Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>


Strategia Akcyjna USA

Najbardziej zyskowna strategia asset management 2018 roku według “Parkietu”.


Ryzyko:wysokie
Horyzont inwestycyjny:co najmniej 5 lat
Benchmark:MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Wartość w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień
Waluta benchmarku:złoty polski

Dla kogo jest Strategia Akcyjna USA?

Dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa:

  • Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Akcje.
  • Co najwyżej 20 % aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Prawa Pochodne.
  • Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne.
  • Aktywa wchodzące w skład MAUSA mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
  • Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAUSA będą stanowić Akcje dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych (USA).
  • Co najwyżej 40% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy amerykańskich obligacji skarbowych.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.

Strategia Akcyjna USA

Simple Share Buttons