Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe?

Zdjęcie przedstawia obligacje skarbowe.

Spis treści

1. Jak kupić obligacje skarbowe? >

2. Jak kupić obligacje skarbowe przez internet? >

3. Gdzie kupić obligacje skarbowe? >

4. Obligacje skarbowe w funduszach inwestycyjnych >

Informacja reklamowa. Inwestowanie w obligacje skarbowe to interesująca opcja dla osób szukających możliwie mniej ryzykownych i stabilnych inwestycji. W tym poradniku omówimy, jak kupić obligacje skarbowe oraz gdzie można je nabyć.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe są instrumentami dłużnymi emitowanymi przez Skarb Państwa, które gwarantują zwrot zainwestowanych środków wraz z odsetkami. Aby bezpośrednio kupić obligacje skarbowe, należy wykonać następujące kroki:

 • Zbadać dostępne serie i rodzaje obligacji skarbowych: Obligacje skarbowe występują w różnych seriach i rodzajach. Przed podjęciem decyzji o inwestycji, warto zapoznać się z dostępnymi opcjami oraz ich oprocentowaniem.
 • Otworzyć rachunek inwestycyjny: Aby móc nabyć obligacje skarbowe, konieczne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w banku lub domu maklerskim.
 • Wybrać sposób zakupu: Obligacje skarbowe można kupić bezpośrednio od emitenta, przez bank, platformy internetowe czy aplikacje mobilne.

Sprawdź też nasz poradnik: Fundusze obligacji – jak działają i czym się charakteryzują?

Jak kupić obligacje skarbowe przez internet?

Nabycie obligacji skarbowych przez internet jest wygodnym i łatwym sposobem na inwestowanie. Oto, jak to zrobić:

 • Zaloguj się do swojego rachunku inwestycyjnego: Aby kupić obligacje skarbowe przez internet, musisz posiadać dostęp do rachunku inwestycyjnego w banku lub domu maklerskim.
 • Znajdź ofertę obligacji skarbowych: Po zalogowaniu się do rachunku inwestycyjnego, znajdź ofertę obligacji skarbowych w sekcji “Inwestycje” lub “Obligacje”.
 • Wybierz rodzaj obligacji: Wybierz odpowiedni rodzaj obligacji, biorąc pod uwagę okres ich trwania oraz oprocentowanie.
 • Podaj kwotę inwestycji: Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować w obligacje skarbowe, oraz liczbę sztuk.
 • Zatwierdź transakcję: Przejrzyj i zatwierdź transakcję, aby dokończyć proces zakupu obligacji skarbowych przez internet.

Sprawdź też nasz poradnik: Akcje, a obligacje – podstawowe różnice >

Gdzie kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe można nabyć na różnych platformach, takich jak:

 • Bezpośrednio od emitenta – Skarb Państwa oferuje możliwość nabycia obligacji skarbowych przez platformę internetową (https://www.obligacjeskarbowe.pl/).
 • Banki – większość banków oferuje zakup obligacji skarbowych jako część swojej oferty inwestycyjnej. Można je nabyć, korzystając z usług bankowości internetowej lub mobilnej oraz bezpośrednio w placówkach bankowych.
 • Domy maklerskie – instytucje finansowe, takie jak domy maklerskie, umożliwiają zakup obligacji skarbowych na rachunku inwestycyjnym.
 • Platformy inwestycyjne – istnieją także specjalistyczne platformy inwestycyjne, które umożliwiają nabycie obligacji skarbowych w łatwy i wygodny sposób.

Warto dodać, że zakup obligacji skarbowych przez internet jest coraz bardziej popularny ze względu na wygodę i szybkość realizacji transakcji.

Obligacje skarbowe w funduszach inwestycyjnych

Inwestowanie w obligacje skarbowe można również realizować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Niektóre fundusze, takie jak Caspar Obligacji, specjalizują się w inwestowaniu przede wszystkim w polskie obligacje skarbowe. Wybierając taki fundusz, inwestorzy mogą korzystać z doświadczenia profesjonalnych zarządzających oraz czerpać korzyści z dywersyfikacji, jaką oferuje inwestowanie w fundusz. Caspar Obligacji to interesująca opcja dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w polskie obligacje skarbowe, ale nie chcą samodzielnie zarządzać swoim portfelem obligacji.

Podsumowując, zakup obligacji skarbowych jest możliwie ograniczającym ryzyko inwestycyjne sposobem na inwestowanie. Pamiętaj, aby dobrze zapoznać się z dostępnymi rodzajami i seriami obligacji skarbowych, a także wybrać odpowiednią platformę do ich nabycia. Inwestowanie w obligacje skarbowe może przynieść stabilne i przewidywalne zwroty, co czyni je atrakcyjną opcją dla inwestorów o różnym profilu ryzyka.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe?

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min