Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Fundusze obligacji – jak działają i czym się charakteryzują?

Fundusze obligacji - jak działają i czym się charakteryzują?

Spis treści

1. Co to są obligacje i jakie mają cechy? >

2. Mechanizm działania funduszy obligacji >

3. Rodzaje funduszy obligacji i ich specyfika >

4. Czynniki wpływające na cenę obligacji? >

5. Czy fundusze obligacji obarczone są ryzykiem? >

6. Jak zainwestować w fundusz obligacji? >

Informacja reklamowa. Fundusze obligacji to jedno z najbardziej atrakcyjnych i dostępnych narzędzi inwestycyjnych dla osób, które chcą inwestować a przy tym cenią sobie stabilność i mniejsze ryzyko. W dobie niepewnych rynków i fluktuacji giełdowych, fundusze obligacji stają się coraz bardziej popularne. Ale co dokładnie kryje się za tym terminem? Jakie są mechanizmy działania funduszy obligacji i jak można je wykorzystać w swojej strategii inwestycyjnej?

Co to są obligacje i jakie mają cechy?

Obligacje to papiery wartościowe, które można porównać do pożyczek udzielanych emitentowi. Emitent zobowiązuje się do zapłaty określonej stopy procentowej oraz zwrotu kapitału po upływie określonego czasu. Obligacje mogą być emitowane przez różne instytucje – takie jak Skarb Państwa, samorządy czy przedsiębiorstwa. W uproszczeniu, “zarabianie” na nich wygląda następująco:

 • poprzez zapłatę wartości nominalnej (wykup nominału) – pożyczona kwota jest spłacana;
 • przez wypłatę kuponów – czyli regularnie wypłacane odsetki posiadaczowi obligacji.

W zależności od emitenta i warunków emisji, obligacje mogą oferować różne stopy zwrotu i poziomy ryzyka. Najpopularniejszy podział obligacji dotyka ich zwrotu i prezentuje się w taki sposób:

 • obligacje stałokuponowe – oferują stałą stopę procentową przez cały okres trwania obligacji;
 • obligacje zmiennokuponowe – stawka procentowa jest zmienna i zwykle powiązana z jakimś wskaźnikiem rynkowym;
 • obligacje zerokuponowe – nie oferują regularnych płatności odsetek, ale są wykupywane za cenę wyższą niż cena zakupu.

Przeczytaj również: Akcje a obligacje, podstawowe różnice.

Mechanizm działania funduszy obligacji

Fundusze obligacji to specjalne fundusze inwestycyjne, które koncentrują się całkowicie – bądź w znaczącej części – na inwestowaniu w obligacje. Dzięki skupieniu na tym konkretnym instrumencie finansowym, fundusze obligacji mogą oferować inwestorom szereg płynących z tego korzyści.

Takich jak między innymi profesjonalni zarządzający, możliwość dywersyfikacji, dostęp do większej ilości informacji i samych spółek emitujących obligacje oraz potencjalnie wyższe stopy zwrotu w porównaniu do inwestowania indywidualnego.

Rodzaje funduszy obligacji i ich specyfika

Przeglądając ofertę funduszy obligacji można trafić na kilka rodzajów. Postaramy się opisać każdy z nich i zwrócić uwagę na pewne kluczowe, unikatowe dla nich cechy:

 • Fundusz rynku pieniężnego – instrument będący generalnie alternatywą dla lokaty bankowej. Jego polityka inwestycyjna jest skonstruowana tak, by w jego ramach inwestowano wyłącznie w najbardziej stabilne, bezpieczne i płynne obligacje. Możecie nie widzieć wielu takich funduszy, bo możliwość uzyskania takiej nazwy jest obarczona dodatkowymi wymaganiami ze strony instytucji regulujących funkcjonowania rynku;
 • Fundusz obligacji skarbowych – jak wskazuje sama nazwa, inwestuje wyłącznie (bądź w znaczącej większości) w obligacje skarbowe. Biorąc pod uwagę, że państwo najpewniej nie zbankrutuje – jest to możliwie bezpieczny instrument i choć jest narażony na pewne ryzyka – jak ryzyko zmiany cen – to ryzyko utraty całości kapitału jest minimalne;
 • Fundusz obligacji komercyjnych (korporacyjnych) – inwestuje głównie w te obligacje, które są emitowane przez przedsiębiorstwa. Są to fundusze najbardziej ryzykowne spoza wymienionych – firma może na przykład zbankrutować – ale też cechują się potencjalnie najwyższą spośród wymienionych potencjalną stopą zwrotu.

