OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Walne zgromadzenie - Relacje Inwestorskie

Walne zgromadzenie
ZWZA – 27.06.2024 r.


  ZWZA – 27.06.2024 r.

 • Informacja w przedmiocie dywidendy
 • Raport o treści uchwał przyjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2024 r.
 • Treść uchwał przyjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2024 r.
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%
 • 27.06.2024 | Transmisja on-line z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2024 r.
 • Projekty uchwał ZWZA 27.06.2024 r.
 • Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
 • Pełnomocnictwo do uczestnictwa na ZWZA z objaśnieniami
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 • Wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa
 • Informacja o liczbie akcji
 • Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy i pełnomocników Akcjonariuszy
 • Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok
 • Roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2023 rok
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy za 2023 rok
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok
 • Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za 2023 rok
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
 • Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
 • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021


ZWZA – 15.06.2023 r.

ZWZA – 27.06.2022 r.

NWZA – 10.03.2022 r.

NWZA – 16.12.2021 r.

ZWZA – 21.06.2021 r.

ZWZA – 10.06.2020 r.

ZWZA – 19.06.2019 r.

ZWZA – 15.06.2018 r.

ZWZA – 13.06.2017 r.

NWZA – 15.02.2017 r.

ZWZA – 06.06.2016 r.

ZWZA – 01.06.2015 r.

ZWZA – 09.06.2014 r.

ZWZA – 26.06.2013 r.

ZWZA – 21.06.2012 r.

NWZA – 02.11.2011 r.

ZWZA – 20.06.2011 r.