Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje publikowane na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) za wyjątkiem podstrony zawierającej serwis transakcyjny Caspar TFI S.A.

Informacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie zawierają ani nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem.

Materiały przedstawione na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone dla podmiotów amerykańskich (ang. US persons), w rozumieniu Regulacji S (ang. Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. US Securities Act 1933), (dalej “Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być publikowane, dystrybuowane lub rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakimkolwiek innym kraju, stanie albo jurysdykcji, gdzie oferowanie lub sprzedaż instrumentów finansowych, mogących wchodzić w skład portfela jest zakazane.

Caspar Asset Management S.A. (dalej Caspar AM) i Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (w dalej Caspar TFI) zapewniają, że dołożyły należytych starań, aby zamieszczone informacje dotyczące oferowanych produktów i usług były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W przypadku wykrycia usterek, Caspar AM i Caspar TFI dołożą wszelkich starań w celu niezwłocznego skorygowania informacji. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Caspar AM i Caspar TFI nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym serwisie dokumentów oraz sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, a także notowań ich jednostek uczestnictwa.

Caspar AM i Caspar TFI nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki użycia informacji lub materiałów dostępnych na ich stronach. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Prezentowane w serwisie wyniki inwestycyjne strategii inwestycyjnych zarządzanych przez Caspar AM oraz funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM lub Caspar TFI.

Caspar AM i Caspar TFI informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Poziom tego ryzyka w ramach usług świadczonych przez Caspar AM jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty. Jednocześnie informacje o wysokiej stopie zwrotu z portfela uzyskane w przeszłości nie stanowią gwarancji jej osiągnięcia ani obecnie, ani w przyszłości.
Przed zleceniem Caspar AM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Poziom tego ryzyka w ramach usług świadczonych przez Caspar AM jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty. Jednocześnie informacje o wysokiej stopie zwrotu z portfela uzyskane w przeszłości nie stanowią gwarancji jej osiągnięcia ani obecnie, ani w przyszłości.

Przed zleceniem Caspar AM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

W skład lokat Caspar Parasolowy FIO są nabywane instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych lub emitowane przez podmioty z siedzibą za granicą. Inwestycje te mogą, ale nie muszą być zabezpieczane przed ryzykiem kursowym. Zmiany kursów walut mogą mieć istotny wpływ na ceny tych instrumentów finansowych wyrażone w złotych polskich.

Spółki z grupy kapitałowej Caspar współpracują ze sobą na zasadach rynkowych.

Caspar TFI zapobiega przepływowi informacji pomiędzy osobami wykonującymi poszczególne czynności z zakresu działalności Towarzystwa, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji klientów, a także koszty i opłaty związane z usługami świadczonymi przez Caspar TFI znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Caspar TFI uzyskało zezwolenie na działalność oraz utworzenie i zarządzanie Caspar Parasolowy FIO od Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387202 z kapitałem zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości) i NIP 108-00-11-057.

Wszelkie dodatkowe informacje będą przekazywane na indywidualne żądanie.

Caspar AM i Caspar TFI zastrzegają sobie prawo do zmiany informacji zawartych na tej stronie internetowej w każdym czasie. Wszelkie materiały przedstawione na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie informacji publikowanych na tej witrynie, w całości lub części, wymaga uprzedniej zgody Caspar AM lub Caspar TFI.