Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Co to jest fundusz inwestycyjny otwarty?

Co to jest fundusz inwestycyjny otwarty?

Spis treści

1. Co to jest fundusz inwestycyjny otwarty >

2. Fundusz inwestycyjny otwarty – zarządzanie i nadzór >

3. Jak działa Fundusz inwestycyjny otwarty >

4. Korzyści z inwestowania w fundusz inwestycyjny otwarty >

5. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte – czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe? >

6. FIO – dlaczego warto? >


Informacja reklamowa. Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) to popularna metoda zbiorowego inwestowania. Jest on szczególnie korzystny dla osób, które nie posiadają odpowiednich narzędzi ani czasu, aby samodzielnie zarządzać inwestycjami na rynkach finansowych. FIO to elastyczny i łatwo dostępny rodzaj funduszu, który zbiera kapitał od wielu inwestorów i lokuje go w różnorodne instrumenty finansowe, takie jak akcje czy obligacje. Inwestorzy mogą swobodnie kupować i sprzedawać jednostki uczestnictwa w funduszu w dowolnym momencie, co zwiększa płynność ich inwestycji i pozwala na dywersyfikację portfela, zmniejszając ryzyko inwestycyjne.

Fundusz inwestycyjny otwarty – zarządzanie i nadzór

Fundusze inwestycyjne otwarte są zazwyczaj zarządzane przez doświadczone towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Bezpieczeństwo funduszy jest dodatkowo zabezpieczane przez depozytariusza. Ponadto, sprawozdanie finansowe Towarzystwa oraz zarządzanych przez niego funduszy podlegają badaniu niezależnego biegłego rewidenta.

Jak działa Fundusz inwestycyjny otwarty?

  • Zbieranie środków: Fundusz zbiera środki od inwestorów i inwestuje je zgodnie z polityką określoną w statucie.
  • Nabycie jednostek uczestnictwa: Inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa, które odzwierciedlają proporcjonalny udział klienta w zgromadzonym majątku funduszu. Ich wartość zależy od wartości aktywów funduszu.
  • Dystrybucja zysków: Zyski z inwestycji są proporcjonalnie rozdzielane między właścicieli jednostek uczestnictwa w formie wzrostu wartości jednostek.
  • Płynność inwestycji: Jednostki uczestnictwa można w każdej chwili sprzedać, co umożliwia szybką realizację środków.
  • Dostępność dla każdego: Inwestowanie nawet niewielkich kwot pozwala uzyskać zróżnicowaną ekspozycję na różne klasy aktywów i rynki.

Korzyści z inwestowania w fundusz inwestycyjny otwarty

Istnieje kilka istotnych zalet funduszy inwestycyjnych otwartych, wśród których wymienić można między innymi:

  • Niskie wpłaty początkowe
  • Dostęp do ekspertyzy doświadczonych specjalistów rynkowych
  • Dywersyfikacja aktywów, co zmniejsza ryzyko
  • Wysoka płynność inwestycji

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte – czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami czasowymi. Dzięki temu inwestorzy mogą elastycznie dostosować swoje strategie inwestycyjne do osobistych preferencji i horyzontów czasowych, wybierając inwestycje krótkoterminowe lub długoterminowe.

FIO – dlaczego warto?

Fundusz inwestycyjny otwarty to doskonałe narzędzie dla osób pragnących korzystać z różnorodności instrumentów finansowych oraz możliwości zachowania wysokiej płynności inwestycji. Poza tym, decydując się na to rozwiązanie, inwestorzy mogą liczyć także na relatywnie atrakcyjne stopy zwrotu przy niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego dzięki dobrze zdywersyfikowanemu portfelowi.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Co to jest fundusz inwestycyjny otwarty?

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min