Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Oszczędzanie czy inwestowanie?

Oszczędzanie czy inwestowanie?

Spis treści

1. Oszczędzanie a inwestowanie >

2. Popularne formy oszczędzania >

3. Formy inwestowania >

4. Zalety i wady oszczędzania oraz inwestowania >

5. Inwestować czy oszczędzać? >


Informacja reklamowa. Decyzja “oszczędzanie czy inwestowanie” może być trudna. Obie formy mają swoje zalety i wady które warto rozważyć przed podjęciem decyzji. W tym wpisie omówimy różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem różne formy oszczędzania i inwestowania oraz ich potencjalne korzyści. Zastanowimy się także jakie strategie mogą być najkorzystniejsze w zależności od sytuacji finansowej i celów danej osoby.

Oszczędzanie a inwestowanie

Oszczędzanie pieniędzy polega na odkładaniu części swoich dochodów na przyszłość, zazwyczaj na kontach oszczędnościowych lub lokatach bankowych. Jest to jeden ze sposobów utrzymania wartości środków finansowych, jednak zyski z oszczędzania są zazwyczaj niskie. Konta oszczędnościowe oferują relatywnie niewielkie oprocentowanie, ale gwarantują bezpieczeństwo środków.

Inwestowanie z kolei polega na lokowaniu pieniędzy w aktywa, które mogą przynieść zysk w przyszłości. Mogą to być akcje, obligacje, nieruchomości czy fundusze inwestycyjne. Inwestowanie wiąże się z wyższym ryzykiem niż oszczędzanie, ale potencjalne zyski mogą być również większe (tak zwana premia za ryzyko). Warto tutaj zaznaczyć, że inwestowanie wymaga pewnej wiedzy oraz gotowości na ewentualne straty, co może być wyzwaniem dla początkujących inwestorów.

Sprawdź również nasz poradnik: Jak zacząć inwestować?

Popularne formy oszczędzania

Warto zacząć od danych – badania opinii publicznej wskazują że od kilkunastu do dwudziestu paru procent dorosłych Polaków w ogóle nie odkłada pieniędzy. Polski Fundusz Rozwoju podaje że na koniec 2022 r. stopa oszczędności gospodarstw domowych była w Polsce na poziomie najniższym w historii danych.

Co sprawia że na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej byliśmy najmniej oszczędzającym narodem. A jeśli już oszczędzamy to wybieramy przede wszystkim:

 • Konta oszczędnościowe – to jedno z najpopularniejszych narzędzi do oszczędzania pieniędzy. Oferują one niewielkie oprocentowanie ale gwarantują bezpieczeństwo środków. Konta oszczędnościowe są idealne dla osób które chcą mieć szybki dostęp do swoich środków w razie nagłej potrzeby.
 • Lokaty bankowe – lokaty bankowe wymagają zamrożenia środków na określony czas w zamian za nieco wyższe oprocentowanie niż na kontach oszczędnościowych. To dobre rozwiązanie dla osób które mogą sobie pozwolić na brak dostępu do części swoich pieniędzy przez pewien okres.
 • Fundusze oszczędnościowe – umożliwiają gromadzenie środków poprzez regularne wpłaty często oferując przy tym dodatkowe korzyści takie jak ubezpieczenie na życie. Fundusze te mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób planujących długoterminowe oszczędzanie.

Formy inwestowania

Warto ponownie zacząć od danych – aby zacząć inwestować najpierw trzeba odłożyć jakąś kwotę. Choćby niewielką inwestycje nie wymagają setek tysięcy złotych. Ale trudno to zrobić komuś kto nie ma nawyku oszczędzania a jego wynagrodzenie rozpływa się na bieżące wydatki.

Przeczytaj także: W co inwestować małe kwoty?

W październiku 2023 roku mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła 7 144 zł brutto co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Wartość netto tej mediany w zależności od indywidualnych okoliczności podatkowych wynosi około 5 101 zł. Dane te pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak​.

 • Akcje – kupno udziałów w spółkach giełdowych może przynieść duże zyski ale wiąże się z wysokim ryzykiem. Akcje mogą być dobrym wyborem dla osób gotowych na większe ryzyko w zamian za potencjalnie wysokie zwroty.

