Jesteś tutaj

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

Ryzyko: podwyższone
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat
Benchmark: MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM)
Waluta benchmarku: złoty polski


Dla Kogo

Dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko.


Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku. Wyniki zarządzania


Aktywa

  • Od 50 do 100% aktywów będą stanowić akcje.
  • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
  • Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne.
  • Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
  • Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MASSE będą stanowić Akcje emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach należących do Strefy Euro.
  • Co najwyżej 40% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów należących do Strefy Euro.

 


W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
  • nabywanie instrumentów pochodnych (ograniczenie nie dotyczy nabywania instrumentów pochodnych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego ani nabywania instrumentów pochodnych uprawniających do nabycia akcji z ceną wykonania na tyle niską, że ten instrument pochodny ma charakter zbliżony do akcji)