Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

IKZE – jak działa i jak założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

Jak działa i jak założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

Spis treści

1. Starzenie się społeczeństwa i problemy emerytalne >

2. Jak działa IKZE? >

3. Jak założyć IKZE? >

4. IKZE a inne formy oszczędzania na emeryturę >

5. Dlaczego warto myśleć o IKZE? >

Informacja reklamowa. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to wyjątkowy instrument finansowy, który umożliwia gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę. To zabezpieczenie finansowe na “złote lata”, które dzięki unikatowym ulgom podatkowym, staje się coraz bardziej popularne wśród Polaków. Według danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec 2022 roku tylko lekko ponad 450 tys. osób miało założone IKZE (źródło: Obserwator Finansowy).

Starzenie się społeczeństwa i problemy emerytalne

Tempo starzenia się populacji w Polsce przybiera na sile. W 1950 roku mediana wieku wynosiła 25,8 roku, co oznaczało, że połowa populacji była starsza, a druga połowa młodsza. Współcześnie ta wartość wzrosła do 38,2 roku. Prognozy na rok 2050 mówią, że mediana wieku osiągnie już 51 lat. Wraz z procesem starzenia, populacja Polski maleje – z 38,6 mln w 1995 r. do 38 mln w 2010 r., z przewidywanym dalszym spadkiem do 32 mln w 2050 r (źródło: GUS). Czy w obliczu tych zmian demograficznych Polska jest w stanie utrzymać swoje silne wyniki gospodarcze i system emerytalny? Czy może lepiej zacząć odkładać na własną rękę, na przykład w IKZE?

Jak działa IKZE?

IKZE działa na prostej zasadzie – oszczędzamy teraz, aby w przyszłości cieszyć się dodatkowymi środkami. Co więcej, IKZE oferuje możliwość odliczenia wpłaconych składek od podstawy podatkowej – co oznacza realne obniżenie podatku dochodowego.

Dla 2023 roku limit wpłat na IKZE wynosi 8 322 zł, co daje potencjał do znacznej redukcji podatku. Warto jednak pamiętać, że wpłacając pieniądze na IKZE, zobowiązujemy się do utrzymania tych środków do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Wypłata pieniędzy przed osiągnięciem tego wieku wiąże się z koniecznością zwrotu ulgi podatkowej.

  • IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to opcja oszczędzania na emeryturę, która daje korzyści podatkowe zarówno podczas oszczędzania, jak i w momencie wypłaty. Podczas oszczędzania, możemy odliczyć wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania, co skutkuje niższym podatkiem do zapłaty.
  • W momencie wypłaty, pieniądze zgromadzone na IKZE są opodatkowane jedynie 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wypłata z IKZE jest możliwa po ukończeniu 65. roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat.

Sprawdź też: Co to jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)?

Jak założyć IKZE?

Założenie IKZE nie jest skomplikowane i można to zrobić w kilku prostych krokach:

  • Wybór instytucji finansowej: IKZE można otworzyć w wielu instytucjach, takich jak między innymi banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (na przykład Caspar TFI) lub towarzystwa ubezpieczeniowe czy instytucje prowadzące działalność maklerską.
  • Wypełnienie wniosku: po wyborze instytucji finansowej, należy wypełnić wniosek o otwarcie IKZE (wiąże się to zawarciem umowy o prowadzenie ike, ikze z wybraną instytucją finansową. Przed zawarciem umowy konieczne jest złożenie stosownych oświadczeń). Wiele banków i TFI oferuje możliwość założenia konta online.
  • Akceptacja regulaminu: konieczne jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu konta.
  • Wpłata środków: ostatnim krokiem jest wpłata pierwszych środków na konto. Nie ma ustalonej minimalnej kwoty wpłaty.

Sprawdź naszą ofertę – IKZE >

IKZE a inne formy oszczędzania na emeryturę

IKZE to tylko jeden z dostępnych instrumentów oszczędzania na emeryturę. W Polsce dostępne są również przede wszystkim Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

IKE różnią się od IKZE przede wszystkim podatkowym traktowaniem środków wypłacanych na emeryturę – w przypadku IKE są one wolne od podatku (warto jednak wspomnieć, że jeśli oszczędzający wycofa środki z IKE wcześniej – będzie się to wiązać z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych). Z kolei PPK to program, do którego wpłaty dokonują zarówno pracownik, jak i pracodawca. W 2022 roku liczba osób oszczędzających w PPK przekroczyła 3.3 miliona (źródło: MojePPK).

Przeczytaj również – IKE czy IKZE co wybrać?

Podsumowanie – dlaczego warto myśleć o IKZE?

IKZE to atrakcyjne i coraz bardziej popularne rozwiązanie dla osób chcących oszczędzać na emeryturę. Przejrzyste zasady, ulgi podatkowe i możliwość inwestowania zgromadzonych środków czynią IKZE jednym z najciekawszych form oszczędzania na starość. Jednak decyzję o wyborze formy oszczędzania na emeryturę warto podjąć po przemyśleniu wszystkich za i przeciw oraz ewentualnej konsultacji z doradcą finansowym.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

IKZE – jak działa i jak założyć Ind…

autor: Caspar TFI czas czytania: 5 min