 • Obligacje – obligacje są bezpieczniejsze niż akcje oferują stałe oprocentowanie ale zyski są zazwyczaj niższe. Są one często wybierane przez osoby szukające stabilnych i przewidywalnych dochodów.
 • Nieruchomości – inwestowanie w nieruchomości może przynieść znaczne zyski zarówno poprzez wynajem jak i wzrost wartości nieruchomości. Jest to forma inwestowania wymagająca większego kapitału początkowego ale może być bardzo dochodowa.
 • Fundusze inwestycyjne – zbiorcze inwestowanie w różne aktywa zarządzane przez profesjonalistów co może zredukować ryzyko. Fundusze inwestycyjne oferują możliwość dywersyfikacji portfela nawet dla osób z mniejszym kapitałem.

Oszczędzanie czy inwestowanie – wady i zalety

Oszczędzanie pieniędzy jest jednym z najstarszych i najprostszych sposobów zarządzania finansami. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się mało atrakcyjne w porównaniu do potencjalnie wysokich zysków z inwestycji ma swoje zalety które czynią je niezbędnym elementem zdrowego planu finansowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety i wady oszczędzania które warto rozważyć planując swoją strategię finansową.

Zalety oszczędzania

 • Bezpieczeństwo – środki na koncie oszczędnościowym są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny co daje pewność że nasze pieniądze są zabezpieczone.
 • Łatwość dostępu – oszczędności są łatwo dostępne w razie nagłej potrzeby co jest kluczowe w sytuacjach awaryjnych.
 • Prostota – oszczędzanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani śledzenia rynków finansowych.

Wady oszczędzania

 • Niskie oprocentowanie – zyski z oszczędzania są zazwyczaj niskie co może być niewystarczające do pokrycia inflacji.
 • Inflacja – wzrost cen może z czasem zmniejszyć realną wartość zaoszczędzonych pieniędzy co oznacza że nasze oszczędności tracą na wartości.

Zalety inwestowania

 • Wyższe potencjalne zyski – inwestowanie może przynieść znacznie wyższe zyski niż oszczędzanie co może pomóc w szybszym osiągnięciu celów finansowych.
 • Dywersyfikacja – możliwość rozłożenia ryzyka poprzez inwestowanie w różne aktywa co zwiększa bezpieczeństwo portfela inwestycyjnego.
 • Budowanie majątku – inwestycje mogą przyczynić się do znacznego wzrostu majątku w długim okresie.

Wady inwestowania

 • Ryzyko utraty kapitału – inwestycje mogą przynieść straty szczególnie w przypadku wysokiego ryzyka co może skutkować utratą części lub całości zainwestowanych środków.
 • Kompleksowość – inwestowanie wymaga wiedzy i doświadczenia co może być trudne dla początkujących. Śledzenie rynków i analiza finansowa są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
 • Koszty transakcyjne – inwestowanie często wiąże się z kosztami transakcyjnymi takimi jak prowizje maklerskie czy opłaty za zarządzanie funduszami.

Inwestować czy oszczędzać?

Decyzja między oszczędzaniem a inwestowaniem zależy od indywidualnych celów finansowych tolerancji ryzyka i horyzontu czasowego. Oszczędzanie pieniędzy – w większości przypadków – oferuje bezpieczeństwo i łatwy dostęp do środków ale z niskimi zyskami.

Inwestowanie – choć generalnie bardziej ryzykowne – może przynieść wyższe zyski i pomóc w budowaniu większego majątku w dłuższym okresie. Dla wielu osób najlepszym rozwiązaniem może być połączenie obu strategii co pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa finansowego przy jednoczesnym dążeniu do wyższych zysków. Warto także skonsultować się z doradcą finansowym aby dostosować strategię do indywidualnych potrzeb i możliwości.

W końcu inwestować można również w instrumenty które cechują się niższym bądź niskim ryzykiem inwestycyjnym (jak obligacje skarbowe).


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Oszczędzanie czy inwestowanie?

autor: Caspar TFI czas czytania: 7 min