Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

Ryzyko: średnie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 3 lata
Benchmark 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień
Waluta benchmarku: złoty polski

Dla kogo?

Dla osób mniej skłonnych do podejmowania ryzyka.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa

  • W skład SMSWAS może wchodzić co najwyżej 45 różnych Instrumentów Finansowych;
  • Od 0% do 40% SMSWAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
  • Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMSWAS, przy czym mogą to być w szczególności Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki.
  • Aktywa wchodzące w skład SMSWAS mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że z wyłączeniem Jednostek Uczestnictwa co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMSWAS mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMSWAS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.
  • Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMSWAS mogą stanowić Jednostki Uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMSWAS mogą stanowić Jednostki Uczestnictwa jednego subfunduszu.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych;
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów finansowych.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

Simple Share Buttons