Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Co to jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)?

Co to jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)?

Spis treści

1. Co to jest IKE? >

2. Gdzie założyć IKE? >

3. Jak założyć IKE? >

4. IKE, kiedy można wypłacić? >

5. Warto założyć IKE, jakie są ryzyka? >

6. Podsumowanie – czy IKE jest dla Ciebie? >

Informacja reklamowa. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i niewystarczających emerytur z ZUS, coraz więcej osób – również w coraz młodszym wieku – zastanawia się nad alternatywnymi sposobami zabezpieczenia finansowego na starość. Jednym z takich narzędzi jest Indywidualne Konto Emerytalne, znane jako IKE. Ale co to jest IKE, dlaczego warto je założyć, czy ułatwia sukcesję i jak można z niego skorzystać?

Co to jest IKE?

IKE – czyli Indywidualne Konto Emerytalne – to jeden z produktów emerytalnych, który pozwala na budowanie poduszki finansowej na emeryturę. Jest to część tzw. III filaru systemu emerytalnego i oferuje dodatkowo pewne korzyści podatkowe.

Na przykład – nie trzeba płacić 19% podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłata środków nastąpi po ukończeniu 60. roku życia (choć są też pewne inne określone w ustawie wyjątki). IKE jest więc atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i potrzebują do tego prostego narzędzia.

Gdzie założyć IKE?

IKE jest bardzo popularnym narzędziem i można je bez problemu założyć w różnych instytucjach finansowych:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI);
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE);
 • domy maklerskie;
 • banki;
 • niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Produkty emerytalne dostępne są na przykład w ofercie Caspar TFI, gdzie – poza IKE – można znaleźć również IKZE. Więcej: produkty emerytalne Caspar TFI. Sprawdź również: IKZE – jak działa i jak założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

Jak założyć IKE?

Założenie IKE jest dobrowolne i można to zrobić w różnych instytucjach finansowych. Ważne jest, aby przed wyborem instytucji dokładnie zorientować się w opłatach i prowizjach, które mogą być pobierane. Proces zakładania IKE jest zazwyczaj prosty i nie wymaga dużo czasu. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty, ten proces nierzadko jest też całkowicie bądź częściowo internetowy.

Jak sprawdzić stan konta IKE?

Stan konta IKE można sprawdzić na kilka sposobów, choć często najbardziej wygodnym jest ten internetowy. Wybierając instytucję, gdzie chcemy otworzyć IKE można zwracać na to szczególną uwagę. Dzięki temu sprawdzenie stanu konta (a także wyników) może do prostych sposobów:

 • logując się do panelu klienta na stronie internetowej wybranej instytucji finansowej;
 • korzystając z aplikacji mobilnej;
 • kontaktując się bezpośrednio z Doradcą Klienta.

IKE, kiedy można wypłacić?

Wypłata środków z IKE jest możliwa po ukończeniu 60. roku życia lub 55 lat po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Wcześniejsza wypłata jest możliwa, ale obciążona 19% podatkiem od zysków kapitałowych.

Do uniknięcia podatku konieczne są również inne czynności, które opisano dokładnie w umowach. Najczęściej są to wymagania dotyczące:

 • wpłacenia środków na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych ALBO;
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Sprawdź również: IKE czy IKZE co wybrać?

Warto założyć IKE, jakie są ryzyka?

Inwestowanie w IKE niesie ze sobą pewne ryzyka, na które warto zwrócić uwagę. Choć są to ryzyka typowe dla instrumentów finansowych inwestujących – między innymi – w akcje.

Warto jednak pamiętać, że rozwiązania jak IKE zwykle są dostosowane do horyzontu inwestycyjnego bazującego często na wieku. Im młodsza osoba zakłada IKE, tym bardziej akcyjne instrumenty mogą być jej sugerowane przez wzgląd na odległą datę potencjalnej wypłaty. Tym niemniej, każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. W tym przypadku na przykład istotne jest ryzyko:

 • walutowe: zwłaszcza jeśli inwestujesz w fundusze denominowane w obcej walucie;
 • płynności: nie zawsze można łatwo sprzedać jednostki funduszu;
 • upadłości emitenta: w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne.

Podsumowanie – czy IKE jest dla Ciebie?

IKE to atrakcyjna opcja dla osób, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość finansową. Oferuje korzyści podatkowe i możliwość inwestowania w różne instrumenty finansowe. Jednak jak każda inwestycja – IKE również – niesie pewne ryzyka, dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym.

Inwestując finansowe nadwyżki w IKE, można zbudować rozsądną poduszkę finansową na emeryturę. Utrudniony przed emeryturą dostęp do wpłaconych pieniędzy paradoksalnie sprzyja oszczędzaniu i utrudnia wycofanie inwestycji kierowane emocjami bądź doraźną potrzebą. Pozwala to na budowę dodatkowego źródła dochodu na emeryturze i potencjalnie ułatwia też sukcesję.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Co to jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne…

autor: Maciej Świstoń czas czytania: 5 min