Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Długoterminowo, ale aktywnie

Historia czasem bywa nauczycielką


Informacja reklamowa. Autorem komentarza jest Andrzej Miszczuk. Członek Zarządu w Caspar TFI SA, gdzie nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zawsze przekonujemy naszych klientów do inwestowania długoterminowego tłumacząc, że to najbardziej efektywny, a przy tym możliwie najbardziej rozsądny sposób pomnażania oszczędności. Zamieszczony poniżej wykres jest znakomitą i działającą na wyobraźnię ilustracją tej tezy.


Źródło: Capital Group, 31.10.2022 r.


Z wykresu przygotowanego przez wskazaną w źródle renomowaną firmę zarządzania aktywami wynika, że od 1936 roku jeden z najważniejszych indeksów amerykańskiej giełdy, S&P 500, znacząco piął się w górę. Wspinał się mimo tak dramatycznych wydarzeń, które w tym okresie wstrząsnęły światem, jak między innymi druga wojna światowa; kryzys kubański (gdy świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej); kryzys naftowy z początku lat siedemdziesiątych; globalny kryzys finansowy zapoczątkowany upadkiem Lehman Brothers i niedawna globalna pandemia COViD-19. Czy trzeba lepszego dowodu na efektywność długoterminowego inwestowania?

Inwestowanie długoterminowe nie oznacza jednak hołdowania strategii „kup i zapomnij”. Przeciwnie, nawet inwestując w fundusze w długim horyzoncie czasowym, trzeba wykazywać się aktywnością i poświęcać czas na analizowanie trendów ekonomicznych i zmian cywilizacyjnych. Takiej aktywności oczekujemy od zarządzających funduszami.

Aby to zilustrować, odwołam się do przykładów konkretnych inwestycji. W latach trzydziestych ubiegłego wieku bardzo dobrą inwestycją były na przykład spółki kolejowe, a od lat jednak większość z nich już nie istnieje. Innym przykładem może być amerykański Kodak, spółka przez lata ciesząca się opinią bardzo innowacyjnej, która wprowadziła na rynek między innymi film fotograficzny na 35-milimetrowych rolkach, pierwszy aparat fotograficzny dla amatorów, stworzyła standard fotografii małoobrazkowej i była pionierem kolorowej fotografii. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, dzięki popularności amatorskiej fotografii, Kodak notował bardzo dobre wyniki i przynosił inwestorom duże zyski. Dzisiaj, gdy zdjęcia wykonuje się przede wszystkim przy pomocy smartfonów, Kodak pozostał już tylko bardzo znaną marką z przeszłości. Innym podobnym przykładem może być General Electric, kiedyś jedna z największych i najpotężniejszych amerykańskich firm, energetyczny potentat, w którego laboratoriach powstały takie wynalazki, jak lodówka, żarówka, gramofon, prądnica prądu stałego, turbina parowa, silnik prądu stałego. Kiedyś General Electric był ulubieńcem inwestorów, dzisiaj znajduje się już bardzo daleko na „inwestorskiej liście przebojów”.

Przykład Kodaka i General Electric pokazuje, że długoterminowe inwestowanie wymaga jednak aktywnego zarządzania, w tym także zmian rodzaju aktywów, a bierność może się okazać zabójcza. Tylko spełniając te warunki mamy szansę, że nasze giełdowe zyski będą się pięły w górę. Skład indeksu S&P 500 z zamieszczonego wyżej wykresu też ulega zmianom i dzięki temu może piąć się w górę, bo reprezentuje stale rozwijające się i atrakcyjne spółki. Od naszych zarządzających funduszami oczekujemy jeszcze lepszych wyników niż indeksy giełdowe, czyli zarzadzania aktywnego. Ten długoterminowy wykres ma nam uświadomić, że każdy moment jest dobry, aby zainwestować. A szczególnie dobre są okresy korekty, kiedy ceny spadły, a spółki stały się tanie. Im dłuższa i głębsza korekta, tym większa szansa na powrót do dobrych wzrostów.

Podobne wpisy:

Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Długoterminowo, ale aktywnie

autor: Andrzej Miszczuk czas czytania: 4 min