Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – kwiecień/maj 2023

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny stracił w kwietniu 3,02% wobec spadku benchmarku o 1,05%.

Kwiecień przyniósł kolejną odsłonę kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych.

Końcówka miesiąca upłynęła pod znakiem problemów First Republic Bank, który ostatecznie został przejęty przez JP Morgan. Podobnie jak w przypadku marcowego zamieszania wokół Sillicon Valley Bank, także w kwietniu obserwowaliśmy negatywną reakcję na rynkach energii. Olbrzymia ilość „papierowej” podaży wpłynęła negatywnie na ceny ropy, co z kolei pociągnęło w dół kursy spółek energetycznych. W trakcie jednego (SVB) i drugiego (FRC) kryzysu bankowego korelacje pomiędzy zachowaniem spółek sektora finansowego i energetycznego znacząco wzrastały do poziomów 0,7x-1x. W mojej ocenie wynikało to głównie ze wspólnej obecności tych sektorów w indeksach „Value”. Fundamentalnie, pomimo ciągłego straszenia recesją, sytuacja spółek energetycznych jest dobra. Analiza na zasadzie:


recesja -> niższy popyt na ropę -> cena ropy i spółek energetycznych w dół


jest bardzo uproszczona, żeby nie powiedzieć infantylna, pozbawiona wielu elementów. Przede wszystkim spowolnienie w niektórych obszarach gospodarki nie musi oznaczać (dramatycznego) spadku popytu na ropę. Spójrzmy na okolice upadku Lehman Brothers i GFC – Global Financial Crisis (tabela poniżej). W sumie w latach 2008 i 2009 popyt na ropę spadł o 1,7 mln baryłek dziennie, w 2010 odbił się o ponad 3 mln.


2006 2007 2008 2009 2010
Popyt na ropę w mln baryłek 85.74 87.17 86.49 85.47 88.65
Zmiana r/r w mln baryłek 1.43 -0.68 -1.02 3.18
Zmiana r/r % 1.67% -0.78% -1.18% 3.72%

Źródło: Bloomberg.


Zespół surowcowy z Goldman Sachs policzył, że za popyt na ropę odpowiada głównie sektor usług (70%) vs. dóbr (30%). W trakcie pandemii, kiedy mieliśmy recesję w usługach w związku z globalnymi lockdownami, wówczas popyt na ropę faktycznie spadł wyraźnie, bo w całym 2020 vs. 2019 był niższy o około 10 mln baryłek. Ciężko się jednak spodziewać powtórki z 2020 pod kątem charakteru recesji, jeśli mielibyśmy takiej doświadczyć w najbliższym czasie.

Inną sprawą jest geografia – recesja, jeśli będzie to najprawdopodobniej tylko na zachodzie, który nie jest siłą napędową wzrostu popytu na ropę. Tą siłą jest Azja, która się rozwija, która potrzebuje więcej energii, bo jej zużycie jest pozytywnie skorelowane z poziomem wzrostu gospodarczego. Przeciętny Hindus konsumuje 1,25 baryłki ropy rocznie, Polak prawie 7, Amerykanin 22.

Według naszych analiz w tym roku będzie deficyt na rynku ropy nawet w scenariuszu recesji w krajach OECD co zresztą już widać w danych: według Bernsteina popyt na ropę w 1 kwartale 2023 w krajach OECD spadł o 0,3 mln baryłek dziennie, z kolei w non-OECD wzrósł o 1,4 mln baryłek dziennie. Pomimo umiarkowanego odbicia gospodarczego w Chinach po odejściu od polityki zero-COVID, słabych danych o inwestycjach w nieruchomości czy kondycji sektora przemysłowego, popyt na ropę w marcu osiągnął rekord i przebił 16 mln baryłek dziennie.

Kolejnym aspektem ignorowanym w uproszczonej analizie jest strona podażowa i jej niedoinwestowanie w długim terminie, o czym już pisałem w poprzednich komentarzach.

Caspar Globalny stracił w kwietniu 3,02% wobec spadku benchmarku o 1,05%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – kwiecień/maj 2023

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 4 min