Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Warunki finansowe

Warunki finansowe - Caspar AM

Podstawowym kosztem usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest opłata za zarządzanie. Caspar AM proponuje swoim klientom dwa rozwiązania:

  1. Stała opłata za zarządzanie
  2. Mieszana opłata za zarządzanie


Stała opłata za zarządzanie

Opłata stała jest wyrażona w umowie jako procent od aktywów Klienta w skali roku. Podstawą do wyliczenia opłaty stałej jest średni poziom aktywów w okresie, za który jest rozliczana.


Mieszana opłata za zarządzanie

Opłata mieszana jest sumą dwóch rodzajów opłat:

  1. Opłaty od wartości aktywów określanej przez stawkę roczną zmienną.
  2. Opłaty zmiennej.

Opłata za zarządzanie powiększana jest o podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych podlegają obciążeniu tym podatkiem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Oprócz opłaty za zarządzanie dla Caspar AM Klient pokrywa również wszelkie opłaty ponoszone w związku z obrotem instrumentami finansowymi wchodzącymi w skład jego portfela oraz przechowywaniem aktywów.
Do opłat tych zalicza się:

  1. opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług brokerskich;
  2. opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług przechowywania i ewidencjonowania zmian stanu posiadania instrumentów finansowych określone w tabeli opłat i prowizji domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki lub rejestry, na których zgromadzone są składniki portfela;
  3. opłaty i prowizje z tytułu usług prowadzenia rachunków bankowych oraz ewentualnie innych rachunków, których otwarcie i prowadzenie jest niezbędne w celu świadczenia usług zarządzania portfelem Klienta;
  4. opłaty i prowizje określone w tabeli opłat funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa nabywane są do portfela;
  5. opłaty i prowizje za korzystanie z usług innych podmiotów pośredniczących w obrocie instrumentami finansowymi w związku z zarządzaniem portfelem.

Co nas wyróznia?

Caspar Asset Management jest – według „Gazety Giełdy Parkiet”* – jedną z trzech największych pod względem ilości Klientów, firm zarządzania aktywami zamożnych Klientów i jedyną w tym gronie niezależną, czyli nie należącą do międzynarodowych korporacji finansowych, firmą asset management. Inwestując z nami zyskujesz bezpieczeństwo, niezależność, skuteczność, rynki zagraniczne, innowacyjność, wygodę… Czytaj więcej

Simple Share Buttons