Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe

Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe

Spis treści

1. Czym są inwestycje krótkoterminowe? >

2. Czym są inwestycje długoterminowe? >

3. Inwestycje krótkoterminowe vs długoterminowe >

4. Inwestycja powinna być dopasowana do inwestora >

Informacja reklamowa. Planując swoją strategię inwestycyjną, jednym z kluczowych wyborów – które należy podjąć – jest decyzja o horyzoncie inwestycyjnym. Inwestowanie krótkoterminowe jest inne od inwestowania długoterminowego przez wiele różnych czynników. Każde z nich ma swoje unikatowe zalety, wady, wyzwania i własną specyfikę. W tym wpisie porównamy inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe, aby ułatwić zrozumienie kiedy myśleć, o którym podejściu do inwestycji.

Czym są inwestycje krótkoterminowe?

Inwestycje krótkoterminowe to takie, które mają na celu możliwie szybki zwrot. Zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy do jednego roku. Mogą być uważane za mniej ryzykowne niż inwestycje długoterminowe (choć mogą też być bardzo ryzykowne, jeżeli z krótkim terminem postanowimy inwestować w instrumenty akcyjne). Dla przykładu – najbardziej ryzykowne fundusze inwestycyjne zwykle mają najdłuższe horyzonty inwestycyjne, fundusze dłużne mają krótszy choć mają też niższy potencjał ewentualnego zysku.

Jednym z przykładów inwestycji krótkoterminowych są aktywa pieniężne, takie jak obligacje krótkoterminowe lub lokaty bankowe, które oferują stałe oprocentowanie i umożliwiają inwestorom pomnażanie swoich środków w krótkim czasie. Jednak inwestycje krótkoterminowe mają również swoje wady, w tym niższe stopy zwrotu w porównaniu do długoterminowych inwestycji.

Sprawdź też nasz poradnik: Czym fundusz różni się od lokaty?

Przykłady instrumentów dla inwestycji krótkoterminowych to:

 • lokaty bankowe;
 • obligacje skarbowe (nie licząc oczywiście obligacji o dłuższym terminie, które również są dostępne);
 • fundusze inwestycyjne (w szczególności fundusze rynku pieniężnego);
 • certyfikaty depozytowe (okres wykupu do 1 roku).

Sprawdź też nasz poradnik: W co inwestować krótkoterminowo?

Czym są inwestycje długoterminowe?

Inwestycje długoterminowe to te, które mają na celu stopniowy, długotrwały wzrost wartości inwestycji. Wymagają one większej cierpliwości i tolerancji na wahania rynku, ale mogą przynieść stabilne zyski na przestrzeni lat.

Dla przykładu subfundusz Caspar Globalny cechujący się wysokim ryzykiem, w krótkim terminie (3 miesiące) ma wynik inwestycyjny ujemny, zaś w dłuższym (5 lat) jest dodatni i wynosi blisko 35% (wyniki na dzień 22.06.2023 r).Warto dodać, iż zgodnie z kartą informacyjną funduszu rekomendowany czas inwestycji to okres 5 lat.


Wyniki Funduszy Caspar TF

Źródło: strona internetowa Caspar TFI S.A.


Przykłady instrumentów najczęściej kojarzonych z inwestycją długoterminową to:

 • Akcje,
 • fundusze inwestycyjne (bardziej ryzykowne),
 • nieruchomości,
 • emerytalne konta oszczędnościowe (IKE i IKZE).

Inwestycje krótkoterminowe vs długoterminowe: Porównanie

Obydwa typy inwestycji mają swoje wady i zalety, jednak warto pamiętać przede wszystkim o ich specyfice. Każdy inwestor ma inne potrzeby, indywidualny apetyt na ryzyko i możliwy horyzont inwestycyjny. Inne instrumenty będą odpowiadały osobie, która chce lokować środki na emeryturę zaś inne osobie, która potrzebuje możliwie stabilnego, pewnego i szybkiego zwrotu zainwestowanej sumy ze stopą zwrotu bliską – na przykład – inflacji.

 • Ryzyko vs zwrot: inwestycje krótkoterminowe zazwyczaj wiążą się z większym ryzykiem, jeżeli wybierzemy instrumenty – na przykład – akcyjne. Z drugiej strony, inwestycje długoterminowe mogą być zazwyczaj mniej ryzykowne i mają na celu stopniowe, długotrwałe zyski. Oczywiście, jeżeli inwestor nie będzie musiał ich wcześniej z inwestycji odzyskać.
 • Dostępność kapitału: inwestycje krótkoterminowe pozwalają na szybkie odzyskanie zainwestowanego kapitału, podczas gdy inwestycje długoterminowe wymagają większej cierpliwości i gotowości do utrzymania inwestycji przez dłuższy czas.
 • Zarządzanie i bieżące monitorowanie: Inwestycje krótkoterminowe mogą wymagać więcej czasu na bieżące monitorowanie i zarządzanie, podczas gdy inwestycje długoterminowe są zazwyczaj bardziej w modelu “buy and hold“.

Dla przykładu, załóżmy, że 1 stycznia 2008 r. inwestor zainwestował 1 000 USD w indeks S&P 500. W tym samym roku indeks S&P 500 stracił 37% swojej wartości. Na koniec 2008 r. wartość inwestycji wyniosła 630 USD. Rozważmy różne wyniki w zależności od tego, czy zastosowałeś strategię “kup i trzymaj”, czy też inwestor zdecydował się ponownie zainwestować 630 USD na konto oszczędnościowe z 3% stopą procentową, składaną co miesiąc.

Stosując strategię “kup i trzymaj”, można byłoby odrobić straty do 2012 r., nawet bez dodawania środków do pierwotnej inwestycji giełdowej. W przypadku środków na koncie oszczędnościowym, w tym przykładzie, odzyskanie strat i przekroczenie progu 1000 USD zajęłoby 16 lat.


Inwestowanie o długim terminie

Inwestycja powinna być dopasowana do inwestora

Decyzja – czy wybrać inwestycje krótkoterminowe, czy długoterminowe – zależy od wielu czynników. Takich jak cele finansowe, apetyt na ryzyko, horyzont czasowy i dostępność wolnych środków. Warto pamiętać, że dobrym podejściem może być dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, łącząc zarówno inwestycje krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Inwestowanie krótkoterminowe, a długotermin…

autor: Caspar TFI czas czytania: 5 min