OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Historia operacji na akcjach

Historia operacji na akcjach Caspar Asset Management S.A.
Data Wydarzenie
10.07.2023 r. Dzień wypłaty dywidendy
27.06.2023 r. Dzień dywidendy
13.09.2022 r. Debiut na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H Caspar Asset Management S.A.
08.09.2022 r. Wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H Caspar Asset Management S.A.
20.07.2022 r. Dzień wypłaty dywidendy
07.07.2022 r. Dzień dywidendy
04.11.2021 r. Podział (split) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H na GPW
08.10.2021 r. Rejestracja podziału (splitu) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H polegająca na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:5 w KRS
12.07.2021 r. Dzień wypłaty dywidendy
01.07.2021 r. Dzień dywidendy
07.12.2020 r. Dzień wypłaty zaliczki ma poczet dywidendy
30.11.2020 r. Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy
02.07.2020 r. Dzień wypłaty dywidendy
23.06.2020 r. Dzień dywidendy
10.07.2019 r. Dzień wypłaty dywidendy
02.07.2019 r. Dzień dywidendy
06.07.2018 r. Dzień wypłaty dywidendy
26.06.2018 r. Dzień dywidendy
29.11.2017 r. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect pozostałych akcji Spółki serii A, B, C, oraz akcji serii D, F i G
07.07.2017 r. Dzień wypłaty dywidendy
22.06.2017 r. Dzień dywidendy
29.06.2016 r. Dzień wypłaty dywidendy
14.06.2016 r. Dzień dywidendy
24.06.2015 r. Dzień wypłaty dywidendy
10.06.2015 r. Dzień dywidendy
14.07.2014 r. Dzień wypłaty dywidendy
30.06.2014 r. Dzień dywidendy
12.02.2014 r. Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria G)
12.11.2012 r. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect 52.747 akcji Spółki serii A, 52.747 akcji Spółki serii B, 52.747 akcji Spółki serii C oraz akcji Spółki serii H
20.02.2012 r. Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria H)
08.12.2011 r. Debiut na rynku NewConnect akcji Caspar Asset Management S.A. serii E
07.09.2011 r. Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria F)
20.12.2010 r. Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe na okaziciela seria E)
02.08.2010 r. Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria D)

Dywidenda


Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu ustalonym przez walne zgromadzenie (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może być wyznaczony przez walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy). Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Dywidenda wypłacana jest za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy.


Polityka dywidendy Spółki jest dostępna w Dokumentach korporacyjnych:

 • Polityka dywidendowa –

Rok obrotowy Wysokość dywidendy łącznie Wysokość dywidendy na jedną akcję Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2021 6 706 068,20 zł 0,68 zł 07.07.2022 20.07.2022
2020 (pozostała część dywidendy) 17 337 158,67 zł 8,79 zł 01.07.2021 12.07.2021
2020 (zaliczka na poczet dywidendy) 2 090 715,38 zł 1,06 zł 30.11.2020 07.12.2020
2019 3 431 929,02 zł 1,74 zł 23.06.2020 02.07.2020
2018 1 341 213,64 zł 0,68 zł 02.07.2019 10.07.2019
2017 2 070 991,65 zł 1,05 zł 26.06.2018 06.07.2018
2016 1 321 489,91 zł 0,67 zł 22.06.2017 07.07.2017
2015 631 159,36 zł 0,32 zł 14.06.2016 29.06.2016
2014 1 203 147,53 zł 0,61 zł 10.06.2015 24.06.2015
2013 828 396,66 zł 0,42 zł 30.06.2014 14.07.2014


Akcje Spółki na Głównym Rynku GPW – akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H


Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 824/2022 z dnia 8 września 2022 r. postanowił dopuścić z dniem 13 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:


 • 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii A,
 • 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii B,
 • 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji serii C,
 • 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii E,
 • 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji serii F,
 • 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii G,
 • 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii H.
 • Uchwała Nr 824/2022 –

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 825/2022 z dnia 8 września 2022 r. postanowił wprowadzić z dniem 13 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:


 • 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii A,
 • 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji serii B,
 • 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji serii C,
 • 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii E,
 • 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji serii F,
 • 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji serii G,
 • 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii H oraz oznaczyć ww. akcje kodem „PLCSPAM00017″.

Split akcji Spółki


Na mocy uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 21 czerwca 2021 roku został dokonany split akcji Spółki, polegający na zmianie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł na 0,20 zł wraz ze zwiększeniem liczby akcji Spółki z 1.972.373 do 9.861.865 akcji. Podział nastąpił poprzez wymianę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki w stosunku 1:5, tj. w ten sposób, że każdą istniejącą akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł zamieniono na 5 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wyznaczył dzień podziału na 4 listopada 2021 roku. W związku z powyższym, od dnia 4 listopada 2021 roku na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie notowane są 9.861.865 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczonych kodem PLCSPAM00017. Związana z tym zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana w KRS w dniu 11 października 2021 roku. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie.Akcje Caspar Asset Management S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect


Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki – część serii A,B,C i akcje serii D, F, G.


Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1394/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:


 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii A;
 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii B;
 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii C;
 • 135 000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 9 808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji serii F,
 • 130 796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1417/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. postanowił wyznaczyć dzień 8 grudnia 2017 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:


 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii A;
 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii B;
 • 447 254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) serii C;
 • 135 000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii D,
 • 9 808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji serii F,
 • 130 796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G.

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki – część serii A,B,C i akcje serii H


Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1119/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:


 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii A;
 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii B;
 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii C;
 • 73 698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) serii H.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1134/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. postanowił wyznaczyć dzień 20 listopada 2012 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:


 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii A;
 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii B;
 • 52 747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) serii C;
 • 73 698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) serii H.

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki – seria E


Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 964/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 123 065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1454/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. postanowił wyznaczyć dzień 8 grudnia 2011 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 123 065 (stu dwudziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.