Jesteś tutaj

Warunki finansowe

Podstawowym kosztem usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest opłata za zarządzanie. Caspar AM proponuje swoim klientom dwa rozwiązania:

  1. Stała opłata za zarządzanie
  2. Mieszana opłata za zarządzanie


Stała opłata za zarządzanie

Opłata stała jest wyrażona w umowie jako procent od aktywów Klienta w skali roku. Podstawą do wyliczenia opłaty stałej jest średni poziom aktywów w okresie, za który jest rozliczana.


Mieszana opłata za zarządzanie

Opłata mieszana jest sumą dwóch rodzajów opłat:

  1. Opłaty od wartości aktywów określanej przez stawkę roczną zmienną.
  2. Opłaty zmiennej.

Opłata za zarządzanie powiększana jest o podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych podlegają obciążeniu tym podatkiem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Oprócz opłaty za zarządzanie dla Caspar AM Klient pokrywa również wszelkie opłaty ponoszone w związku z obrotem instrumentami finansowymi wchodzącymi w skład jego portfela oraz przechowywaniem aktywów.
Do opłat tych zalicza się:

  1. opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług brokerskich;
  2. opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług przechowywania i ewidencjonowania zmian stanu posiadania instrumentów finansowych określone w tabeli opłat i prowizji domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki lub rejestry, na których zgromadzone są składniki portfela;
  3. opłaty i prowizje z tytułu usług prowadzenia rachunków bankowych oraz ewentualnie innych rachunków, których otwarcie i prowadzenie jest niezbędne w celu świadczenia usług zarządzania portfelem Klienta;
  4. opłaty i prowizje określone w tabeli opłat funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa nabywane są do portfela;
  5. opłaty i prowizje za korzystanie z usług innych podmiotów pośredniczących w obrocie instrumentami finansowymi w związku z zarządzaniem portfelem.