ról banków centralnych jest utrzymywanie inflacji na pewnym – ustalonym odgórnie – poziomie.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >

„Największa hiperinflacja w dziejach przydarzyła się Węgrom, między końcem 1945 r. a lipcem 1946 r. W 1944 r. najwyższy nominał miał banknot 1000 pengő. Do zakończenia 1945 r. było to już 10 mln pengő. Nigdy wcześniej ani potem nie odnotowano już tak gigantycznej inflacji, wynoszącej w szczytowym okresie 1.3 × 1016 proc. miesięcznie – oznacza to, że ceny podwajały się co 15 godzin. Efekt: 18 sierpnia 1946 r. 400 kwadryliardów (4×1029) pengő wymieniano na jednego forinta.”

– źródło Forbes.

Skąd bierze się wzrost inflacji?

Waluta jest środkiem wymiany handlowej. Wyraża również ceny towarów i usług. Dawniej – gdy nie posługiwano się pieniędzmi – wymiana handlowa kwitła na zasadzie towar za towar. Obecnie prym wiedzie pieniądz elektroniczny, nawet gotówka jest coraz rzadziej spotykana. Za – zwaną potocznie – kreację pieniądza (powstawanie nowego pieniądza w procesie kredytowym) odpowiadają banki (centralny oraz komercyjne). Gdy jest go w gospodarce zbyt dużo – a obieg przyśpiesza – zaczyna pojawiać się inflacja. Zarobki co prawda rosną, ale sam pieniądz traci wartość.

Sprawdź też nasz poradnik: Jak zacząć inwestować?

Na przykład zarobki rosną z 3 tys. złotych do 6 tys. złotych, ale koszt bułki w popularnym markecie rośnie z 0,50 złotego do 15 złotych. Wszystko przez fakt, że w obiegu znajduje się zbyt duża ilość pieniędzy.

– źródło opracowanie własne.

Oczywiście to wyłącznie jeden z potencjalnych powodów wzrostu inflacji. Wyróżnić można przynajmniej szereg innych. Od wzrostu cen ropy naftowej (który powoduje wzrost cen paliw na stacjach, ale też wzrost cen produkcji wielu innych towarów), przez niezrównoważoną politykę budżetową państwa aż po monopolizację gospodarki.

Co inflacja ma do inwestycji?

Jeśli stopy zwrotu z danego instrumentu inwestycyjnego są niższe od poziomu inflacji – możemy zaobserwować realne negatywne stopy procentowe. Doskonale obrazuje to przykład.

Zainwestowaliśmy w korzystną lokatę, która umożliwia zarobek 7% w skali całego roku. Wydaje się nam, że to bardzo dobre rozwiązanie, które uchroni nasz kapitał i przy okazji pozwoli trochę zarobić. Jednak w sytuacji, gdy realna inflacja wyniesie 9% – to siła naszego pieniądza spadnie o różnicę pomiędzy stopą zwrotu a realną inflacją. Innymi słowy – zarobimy, ale wszystko podrożeje na tyle, że będziemy „do tyłu”.

– źródło opracowanie własne.

Jak inwestować, gdy inflacja rośnie?

To złożone i dość trudne pytanie. Na pewno musimy inwestować rozważnie, nie kierować się emocjami a także pamiętać o ryzyku oraz horyzoncie inwestycyjnym.


O inwestowaniu w takich warunkach przeczytasz we wpisie – jak radzić sobie ze zmiennością.


Warto jednak myśleć o inwestowaniu w instrumenty, które dadzą wyższą stopę zwrotu – niż stopa realnej inflacji w danym okresie. W czasie inflacji warto rozważać instrumenty akcyjne czy obligacje korporacyjne. Należy też mieć pojęcie o tym, że społeczeństwo w czasie inflacji może poszukiwać „bezpiecznych przystani” inwestycyjnych. Czyli takich narzędzi, które ochronią ich pieniądze. Często jednak nie ochronią ich wartości nabywczej, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę.

W ofercie funduszy inwestycyjnych Caspar TFI S.A. możesz znaleźć subfundusze akcyjne i subfundusz stabilny – może służyć do ochrony Twojego kapitału – a także fundusz inwestycyjny zamknięty.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny


Gdy zewsząd zaczną napływać informacje o podnoszących się poziomach cen, rosnącej inflacji – nie można kierować się emocjami. Trzeba myśleć chłodno, racjonalnie i pamiętać o horyzoncie inwestycyjnym. Inflacja nie jest wieczna i często można ją przeczekać – a nawet wykorzystać.


Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Co to jest inflacja?

autor: Caspar TFI czas czytania: 5 min