Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – kwiecień/maj 2023

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w kwietniu spadek o 3,47%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,60%.


W ciągu ostatnich miesięcy akcje europejskie korzystały na spadających cenach ropy i gazu oraz na ponownym otwarciu chińskiej gospodarki.

Dzięki temu, wzrosły one zarówno nominalnie, jak i relatywnie przykładowo do rynku amerykańskiego. Przełożyło się to również na umocnienie euro do dolara amerykańskiego. Wpływ pierwszego z wymienionych czynników zaczął jednak słabnąć w ostatnim czasie, gdy ceny surowców energetycznych przeszły w konsolidację. Jeśli chodzi o drugi czynnik, to wydaje się, że po początkowo silnych wzrostach aktywności w Chinach ich dynamika zaczyna słabnąć. Dodatkowo umocnienie złotówki do innych walut, w szczególności do euro, w kwietniu wpłynęło negatywnie na nominalny wynik funduszu.

Wzrosty na rynkach napędzane są głównie przez największe spółki, co widoczne jest w szczególności w Stanach Zjednoczonych, lecz nie tylko. Jednocześnie w niewielu przypadkach wzrosty kursów akcji poparte były wzrostem oczekiwań co do przyszłych zysków spółek. Oznacza to wzrost zarówno obecnych jak i przyszłych wskaźników wyceny tych firm.

Inflacja w ostatnim czasie spowolniła w większości regionów, co wynika ze stosunkowo wysokiej bazy, spadających cen surowców energetycznych i niższych stawek frachtowych. Rosną jednak wynagrodzenia i oczekiwania pracowników. W Niemczech wynagrodzenie 2,5 miliona pracowników sektora publicznego w ciągu najbliższych 2 lat wzrośnie łącznie o 12%. Inflacja bazowa wciąż jednak pozostaje na poziomach, które są nieakceptowalne przez banki centralne, stąd wciąż słychać liczne wypowiedzi zarówno bankierów w Europie jak i Ameryce potwierdzające, że stopy procentowe pozostaną na wysokich poziomach na dłużej.

Kryzys bankowy w USA w ostatnim czasie nie nabierał na sile, jednak ciężko mówić, że wszystkie problemy zostały już rozwiązane, biorąc pod uwagę postępujący odpływ depozytów z banków regionalnych. Jednocześnie banki amerykańskie i europejskie wciąż zaostrzają standardy udzielania kredytów, a z wielu branż dochodzą głosy o opóźnianiu decyzji inwestycyjnych, w szczególności związanych z wysoko budżetowymi projektami.

Ze względu na utrzymującą się niepewność odnośnie przyszłych wyników spółek, skład portfela nie ulega istotnym zmianom, przeważają spółki z sektora energetyczne i spółki o charakterze defensywnym. Wciąż jednak poszukujemy okazji inwestycyjnych w różnych sektorach.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w kwietniu spadek o 3,47%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,60%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – kwiecień/m…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min