Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategie inwestycyjneJakiej strategii szukasz?

Ryzyko inwestycyjne:   |   |   |  
Horyzont inwestycyjny:   |   |  


Strategia: Portfel inwestycji: Ryzyko: Horyzont:
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro Od 50 do 100% aktywów będą stanowić akcje. Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne. Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe. Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MASSE będą stanowić Akcje emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach należących do Strefy Euro. Co najwyżej 40% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów należących do Strefy Euro. wysokie

min. 5 lat

Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych) W skład MFA może wchodzić co najwyżej 36 różnych Instrumentów Finansowych. Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MFA będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład MFA mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MFA mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.  wysokie

min. 5 lat

Strategia Akcji Spółek Stefy Euro Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MASSE mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 20% aktywów wchodzących w skład MASSE mogą stanowić Prawa Pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne. Aktywa wchodzące w skład MASSE mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MASSE mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. wysokie

min. 5 lat

Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych) W skład MFZ może wchodzić co najwyżej 45 różnych Instrumentów Finansowych. Od 30 do 70% aktywów wchodzących w skład MFZ będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład MFZ, przy czym mogą to być w szczególności Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki. średnie

min. 3 lata

Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych) W skład MFSW może wchodzić co najwyżej 45 różnych Instrumentów Finansowych. Od 0% do 40% MFSW będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład MFSW, przy czym mogą to być w szczególności Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki. średnie

min. 3 lata

Strategia Akcyjna USA Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 20 % aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Prawa Pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne. Aktywa wchodzące w skład MAUSA mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka W zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat od 0% do 100% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Akcje, Prawa Pochodne, waluty, Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Pochodne (w szczególności tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF), w tym fundusze typu ETF ujemnie skorelowane z rynkiem akcji. Do 25% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec może być zainwestowane w pojedynczy instrument. Aktywa wchodzące w skład MASZ Spec mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. wysokie

min. 3 lata

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SMAG będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład SMAG mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMAG mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMAG mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów. wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF Od 60 do 100% aktywów wchodzących w skład SMGE będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład SMGE mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGE mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje Od 10 do 40% aktywów wchodzących w skład SMGES będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Co najmniej 50% aktywów tego modelu będą stanowić ETF oraz obligacje. Aktywa wchodzące w skład SMGES mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGES mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. średnie

min. 3 lata

Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje Od 40 do 80% aktywów wchodzących w skład SMGEZ będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Co najmniej 50% aktywów tego modelu będą stanowić ETF oraz obligacje. Aktywa wchodzące w skład SMGEZ mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGEZ mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. średnie

min. 3 lata

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SMSBIOZ będą stanowić Akcje. Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MSBIOZ będą stanowić Instrumenty Finansowe emitowane przez podmioty z sektora health care wg klasyfikacji GICS. Aktywa wchodzące w skład MSBIOZ mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MSBIOZ mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład MSBIOZ mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów. wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity Od 20 % do 50% aktywów wchodzących w skład SMRPS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład SMRPS mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMRPS mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMRPS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów i Jednostek Uczestnictwa, w tym jednostek uczestnictwa subfunduszy. średnie

min. 3 lata

Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna) Od 50% do 100 % aktywów wchodzących w skład SELECT będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład SELECT mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SELECT mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SELECT mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów. wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Od 0 do 100% aktywów wchodzących w skład SKARB mogą stanowić wyłącznie: ⎯ obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, ⎯ lokaty w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej, ⎯ środki pieniężne, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SKARB stanowić będą polskie obligacje Skarbu Państwa. Aktywa wchodzące w skład SKARB mogą być lokowane zarówno w Notowane, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe. niskie

min. 2 lata

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład SMAP mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 20 % aktywów wchodzących w skład SMAP mogą stanowić Prawa Pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne. wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji Od 0 do 100% aktywów wchodzących w skład SMIOB Spec mogą stanowić wyłącznie: obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa; obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa; bony skarbowe; depozyty bankowe w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej; środki pieniężne, niskie

min. 2 lata

Strategia US Leaders Index Co najmniej 90% aktywów wchodzących w skład US LEADERS będą stanowić Akcje, przy czym co najmniej 65% aktywów wchodzących w skład US LEADERS będą stanowić Akcje spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq – 100 Index (NDX). Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne. wysokie

min. 5 lat

Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych opisanych powyżej nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta, w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna odpowiednia do specjalnych potrzeb tego Klienta.

Na wyniki strategii inwestycyjnych pracuje cały świat

W okresie 2019-2020 roku szukając pomysłów inwestycyjnych odbyliśmy rekordową liczbę przeszło 1000 rozmów bądź spotkań ze spółkami z całego świata. To daje nam podstawy, aby stwierdzić, że mamy bardzo dobry przegląd rynku i spółek z branż wypracowujących najwyższe stopy zwrotu. Inwestujemy globalnie, ponieważ – ponieważ dobrze wiemy, jak to robić i posiadamy odpowiednich specjalistów. To pozwala nie tylko inwestować globalnie, ale też czerpać z tego największe – możliwie – zyski. W 2021 spotkaliśmy się z firmami z między innymi:


Zarządzający z Caspar rozmawiali z firmami z całego świata!