Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne - czym jest?

Spis treści

1. Dwie koncepcje ryzyka inwestycyjnego >

2. Warto się stresować ryzykiem? >

3. Nie wszystko na raz >

4. Ryzyko inwestycyjne w praktyce >


Informacja reklamowa. Ryzyko inwestycyjne – to immanentna cecha każdej inwestycji. Oznacza po prostu, że możesz osiągnąć inny wynik finansowy, niż na początku założyłeś. Immanentna, bo nie ma takiej inwestycji, która nie jest obarczona ryzykiem. Czy istnieje sposób, aby sobie jakoś z nim poradzić i nie kierować się emocjami?

Dwie koncepcje ryzyka inwestycyjnego

W świecie finansowym funkcjonują dwie główne koncepcje ryzyka inwestycyjnego. Pierwsza, zwana neutralną – diagnozuje, że efekt naszej działalności na rynku kapitałowym może być inny od zakładanego. Inny, czyli zarówno negatywny, jak i pozytywny. Koncepcja negatywna stanowi natomiast, że ryzyko oznacza wyłącznie stratę. I ta zdaje się być bliższa zdrowemu rozsądkowi, choć koncepcja neutralna jest z kolei bliższa sercu każdego inwestora, zakłada bowiem również zrealizowanie się nadspodziewanie dobrego scenariusza.

Warto się stresować ryzykiem?

Ryzyko inwestycyjne jest oczywiście stresujące. Lekarstwem na stres jest dywersyfikacja. Im większa, tym ryzyko inwestycyjne – i towarzyszący nam stres – mniejsze. Krótko mówiąc – im więcej w naszym portfelu spółek, tym ryzyko osiągnięcia negatywnej stopy wzrostu mniejsze. Oczywiście subfundusze Caspar Parasolowy FIO i strategie Caspar AM są zdywersyfikowane przez zarządzających. Jak to wygląda w Caspar Parasolowy FIO?

Sprawdź też nasz poradnik: Czym jest fundusz parasolowy?

W najnowszym sprawozdaniu Caspar Parasolowy FIO podawano m.in., że:


Nie wszystko na raz

Warto jednak pamiętać, aby zdywersyfikować także nasz portfel, to znaczy nie inwestować tylko w fundusze inwestycyjne działające na rynku polskim. Wygodnym i pożądanym instrumentem dla klientów Caspara będzie dodanie do swojego portfela również subfunduszu Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Stabilny bądź Caspar Globalny.

Sprawdź też nasz poradnik: Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – na czym polega?

Ryzyko inwestycyjne w praktyce

Tyle teorii. W praktyce, poza magicznym słowem dywersyfikacja, inwestor musi pamiętać, że ma do czynienia z kilkoma głównymi ryzykami:


    Ryzyko rynku:

  • po pierwsze z ryzykiem rynku. To najbardziej oczywiste ryzyko, które oznacza, że ceny spółek giełdowych falują – rosną, ale i spadają – co oznacza zmianę wyceny jednostek uczestnictwa z naszego portfela;
  • Ryzyko inflacji:

  • po drugie z ryzykiem inflacji. Jej wzrost może spowodować, że realny zysk osiągany z inwestycji kapitałowych jest mniejszy niż wynika tylko ze wzrostu wyceny naszych jednostek uczestnictwa. To ryzyko jest dziś – i prawdopodobnie będzie tak przez dłuższy czas – minimalne, bo w Europie i na świecie mamy realny kłopot w postaci deflacji;
  • Ryzyko polityczne:

  • ryzyko polityczne związane z sytuacją polityczną na konkretnym kraju lub krajach, w których inwestujemy. Ta sytuacja z reguły ma wpływ na notowania giełdowe. Dobrym tego przykładem w ostatnich latach jest Turcja, a najbardziej spektakularnym wojna na Ukrainie.
  • Ryzyko walutowe:

  • ryzyko walutowe, które oznacza, że na naszą ostateczną stopę zwrotu wpływ ma także kurs waluty, w której odbywa się inwestycja.

Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Ryzyko inwestycyjne

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 4 min