Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jak kupić akcje? Konieczne jest inwestowanie na giełdzie?

Jak kupić akcje - wszystko o inwestowaniu na giełdzie

Spis treści

1. Dlaczego akcje niosą ryzyko? >

2. Jak kupić akcje i inwestować na giełdzie? >

3. Kto powinien myśleć o kupowaniu akcji? >

4. Jak kupić akcje w Caspar TFI i AM? >


Informacja reklamowa. Akcje są szeroko znanym i popularnym instrumentem finansowym. Spółki akcyjne emitują akcje, aby uzyskać finansowanie na – na przykład – swój dalszy rozwój. Są to dosyć ryzykowne instrumenty, które wymagają pewnego doświadczenia, wiedzy oraz horyzontu inwestycyjnego.

Dlaczego akcje niosą ryzyko?

Przede wszystkim dlatego, że ceny akcji w istotnym stopniu ulegają rynkowym prawom popytu i podaży, a także innym czynnikom zewnętrznym. Wśród takich są na przykład kwestie polityczne, gospodarcze, psychologiczne czy nawet klęski żywiołowe. Wszystko to powoduje – nierzadko znaczące – wahania wycen, które mogą prowadzić do strat. Z drugiej strony, inwestycje w te instrumenty przyciągają też potencjalnie wysokimi zyskami. Na przykład warto zobaczyć wyniki Facebooka, Amazona czy – polskiej spółki – CD PROJEKT RED.

W akcje można też inwestować przez akcyjny fundusz – na przykład Caspar Akcji Europejskich (jednostka uczestnictwa kategorii A), który w za 5 lat przyniósł 67,69% zysku – lub oddać środki pod zarządzanie firmy asset management – Strategia Akcji Skoncentrowanych przyniosła aż 148,04% (obydwa wyniki na dzień 31.03.2020).

Jak kupić akcje i inwestować na giełdzie?

Co do zasady, kupno akcji wiąże się z przymusem “wejścia na giełdę”. Inwestowanie na giełdzie wymaga jednak pewnego doświadczenia oraz spełnienia szeregu formalnych warunków. Giełda jest miejscem, gdzie osoby i instytucje chcą kupić lub sprzedać akcje, obligacje czy inne papiery wartościowe. Inwestorami są osoby kupujące i sprzedające takie papiery. One kupują instrumenty finansowe – licząc na zysk w postaci odsetek, dywidendy lub wzrostu ceny. By kupić akcje, potrzebujemy rachunku inwestycyjnego. Taki możemy założyć, korzystając z domu maklerskiego.

Inwestować w akcje czy obligacje można na dwa sposoby:

  • Pierwszy z nich, to samodzielne wybieranie akcji notowanych spółek i ich nabywanie i zbywanie. By zrobić to zgodnie ze sztuką, warto poznać jej model biznesowy, kondycję finansową, poznać i zrozumieć pomysł na biznes. Warto zweryfikować jej wycenę i perspektywy na kolejne kwartały. Niby proste, ale gdy już się za to weźmiemy, może okazać się, że analiza finansowa nie jest naszą najlepszą stroną, albo, że czas potrzebny na te działania – nie pozwala nam wykonywać tego, na czym najbardziej się znamy.
  • Jest też inny sposób. Jeżeli chcemy korzystać z potencjału rynku akcji, można to zlecić licencjonowanym profesjonalistom. Podobnie jak robimy z innymi aspektami naszego życia, jak np. powierzanie naszego zdrowia lekarzom, a napraw samochodu mechanikom.

Wybór takich produktów jest najczęściej szeroki i bez trudu można odnaleźć takie, które inwestują wyłącznie w instrumenty akcyjne albo przynajmniej w dużej części. Jest to rozwiązanie opierające się na pracy zarządzających, których zawodem jest śledzenie i analiza rynków finansowych oraz spółek, w które inwestują.

Sprawdź też nasz poradnik: Fundusze akcyjne – jak inwestować?

Kto powinien myśleć o kupowaniu akcji?

Wszystkie instrumenty (a także fundusze, czy strategie) można opisać szeregiem wartości. Wśród nich są przeważnie:

  • ryzyko,
  • sugerowany horyzont inwestycyjny.

Inwestorzy interesujący się akcjami muszą pamiętać, że są to jedne z bardziej ryzykownych instrumentów. Ich wyceny mogą tak samo poszybować w górę, jak i mocno spaść. W skrajnych przypadkach, spółka może również całkowicie zbankrutować. Ważna jest zatem odpowiednia dywersyfikacja i przygotowanie swojego portfela tak, aby nie był uzależniony od jednego sektora gospodarki lub narażony na zbyt wiele ryzyk. Drugą ważną wartością jest horyzont czasowy, czyli czas na jaki możemy poświęcić zainwestowane środki. Innymi słowy okres, w którym nie będzie potrzeby ich wyciągania. Jest to niezwykle istotne w sytuacjach korekt oraz bess, w których przymus wycofania środków będzie wiązał się z jakąś stratą.

Dowiedz się więcej o dywersyfikacji – więcej >

Jak kupić akcje w Caspar TFI i AM?

Powierzenie inwestowania specjalistom niejako “zrzuca” na nich kwestie analizy spółek, odpowiedzialności za dywersyfikację oraz zarządzanie środkami. Na ich barki spada też regularne raportowanie oraz komentowanie i wyjaśnianie tego, co dzieje się na rynkach. Edukacja oraz transparentność, to unikatowe cechy tak Caspar Asset Management jak i Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Sprawdź też nasz poradnik: Akcje, a obligacje – podstawowe różnice >

Samo inwestowanie w akcje sprowadza się do założenia konta na internetowej Platformie Transakcyjnej w przypadku chęci skorzystania z oferty funduszy akcyjnych albo skontaktowania się za pomocą formularza w przypadku rozważania usługi Asset Management.

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

Sposób na emeryturę

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Jak kupić akcje? Konieczne jest inwestowanie…

autor: Caspar TFI czas czytania: 5 min