Czynniki wpływające na cenę obligacji?

Wartość obligacji może być pod wpływem różnych czynników makroekonomicznych i zmieniać się z różną częstotliwością. W zależności od rodzaju obligacji skala tych zmian może być różna, choć warto się nad tym tematem pochylić i wyróżnić kilka potencjalnych scenariuszy/czynników:

 • rosnące stopy procentowe – mogą obniżyć wartość obligacji, ponieważ nowo emitowane obligacje będą oferować wyższe stopy zwrotu;
 • inflacja – jest czynnikiem, który może wpłynąć na realną wartość zwrotu z obligacji w sytuacji, gdy ta będzie niższa od inflacji;
 • kondycja gospodarki – wpływa na atrakcyjność obligacji jako instrumentu inwestycyjnego;
 • rating kredytowy emitenta – im wyższy rating, tym niższe ryzyko i tym samym wyższa cena obligacji;
 • polityka fiskalna i monetarna – zmiany w tych obszarach mogą wpłynąć na popyt i podaż na rynku obligacji.

Czy fundusze obligacji obarczone są ryzykiem?

Oprócz elementów wymienionych wcześniej, warto również zwrócić uwagę na kilka innych. Każda inwestycja obarczona jest pewnym ryzykiem i przed podjęciem decyzji o inwestowaniu warto się z nim zapoznać. W przypadku obligacji (szczególnie korporacyjnych) istnieją przede wszystkim:

 • ryzyko walutowe – zwłaszcza jeśli inwestujesz w obligacje denominowane w innej walucie;
 • ryzyko płynności – nie zawsze można łatwo sprzedać obligacje na rynku wtórnym;
 • ryzyko upadłości emitenta – może skutkować utratą zainwestowanych środków;
 • ryzyko długoterminowych obligacji – są one bardziej podatne na zmiany stóp procentowych.

Jak zainwestować w fundusz obligacji?

Fundusze obligacji to kompleksowy temat, który oferuje wiele możliwości. Stwarza też wiele szans dla oszczędzania i stabilnego pomnażania własnego kapitału. Warto jednak podejść do tematu w sposób kompleksowy i podążać wskazanymi krokami:

  wybór odpowiedniego funduszu – może być kluczowy dla osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego; konsultacja z doradcą – zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym, aby dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty związane z inwestowaniem w fundusze obligacji; dywersyfikacja portfela – inwestowanie w fundusze obligacji może być jednym ze sposobów dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Obligacje to instrumenty, które – co do zasady – pozwalają pobić typowy wynik dla lokat bankowych. Wskazany wynik może być niższy (w przypadku funduszy pieniężnych) bądź wyższy (na przykład biorąc pod uwagę fundusze obligacji korporacyjnych), co będzie wiązało się też z innym potencjalnym ryzykiem.

Przykładem funduszu obligacji jest dostępny w Caspar TFI i zarządzany przez Wojciecha Ksenia Caspar Obligacji. Ten fundusz ogranicza ryzyko stopy procentowej inwestując przede wszystkim w:

 • obligacje o krótszym terminie zapadalności. Przy płaskiej krzywej rentowności, krótkie papiery oferują podobne rentowności przy niższym poziomie ryzyka;
 • obligacje zmiennokuponowe (papiery oparte o stawkę „WIBOR 6M”).

Ten fundusz jest dla Ciebie odpowiednią inwestycją, jeżeli:

 • masz co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny;
 • akceptujesz umiarkowane ryzyko inwestycyjne;
 • oczekujesz w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych.

Sprawdź całkowitą ofertę funduszu – Caspar Obligacji A.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Fundusze obligacji – jak działają i c…

autor: Maciej Świstoń czas czytania: 7 min