Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Fundusze Inwestycyjne

Informacja reklamowa. Wybierz fundusze inwestycyjne z naszej oferty Caspar Parasolowy FIO – inwestuj w rynki dłużne lub akcje i korzystaj z alokacji globalnej inwestując w fundusze Caspar Globalny, Caspar Stabilny lub Caspar Akcji Światowych Liderów.


.

.Porównaj fundusze inwestycyjne Caspar TFI – sprawdź wyniki:

Subfundusz Data Wartość j.u. netto Stopy zwrotu
1d 1m 3m 12m 36m 60m ytd

Caspar Stabilny

11.07.24 135,16 0,77% -1,62% -1,79% 3,63% -0,80% 22,74% 2,19%

Caspar Globalny

11.07.24 168,11 2,33% -2,45% -8,03% 5,94% -20,00% 41,67% 3,82%

Caspar Akcji
Światowych Liderów

11.07.24 226,83 -0,56% -1,58% 0,99% 13,14% -27,93% 12,11% 8,10%

Caspar
Obligacji

11.07.24 118,40 0,02% 0,48% 1,26% 6,71% 0% 0% 3,27%

Prezentowana stopa zwrotu subfunduszy Funduszu Inwestycyjnego Caspar Parasolowy FIO: Caspar Akcji Światowych Liderów, Caspar Obligacji, Caspar Stabilny – typ jednostki uczestnictwa A. Dla subfunduszu Caspar Globalny, prezentowana stopa zwrotu subfunduszu – typ jednostki uczestnictwa S. Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2024 r.

Caspar Akcji Europejskich będzie kontynuował działalność pod nazwą Caspar Akcji Światowych Liderów. Jego strategia inwestycyjna skoncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego z akcji spółek znajdującej się w indeksie MSCI World. Wyniki Subfunduszu prezentowane w dniach 1-2 lipca będą dotyczyły polityki inwestycyjnej prowadzonej dotychczas, tj. do dnia wprowadzenia zmian (wyniki z czerwca 2024).


Inwestuj online w fundusze inwestycyjne!


Jakie fundusze z oferty funduszu inwestycyjnego otwartego Caspar wybrać?

Wybierz fundusz dopasowany do siebie. Jeśli jesteś inwestorem, który chce chronić swoje aktywa – sprawdź fundusz Caspar Stabilny. Zapewnia on stabilny wzrost, do minimum ograniczając ryzyko rozumiane przez zmienność. Jeśli uważasz się za inwestora agresywnego, sprawdź nasze flagowe fundusze akcyjne – Caspar Akcji Światowych Liderów oraz Caspar Globalny. W przypadku pytań, skontaktuj się z nami. Kontakt jest w pełni darmowy i bardzo szybki.

Co warto wiedzieć o funduszach inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne - infografika
Fundusze inwestycyjne - infografika

Fundusze inwestycyjne stanowiące fundusz inwestycyjny otwarty i inwestowanie globalnie

Inwestując z Caspar TFI – inwestujesz na światowych rynkach. Znacząca część naszych aktywów akcyjnych jest zainwestowanych poza Polską, a aktualnie najważniejszym rynkiem są Stany Zjednoczone. Zachodnie rynki są bardziej płynne niż polski. Wynika to z ich wielkości, wielkości notowanych tam spółek, większej ilości inwestorów i wielu funduszy hedgingowych i innych. Te rynki są znacznie bardziej dynamiczne niż warszawski parkiet. Inwestowanie globalne się opłaca, z nami czerpiesz zyski ze wzrostów giełdowych na całym świecie.

Nie jest tajemnicą, że ochrona inwestorów mniejszościowych i kultura inwestowania w USA jest szerzej zakrojona. Polski rynek finansowy cechuje się dość dużą zmiennością i serią okresów spadkowych – podczas, gdy w USA można dostrzec bardziej przewidywalny charakter. Inwestowanie właśnie w takich państwach do relatywnego minimum ogranicza większe spadki wyników. Jak się okazuje, w ostatnim czasie polski rynek finansowy był i ciągle jest targany problemami na różnych szczeblach. Warto jednak zauważyć, że są to problemy kłopotliwe i mogące zrażać potencjalnych inwestorów. Tym ważniejsze wydaje się inwestowanie poza granicami Polski, które – przynajmniej obecnie – wydaje się być możliwie bardziej bezpieczne i płynne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Mianem funduszy inwestycyjnych określamy formę zbiorowego inwestowania. Są one tworzone i zarządzane przez profesjonalne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Fundusze Inwestycyjne zostały zdefiniowane prawnie w ustawie o Funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546). Ich główny cel to pomnażanie kapitału, jednak można je potraktować jako formę lokaty finansowej, inwestycji lub sukcesji majątkowej. Fundusze inwestycyjne dzielimy na 3 kategorie:

 • Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO),
 • Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO),
 • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ).

Z funduszy inwestycyjnych korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W tym przypadku istotne jest to, że inwestor nie musi posiadać dużego kapitału. Jest to zaletą nie tylko dla osób pragnących pomnożyć swój kapitał, ale także tych traktujących tę inwestycję jako zabezpieczenie emerytalne.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych – w tym również fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusze inwestycyjne zasadniczo dzieli się przez wzgląd na przynajmniej 2 jasne kryteria: uczestnictwa oraz zawartości i składu portfela inwestycyjnego. To podział, który w przystępny sposób zwraca uwagę na to, z jakimi funduszami mamy do czynienia. Jak dokładnie wygląda podział funduszy inwestycyjnych?

Podział według kryterium uczestnictwa:

 • fundusze inwestycyjne otwarte, których Jednostki Uczestnictwa są dostępne na przykład na Platformie Caspar TFI;
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
 • fundusze inwestycyjne zamknięte, często tworzone dla indywidualnych klientów – FIZ dostępny jest w ofercie Caspar TFI.

Podział według składu portfela:

 • fundusze pieniężne;
 • fundusze dłużne;
 • fundusz akcji, cechujący się portfelem składającym się w dużej części – bądź w całości – z akcji;
 • fundusze mieszane;
 • inne.

FAQ

+Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?

+Czym jest fundusz parasolowy?

+Jak zacząć inwestować w fundusz inwestycyjny otwarty?

Zastrzeżenia prawne – Fundusze Inwestycyjne Caspar TFI

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”) i ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego czy podatkowego. Wszelkie opinie wyrażone w komentarzu stanowią osobiste poglądy ich autora, które choć są poparte wnikliwą analizą rynku, profesjonalizmem i doświadczeniem wypowiadającej je osoby, nie mogą być traktowane jako oficjalna rekomendacja dotycząca instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów. Żaden z subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Subfundusze Caspar Akcji Światowych Liderów i Caspar Globalny wchodzące w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze Caspar Stabilny i Caspar Globalny mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.