Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Warunki finansowe

Warunki finansowe - Caspar AM

Podstawowym kosztem usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest opłata za zarządzanie oraz opłata dystrybucyjna.

Stała opłata za zarządzanie

Stała Opłata za Zarządzanie jest określona poprzez Stawkę Roczną Stałą od Wartości Brutto Portfela. Spółka pobiera Stałą Opłatę za Zarządzanie pierwszego Dnia Roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który naliczono Stałą Opłatę za Zarządzanie oraz w dniu rozwiązania Umowy o Zarządzanie

Miesięczna Stała Opłata za Zarządzanie równa jest iloczynowi następujących trzech elementów:

 1. 1/365 Stawki Rocznej Stałej;
 2. średniej arytmetycznej Wartości Brutto Portfela, wyliczonej dla wszystkich Dni Wycen miesiąca, za który naliczana jest opłata, w których obowiązywała Umowa o Zarządzanie;
 3. ilości dni kalendarzowych miesiąca, dla którego naliczana jest Stała Opłata za Zarządzanie, w których obowiązywała Umowa o Zarządzanie.

Mieszana opłata za zarządzanie

Mieszana Opłata za Zarządzanie składa się z dwóch części:

 1. Opłaty od Wartości Aktywów określanej przez Stawkę Roczną Zmienną od Wartości Brutto Portfela oraz
 2. Opłaty Zmiennej określonej przez Stawkę Opłaty Zmiennej.

Spółka pobiera Opłatę od Wartości Aktywów: (1) pierwszego Dnia Roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który naliczono Opłatę od Wartości Aktywów lub (2) w dniu rozwiązania Umowy o Zarządzanie oraz (3) zmiany Strategii Inwestycyjnej na inną lub (4) zmiany trybu/sposobu naliczania/pobierania opłaty.

Miesięczna Opłata od Wartości Aktywów równa jest iloczynowi następujących trzech elementów:

 1. 1/365 Stawki Rocznej Stałej;
 2. średniej arytmetycznej Wartości Brutto Portfela, wyliczonej dla wszystkich Dni Wycen miesiąca, za który naliczana jest opłata, w których obowiązywała Umowa o Zarządzanie;
 3. ilości dni kalendarzowych miesiąca, dla którego naliczana jest Stała Opłata za Zarządzanie, w których obowiązywała Umowa o Zarządzanie.

Opłata Dystrybucyjna

Opłata Dystrybucyjna jest określona przez Stawkę Dystrybucyjną od dokonanej przez Klienta wpłaty do Portfela, w tym pierwszej wpłaty Klienta na Portfel jak również każdej następnej dokonanej przez Klienta Dopłaty do Portfela.

Spółka nie pobiera Opłaty Dystrybucyjnej w przypadku zmiany Strategii Inwestycyjnej, zgodnie z którą zarządzany jest Portfel.

Opłata Dystrybucyjna pobierana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia dokonania przez Klienta wpłaty lub Dopłaty do Portfela.

Opłata za zarządzanie powiększana jest o podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych podlegają obciążeniu tym podatkiem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Oprócz opłaty za zarządzanie dla Caspar AM Klient pokrywa również wszelkie opłaty ponoszone w związku z obrotem instrumentami finansowymi wchodzącymi w skład jego portfela oraz przechowywaniem aktywów. Do opłat tych zalicza się:

 1. opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług brokerskich;
 2. opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług przechowywania i ewidencjonowania zmian stanu posiadania instrumentów finansowych określone w tabeli opłat i prowizji domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki lub rejestry, na których zgromadzone są składniki portfela;
 3. opłaty i prowizje z tytułu usług prowadzenia rachunków bankowych oraz ewentualnie innych rachunków, których otwarcie i prowadzenie jest niezbędne w celu świadczenia usług zarządzania portfelem Klienta;
 4. opłaty i prowizje określone w tabeli opłat funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa nabywane są do portfela;
 5. opłaty i prowizje za korzystanie z usług innych podmiotów pośredniczących w obrocie instrumentami finansowymi w związku z zarządzaniem portfelem.

Simple Share Buttons