Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jak chronić pieniądze przed inflacją?

Jak chronić pieniądze przed inflacją?

Spis treści

1. Dlaczego inflacja może być problemem? >

2. Sposoby na inflację – gdzie można ulokować nasze pieniądze? >

3. Skorzystaj z IKE/IKZE >

4. Pamiętaj o dywersyfikacji portfela >

5. Monitoruj inflację i wybierz odpowiednią strategię >

6. Ochrona oszczędności przed inflacją – to możliwe >

Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Jednym ze skutków inflacji jest wzrost cen, który może być zagrożeniem dla naszych oszczędności i stabilności finansowej. Inflacja powoduje, że pieniądz traci na wartości, a to sprawia, że za te same środki możemy zakupić mniej dóbr i usług.

Taka sytuacja nie sprzyja trzymaniu oszczędności. Pozostaje zatem pytanie, co robić z pieniędzmi w czasie inflacji, aby uchronić je przed jej skutkami. W tym wpisie przyjrzymy się różnego rodzaju rozwiązaniom, które mogą w tym pomóc. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego inflacja może być problemem?

Zanim przejdziemy do konkretnych sposobów na ochronę oszczędności przed inflacją, warto zrozumieć, dlaczego stanowi ona wyzwanie przede wszystkim dla naszych oszczędności. Inflacja prowadzi do obniżenia siły nabywczej pieniądza. Towarzyszy jej także wzrost cen towarów oraz usług.

Jakie są tego konsekwencje? W miarę jak wartość pieniądza maleje, za tę samą sumę nie możemy już nabyć takich samych towarów czy usług, co wcześniej. Co to oznacza w praktyce? Jeśli np. dany produkt kosztował 150 złotych w zeszłym roku, a obecnie mamy do czynienia z inflacją na poziomie około 9 procent, to będziemy musieli zapłacić za niego 163,50 złotych. Może nam wydawać się to nieistotne, ale to właśnie takie, z pozoru codzienne sytuacje, skutkują utratą wartości naszych oszczędności, szczególnie jeśli trzymamy je na przykład na koncie bankowym.

Sposoby na inflację – gdzie można ulokować nasze pieniądze?

Inflacja wiążę się ze wzrostem cen towarów czy usług, a tym samym obniżeniem wartości pieniądza. W takiej sytuacji kluczowe jest to, aby z naszymi finansami postępować w sposób, który pozwoli im sukcesywnie zyskiwać na wartości, a nie tracić. Nie można pozwolić, aby leżały biernie np. na nieoprocentowanym koncie osobistym lub w formie gotówki w portfelu. W związku z tym warto skorzystać z dostępnych rozwiązań oszczędnościowych i inwestycyjnych. Inwestowanie jako strategia ochrony przed inflacją.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ochronę oszczędności przed inflacją jest inwestowanie. Gdzie w tym przypadku najlepiej ulokować swoje pieniądze?

  • Akcje: inwestowanie na giełdzie może przynieść znacznie wyższe stopy zwrotu niż tradycyjne oszczędzanie na kontach bankowych. Oczywiście, inwestycje w akcje wiążą się z większym ryzykiem, ale długoterminowe inwestowanie w dobre spółki może przynieść znakomite rezultaty.
  • Obligacje: obligacje to instrumenty dłużne emitowane przez rządy lub korporacje. Choć zazwyczaj generują niższy zwrot niż akcje, to są znacznie mniej ryzykowne. Obligacje rządowe mogą być szczególnie atrakcyjne w okresach wzrastającej inflacji, ponieważ oferują pewność zwrotu kapitału.
  • Inwestycje alternatywne: inwestycje alternatywne to różnego rodzaju inwestycje, które wykraczają poza tradycyjne opcje, takie jak akcje i obligacje. Zalicza się do nich m.in. nieruchomości czy surowce.
  • Fundusze inwestycyjne: są to odrębne osoby prawne, tworzone w Polsce przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jest to forma zbiorowego inwestowania, co oznacza, że jego kapitał tworzy się poprzez łączenie środków finansowych wszystkich inwestorów. Wpłaty dokonywane przez inwestorów są przeliczane na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, które odzwierciedlają ich proporcjonalny udział w aktywach funduszu. Skuteczność inwestowania, czyli to ile można zarobić lub stracić, zależy w tym przypadku od tego, w co zostaną zainwestowane pieniądze.

Przeczytaj również: Jak kupić akcje? Konieczne jest inwestowanie na giełdzie?

Skorzystaj z IKE/IKZE

Dobrym sposobem na poradzenie sobie z inflacją może być także skorzystanie z produktów emerytalnych: Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). IKE i IKZE to nie tylko narzędzia służące zabezpieczeniu finansów na przyszłość, ale również potężne narzędzia inwestycyjne.

Kluczowym czynnikiem sukcesu jest systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot. Chociaż może się wydawać, że gromadzenie drobnych sum nie przyniesie znaczących rezultatów, to dzięki zastosowaniu efektu procentu składanego, nawet niewielkie wpłaty mają potencjał znacznego wzrostu w dłuższej perspektywie czasowej.

Pamiętaj o dywersyfikacji portfela

Pomimo dostępnych opcji, tak naprawdę, nie istnieje jeden idealny sposób na ochronę oszczędności przed inflacją. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć zasady dywersyfikacji portfela i umiejętnie inwestować w różne aktywa.

Inwestycje mogą obejmować różne klasy aktywów, regiony geograficzne oraz strategie inwestycyjne. Takie działanie może pozwolić nam na ograniczenie ryzyka całego portfela inwestycyjnego lub umożliwić skumulowanie środków w oczekiwaniu na okazje rynkowe.

Monitoruj inflację i wybierz odpowiednią strategię

Inflacja to zjawisko niezwykle dynamiczne, dlatego ważne jest regularne monitorowanie jej poziomu i dostosowywanie swojej strategii finansowej do zmieniającej się sytuacji. Korzystaj z informacji ekonomicznych i analizuj, jak inflacja wpływa na twoje oszczędności. Nie bój się zmian i w razie potrzeby podejmuj działania związane np. ze zmianą alokacji inwestycji.

Ochrona oszczędności przed inflacją – to możliwe

Inflacja to wyzwanie, które może istotnie wpłynąć na nasze oszczędności i zdolność do realizacji finansowych celów. Jednak nie jesteśmy bezradni wobec tego problemu. Inwestowanie – na przykład w fundusze inwestycyjne – czy dywersyfikacja portfela oraz monitorowanie inflacji to kluczowe narzędzia, które mogą pomóc w ochronie naszych środków.

Pamiętaj jednak, że każda sytuacja finansowa jest inna, dlatego też, w razie wątpliwości, warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego lub inwestycyjnego, aby dostosować odpowiednie działania do własnych potrzeb.

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Jak chronić pieniądze przed inflacją?

autor: Caspar TFI czas czytania: 6 min