Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Czym są obligacje korporacyjne i gdzie je kupić?

Czym są obligacje korporacyjne i gdzie je kupić?

Spis treści

1. Obligacje korporacyjne – co to jest? >

2. Ryzyko związane z obligacjami korporacyjnymi >

3. Gdzie kupić obligacje korporacyjne? >

4. Obligacje korporacyjne czy skarbowe? >

5. Podsumowanie – co warto wiedzieć? >

Informacja reklamowa. Kiedy zastanawiasz się nad inwestycją swoich oszczędności, napotkasz na różne instrumenty finansowe dostępne na rynku. Od tradycyjnych lokat bankowych po akcje, fundusze inwestycyjne czy obligacje. W ostatnich latach coraz więcej uwagi przyciągają obligacje korporacyjne. Zrozumienie – czym są, jakie niosą ryzyko i gdzie je można kupić, może pomóc w dokonaniu świadomej decyzji inwestycyjnej.

Obligacje korporacyjne – co to jest?

Obligacje korporacyjne – inaczej, powszechnie nazywane obligacjami firmowymi – to dług wyemitowany przez firmę. Emitując obligacje, firma zaciąga de facto pożyczkę od inwestorów. Kiedy kupujesz obligacje korporacyjne, pożyczasz pieniądze firmie na określony czas. W zamian otrzymujesz regularne odsetki, a na koniec okresu – zwrot zainwestowanej kwoty. Według danych KNF, na koniec 2021 roku wartość rynku obligacji korporacyjnych w Polsce wyniosła blisko 96 mld złotych.

Ryzyko związane z obligacjami korporacyjnymi

Również według raportu KNF, średnia rentowność obligacji korporacyjnych w 2021 roku wyniosła 4,32%. Niemniej, inwestycje te wiążą się z ryzykiem. Główne jego rodzaje to:

 • Ryzyko kredytowe – emitent obligacji może mieć problemy z wypłatą odsetek lub zwrotem głównej kwoty.
 • Ryzyko kursowe – cena obligacji na rynku wtórnym może spaść, co oznacza, że jeśli sprzedasz obligacje przed ich wykupem, możesz ponieść stratę.
 • Ryzyko płynności – może nie być wystarczającej liczby kupujących na rynku wtórnym, co może utrudnić sprzedaż obligacji.

Inwestowanie w firmę, niezależnie od wybranego instrumentu finansowego, zawsze wiąże się z ryzykiem. Niestety, nawet najbardziej obiecujące przedsiębiorstwa mogą napotkać na trudności finansowe. W skrajnych przypadkach, mogą doprowadzić do upadłości emitenta Taka sytuacja może skutkować znaczącymi stratami dla inwestorów.

Gdzie kupić obligacje korporacyjne?

Kupno obligacji korporacyjnych jest możliwe na przynajmniej kilka sposobów, oto niektóre z nich:

 • Giełda Papierów Wartościowych – na polskim rynku to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Według danych GPW, w 2021 roku obroty na rynku obligacji korporacyjnych wzrosły o 22% w porównaniu do roku poprzedniego.
 • Biura maklerskie – część obligacji można nabyć wyłącznie za pośrednictwem biura maklerskiego. Większość z nich oferuje usługi online, które umożliwiają inwestorom łatwe i wygodne kupowanie i sprzedawanie obligacji.
 • Rynek pierwotny – zakup obligacji bezpośrednio od emitenta. Ten sposób jest najprostszy, ale zazwyczaj wymaga większego zaangażowania kapitału.
 • Fundusze inwestycyjne – wiele funduszy inwestycyjnych inwestuje w obligacje korporacyjne. Według danych Analiz Online, na koniec 2021 roku ponad 30% środków w polskich funduszach obligacyjnych było zainwestowane w obligacje korporacyjne.
 • Przeczytaj również nasz wpis: Akcje a obligacje, podstawowe różnice >

  Obligacje korporacyjne czy skarbowe – jak rozpoznać różnice?

  Rozważając inwestycję w obligacje, warto znać różnice między obligacjami korporacyjnymi a skarbowymi. Te dwa instrumenty dłużne, choć na pierwszy rzut oka podobne, różnią się pod wieloma względami. To nie tylko kwestia emitenta, ale także: ryzyka, stopnia zwrotu czy płynności. Poniżej przedstawiamy kluczowe różnice między tymi dwoma typami obligacji.

  • Emitent – obligacje korporacyjne są emitowane przez przedsiębiorstwa, które chcą pozyskać środki na finansowanie swojej działalności, np. na inwestycje, rozbudowę czy restrukturyzację. Z kolei obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa w celu pokrycia deficytu budżetowego czy finansowania inwestycji publicznych.
  • Ryzyko – inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z większym ryzykiem niż w przypadku obligacji skarbowych. Ryzyko to jest związane z sytuacją finansową firmy emitenta – jeśli firma upadnie, inwestor może stracić swoje środki. Natomiast ryzyko niewypłacalności państwa jest znacznie niższe, dlatego obligacje skarbowe są uważane za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów inwestycyjnych.
  • Zwrot z inwestycji – obligacje korporacyjne zwykle oferują wyższy zwrot niż obligacje skarbowe, ponieważ muszą przyciągnąć inwestorów oferując im wyższe stopy procentowe, które rekompensują wyższe ryzyko.
  • Płynność – obligacje skarbowe zazwyczaj są bardziej płynne niż obligacje korporacyjne, co oznacza, że są łatwiejsze do sprzedaży na rynku wtórnym.

  Pamiętaj, że niezależnie od wyboru, zarówno obligacje korporacyjne, jak i skarbowe, powinny być częścią zróżnicowanego portfela inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą finansowym lub zapoznać się z sytuacją finansową emitenta.

  Sprawdź również – Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe? >

  Podsumowanie – co warto wiedzieć o obligacjach korporacyjnych?

  Obligacje korporacyjne stają się coraz popularniejszym instrumentem inwestycyjnym, co potwierdzają statystyki. Takie obligacje wymagają jednak zrozumienia zasad ich funkcjonowania i świadomości związanego z nimi ryzyka. Pamiętaj, że decyzja o inwestycji powinna zawsze opierać się na solidnej wiedzy i analizie. Dlatego zawsze warto skorzystać z porady eksperta lub dokładnie przeanalizować dostępne informacje zanim zdecydujesz się na zakup obligacji korporacyjnych.

  Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne Caspar TFI, domieszkę obligacji korporacyjnych można znaleźć – między innymi – w Casparze Obligacji.


  Caspar Akcji Europejskich

  .

  Caspar Globalny

  .

  Caspar Stabilny

  Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

  Nota prawna

  Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

  Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

  Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

  Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

  Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

  Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

  Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

  Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Czym są obligacje korporacyjne i gdzie je ku…

autor: Caspar TFI czas czytania: 5 min