Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Papiery wartościowe – podstawowe pojęcie i charakterystyka

Zdjęcie przedstawia Papiery wartościowee.

Spis treści

1. Papiery wartościowe – co to dokładnie jest? >

2. Rodzaje papierów wartościowych >

3. Funkcje papierów wartościowych na rynku kapitałowym >

Informacja reklamowa. Papiery wartościowe mają kluczowe znaczenie na rynku kapitałowym. Są to dokumenty, które dają właścicielowi pewne prawa majątkowe, najczęściej związane z inwestowaniem kapitału. Czytając dalej, dowiesz się czym są papiery wartościowe i jakie są ich rodzaje.

Papiery wartościowe – co to dokładnie jest?

To nośniki praw majątkowych, które możemy zbywać, nabywać, a także obciążać. Jako instrumenty finansowe, papiery wartościowe pozwalają na efektywne kierowanie kapitałem, co czyni je jednym z podstawowych elementów współczesnych rynków finansowych.

Rodzaje papierów wartościowych

Papiery wartościowe można podzielić na różne sposoby. Każda z kategorii ma swoje wyjątkowe cechy, co pozwala na wykorzystywanie jej w różnych celach. Przykładowy podział papierów wartościowych:

Dłużne papiery wartościowe

Do najbardziej popularnych dłużnych papierów wartościowych należą obligacje. Są to papiery wartościowe, które emituje dłużnik (np. państwo lub przedsiębiorstwo), a nabywca (inwestor) staje się wierzycielem. Zgodnie z warunkami zawartymi w obligacji, dłużnik zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty w określonym terminie, często wraz z odsetkami. Inne przykłady dłużnych papierów wartościowych to m.in. bony skarbowe czy weksle.


Sprawdź również nasz poradnik: Zobacz również nasz poradnik – Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe? >


Udziałowe papiery wartościowe

Do tej kategorii zaliczają się przede wszystkim akcje. Są one wydawane przez spółki akcyjne i reprezentują udział w kapitale zakładowym spółki. Akcjonariusze mogą liczyć na dywidendy, które stanowią ich udział w zyskach spółki. Dodatkowo dają także prawo do udziału w podejmowaniu decyzji, np. na walnym zgromadzeniu.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >

Papiery wartościowe pochodne

Rodzaj papierów wartościowych, których wartość zależy od cen innych instrumentów finansowych (tzw. instrumentów bazowych). Najbardziej znane papiery wartościowe pochodne to opcje oraz kontrakty terminowe. Oferują one możliwość zarobku na fluktuacjach cen akcji, towarów, walut czy indeksów giełdowych.

Kolejnym możliwym podziałem papierów wartościowych, jest uwzględnienie ważności dokumentu:

  • Krótkoterminowe, okres realizacji jest krótszy niż 1 rok.
  • Długoterminowe, okres realizacji jest dłuższy niż 1 rok.

Funkcje papierów wartościowych na rynku kapitałowym

Papiery wartościowe spełniają kilka podstawowych funkcji, które mają znaczenie dla emitentów (podmiotów wydających papiery wartościowe) i inwestorów.

  • Papiery wartościowe służą mobilizacji kapitału. Emitenci za pomocą ich emisji są w stanie pozyskać potrzebne środki finansowe. Inwestorzy zaś, kupując papiery wartościowe, mają możliwość lokowania swoich środków finansowych w oczekiwaniu na zysk.
  • Ułatwiają także transfer ryzyka. Przykładem są tu przede wszystkim papiery wartościowe pochodne, które pozwalają na spekulację na rynku i zarabianie na wahaniach cen. Umożliwia to zarówno zabezpieczenie przed ryzykiem (hedging), jak i spekulacyjne poszukiwanie zysków.
  • Po trzecie, papiery wartościowe tworzą podstawę dla wielu produktów inwestycyjnych. Przykładem mogą być tu fundusze inwestycyjne, które kumulują środki od wielu inwestorów, a następnie inwestują je w wybrane papiery wartościowe.

Papiery wartościowe to instrumenty finansowe wykorzystywane zarówno przez emitentów, którzy dzięki nim mogą pozyskiwać kapitał, jak i przez inwestorów, którzy szukają możliwości zainwestowania swoich środków w oczekiwaniu na zysk. Wśród rodzajów papierów wartościowych wyróżniamy głównie papiery dłużne, udziałowe i pochodne, które różnią się między sobą charakterem praw majątkowych, które reprezentują. Wybór odpowiedniego rodzaju papierów wartościowych zależy od celów inwestycyjnych, poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwanej stopy zwrotu.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Papiery wartościowe – podstawowe pojęcie …

autor: Caspar TFI czas czytania: 5 min