Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

IKE czy IKZE co wybrać?

Zdjęcie przedstawia szczęśliwą rodzinę.

Spis treści

1. IKE czy IKZE – porównanie >

2. IKE – Indywidualne Konto Emerytalne >

3. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego >

4. Roczne limity wpłat >

5. IKE, IKZE – różnice? >

Informacja reklamowa. W przypadku oszczędzania na przyszłość, wiele osób zastanawia się nad wyborem między Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) a Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

IKE czy IKZE – porównanie

Oba rodzaje kont pozwalają budować poduszkę finansową na emeryturę oraz oferują korzyści podatkowe, dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, jak działa każde z nich i co może zaoferować.

Warto wiedzieć, że przystąpienie do IKE, czy IKZE jest dobrowolne, a wpłacać na konto może osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia. W przypadku małoletniego (16-18 lat) jest to możliwe tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody wynikające z umowy o pracę. Wpłat może dokonywać także osoba fizyczna, która wykonuje wolny zawód, otrzymuje wynagrodzenie w oparciu o umowę cywilnoprawną czy pozostaje samozatrudniona (JDG).

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

W ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego możemy wybierać różne produkty finansowe, a inwestowane środki będą objęte korzyścią podatkową. W praktyce oznacza to, że po osiągnięciu 60 roku życia, bądź po ukończeniu 33 lat i jednoczesnym posiadaniu uprawnień emerytalnych, wypłaty będą zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Warto wiedzieć, że w przypadku wcześniejszego wypłacenia środków konieczne będzie opłacenie podatku od zysków kapitałowych.

Sprawdź też nasz poradnik: IKZE – jak działa i jak założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

W przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego tak samo jak w przypadku IKE możemy inwestować w różne produkty finansowe i korzystać z ochrony podatkowej. Jednak w przypadku IKZE wpłaty dokonywane na konto są odliczane od podstawy opodatkowania i można uzyskać zwrot nawet do 19% wpłaconych środków.

Środki można wypłacić z konta po osiągnięciu 65. roku życia (przy dokonywaniu wpłat przez minimum 5 lat), gdzie każda wypłata powiększa PIT według stawki ryczałtowej 10%. W przypadku niespełnienia warunku, konieczne będzie doliczenie kwoty do dochodu i opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sprawdź też nasz poradnik: Co to jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)?

Roczne limity wpłat

Podczas rozważania IKE vs IKZE należy pamiętać o różnicy w limitach rocznych. W przypadku IKE jest to 20 805 zł na rok 2023 (23 472 zł na rok 2024), co stanowi 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Dla IKZE wynosi 8 322 zł (9 388,80 zł na 2024 r.), czyli 1,2-krotność, a w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wyniesie 12 483 zł (14 083,20 zł na 2024 r.). Osoby małoletnie (w wieku 16-18 lat) będą mogły wpłacić kwotę nieprzekraczającą ich dochodów z tytułu o pracę.

IKE, IKZE – różnice?

W przypadku IKE otrzymujemy ochronę podatkową, która w przypadku przedwczesnego wypłacenia staje się “odroczeniem” podatkowym. IKZE co roku pozwala odliczyć składkę od podstawy opodatkowania, co jest szczególnie odczuwalne w przypadku odprowadzania wyższego podatku. Niestety, wcześniejsze wypłacenie środków z IKZE niesie ze sobą obowiązek opłacenia podatku dochodowego za odłożoną kwotę.

Warto pamiętać, że IKE jak i IKZE mogą być dopasowane do potrzeb i preferencji. W ofercie Caspar TFI można znaleźć kilka portfeli inwestycyjnych, które różnią się ryzykiem i są dostosowane do różnych oczekiwań i horyzontów czasowych.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Simple Share Buttons

IKE czy IKZE co wybrać?

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min